.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Program III-letnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 
(tzw. licencjackich) o profilu akademickim na kierunku ARCHEOLOGIA 
w Instytucie Prahistorii UAM

Full-time, First Cycle Studies Programme
(undergraduate B.A. studies) 
in ARCHAEOLOGY at the INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY UAM

ARCHEOLOGIA ORIENTALNA I ANTYCZNA 
 ORIENTAL AND CLASSICAL ARCHAEOLOGY

Przedmiot / Title of 
the Course Unit
 Liczba godzin zajęć / 
Number of contact hours
Pkt.
ECTS
/
ECTS credits
Kody USOS /
Course Unit Code
Egzaminy=kolor / Examinations=
colour
Opis przedmiotu
/ Course description
(POL/ENG)
Sylabus
z efektami kształcenia
/ Syllabus with.learning outcomes
Suma / Sum
W /
Lecture
S /
Sem.
Ć-K /
Class.
L /
Lab
..
I rok, semestr 1 - I year, 1st semester
(wspólny ze specjalizacją ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA)
(1 semester of the course is studied jointly with specialisation PREHISTORIC AND MEDIEVAL ARCHAEOLOGY)
..
Wstęp do archeologii
/ Introduction to Archaeology
60
30
 
30
 
7
05-WAR-11
Wprow. do archeologii
śródziemnomorskiej / 
Introduction.to.
Mediterranean Archaeology
60
30
 
30
 
7
05-WDAS-11
Wstęp do pradziejów powszechnych I / Introduction to 
Prehistory of Europe I 
60
30
 
30
 
5
05-WPP-11
Techniki.pracy.naukowej
w archeologii / Research Methods in Archaeology
30
   
30
 
2
05-TPNWA-11
Wstęp do źródłoznawstwa (cz. I) / Introduction to Material Finds Analysis I
15
   
15
 
2
05-WDZ1-11
Wprowadzenie do nauk o Ziemi / Introduction to Geomorphology
30
30
     
2
07-WDNOZ-11
 
 
Język łaciński / Latin
30
   
30
 
1
03-JLH-11
 
 
Wychowanie fizyczne / Physical Education
30
   
30
 
1
32-WFH-11
   
Praktyka.wykopaliskowa
/ Archaeological Fieldwork Training 
120
   
120
 
3
05-PW-11
   
RAZEM / TOTAL NUMBER
 435
120 
 
315
 
30
3 egzaminy
/ 3 exams 
   
 .
I rok, semestr 2 - I year, 2nd semester
..
Wstęp do pradziejów powszechnych II / Introduction to Prehistory of Europe II
60
30
 
 30
 
5
05-WPP-12
Epoka.kamienia.
obszarów śródziemnomorskich / Stone Age Archaeology of the Mediterranean Zone
60
30
 
 30
 
6
05-EKOS-12
Elementy antropologii kulturowej / Selected Issues of Cultural Anthropology
 30
    30   2 05-EAK-12
 
Techniki dokumentacji źródeł / Archaeological Drawing
 30
    30   2 05-TDZ-12
Wstęp do źródłoznawstwa (cz. II) / Introduction to Material Finds Analysis II
 30
    30   2 05-WDZ2-12
Metodyka badań terenowych / Methods of Archaeological Fieldwork
 90
    90   3 05-MBT-12
 
Metodyka badań obiektów architektonicznych / Methods of Architecture Excavation
 15
    15   1 05-MBOA-12
 
Język łaciński / Latin
 30
    30   1 03-LAC-12    
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
 30
.. . 30 . 2 09-JON-12 . .
Wychowanie fizyczne / Physical Education
 30
    30   1 32-WF-12    
Zajęcia fakultatywne / Optional Course
 30
    30   2 05-ZFA-12    
Praktyka wykopaliskowa / Archaeological Fieldwork Training
 120
    120   3 05-PW-12
 
RAZEM / TOTAL NUMBER
555
60
 
495
 
30
2 egzaminy
/ 2 exams
   
  .
II rok, semestr 3 - II year, 3rd semester
..
Archeologia i sztuka Bliskiego Wschodu / Archaeology and Art of the Near East 60  30    30    6  05-ASBW-23
Archeologia starożytnego Egiptu / Archaeology of Ancient Egypt 60  30    30    6  05-ASE-23
Antropologia fizyczna / Physical Anthropology 60  30    30    5  01-AF-23
 
