.
  . ..

...
PROFIL BADAWCZY

W 1997 roku rozpoczęto w Instytucie Prahistorii UAM (obecnie Instytucie Archeologii UAM) proces tworzenia specjalności "archeologia śródziemnomorska", którą zainicjowano oficjalnie w programie studiów archeologicznych w roku 1999, a która od 2004 roku funkcjonuje pod zmienioną nazwą "archeologia orientalna i antyczna". Kolejnym etapem owego procesu było utworzenie Pracowni Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich, która rozpoczęła działalność we wrześniu 2008 roku. Począwszy od stycznia 2015 roku Pracownia została przemianowana na Zakład Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich.

Celem naukowym Zakładu jest badanie cywilizacji społeczeństw wczesnohistorycznych w szeroko pojętym basenie Morza Śródziemnego.

W dzisiejszym świecie archeologia jest bardziej niż kiedykolwiek interdyscyplinarną nauką społeczną. Przedmiotem jej zainteresowania jest człowiek funkcjonujący w ramach określonych realiów środowiskowych, który w dynamicznym systemie społeczno-ekonomicznym tworzy specyficzne i niepowtarzalne środowisko kulturowe. Wspólnym mianownikiem tak pojętej archeologii śródziemnomorskiej jest analiza jak najszerszego spektrum danych: od historycznych, pochodzących z analizy źródeł pisanych, poprzez archeologiczne źródła materialne (w tym dzieła sztuki), pozyskane i nadal pozyskiwane w wyniku badań terenowych, po wyniki analiz fizyko-chemicznych i biologicznych. Nie mniej ważne jest zastosowanie do interpretacji powyższych danych najnowszych metod i trendów interpretacyjnych. 
 

ORGANIZACJA

Zakład Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich skupia w IA UAM pracowników zainteresowanych rozwojem kultur wczesnohistorycznych na terenach Basenu Morza Śródziemnego. Szerokie ramy terytorialne i czasowe, zasygnalizowane w nazwie Zakładu, umożliwiają włączanie się w jego prace wszystkim zainteresowanym problematyką śródziemnomorską, także tym, których profil naukowy wykracza poza aktualne spektrum prac prowadzonych w Zakładzie.

..
.... Obecnie w skład Zakładu wchodzi czterech pracowników naukowych reprezentujących różne specjalizacje wewnątrz archeologii śródziemnomorskiej i pokrywających swą sferą zainteresowań cztery najważniejsze kręgi kulturowe starożytnego basenu Morza Śródziemnego: Mezopotamię, Egipt, Grecję i Rzym. Każdy z nich realizuje swój własny,  zarysowany niżej program badawczy, posługując się specyficzną dla tego problemu metodologią, której wspólnym mianownikiem jest zastosowanie najnowszych zdobyczy technicznych i trendów interpretacyjnych, charakterystycznych  dla poznańskiej szkoły archeologii.

..

...