Wprowadzenie do historii sztuki / Introduction to the History of Art 30      30    2  05-WHS-23
Historia starożytnego Bliskiego Wschodu / History of Ancient Near East 30      30    2  05-HSBW-23
 
Język łaciński / Latin 30      30    1  03-LAC-23    
Język grecki / Greek
30
. .
 30
.
 1
03-GRE-23
. .
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
30
. .
30
.
 2
09-JON-23
. .
Zajęcia fakultatywne / Optional Course 30      30    2  05-ZFA-23    
Praktyka wykopaliskowa / Archaeological Fieldwork Training 120      120    3  05-PRW-23    
RAZEM / TOTAL NUMBER  480  90    390    30
 3 egzaminy
/ 3 exams
   
   .
II rok, semestr 4 - II year, 4th semester
..
Archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i wczesnym okresie żelaza / Archaeology and Art of Anatolia during the Bronze and Early Iron Age  45  15    30    5  05-ASAOB-24
Cywilizacja egejska w epoce brązu / Aegean Civilisation in the Bronze Age  60  30    30    6  05-CEEB-24
Archeologia i sztuka starożytnej Grecji /
Archaeology and Art of Ancient Greece
 60  30    30    6  05-ASGG-24
Język łaciński / Latin  30      30    2 03-LAC-24    
Język grecki / Greek
 30
. .
 30
..
 1
03-GRE-24
.. ..
Historia starożytnej Grecji /
History of Ancient Greece
 30
. .
 30
.
 2
05-HSG-24
. .
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
 30
. .
 30
.
 2
09-JON-24
. .
Technologia informacyjna w archeologii / Computer Science for Archaeologists  30        30  2 06-TIA-24
Zajęcia fakultatywne / Optional Courses  30      30    2  05-ZFA-24    
Objazd naukowy / Educational (Field) Trip  20      20    1  05-OBN-24    
Praktyka wykopaliskowa / Archaeological Fieldwork Training   120      120    3  05-PRW-24
 
RAZEM / TOTAL NUMBER  455  75    350  30  30
 4 egzaminy
/ 4 exams
   
   .
III rok, semestr 5 - III year, 5th semester
..
Podstawy historii i metodologii archeologii / Principles of History and Methodology of Archaeology  60  30   30   6 05-PHMA-35
Archeologia i sztuka starożytnego Rzymu /
Archaeology and Art of Ancient Rome
 60  30   30   6 05-ASSR-35
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
 30
. .
30
.
4
09-JON-35
. .
Język grecki / Greek
 30
. .
30
.
2
03-GRE-35
. .
Historia starożytnego Rzymu / History of Ancient Rome
 30
. .
30
.
2
05-HSR-35
. .
Muzealnictwo, pragmatyka archeologiczna i ochrona praw autorskich / Archaeological Museology and Practics and Protection of Copyrights  45  15   30   5 05-MUA-35
Proseminarium / Proseminar  30   30     5  05-PRA-35
RAZEM / TOTAL NUMBER  285 75 30 180   30
 4 egzaminy
/ 4 exams
   
   .
III rok, semestr 6 - III year, 6th semester
..
Zajęcia monograficzne /  Monographic Courses 30  2 x 15        6 05-ZFA-36
Seminarium licencjackie / B.A. Seminar 30    30      20 05-SEL-36
Zajęcia fakultatywne +1 egzam. / Optional Course + 1 Exam 30       30     4 05-ZFE-36    
RAZEM / TOTAL NUMBER 90 30  30  30    30
 2 egzaminy
/ 2 exams
   

 
Łączna liczba godzin wszystkich zajęć dydaktycznych w programie studiów: 1830 [2330 z praktykami i objazdem] (w tym: 450 godz. wykładów, 1380 godz. ćwiczeń- konwersatoriów- laboratoriów- proseminariów i seminariów; ponadto 20 godzin objazdu naukowego oraz 480 godzin ćwiczeń terenowych/praktyk wykopaliskowych)
Total number of contact hours in the programme: 1830 [2330 including fieldwork training and trip] (amongst: 450 hours of lectures, 1380 hours of classes, seminars and laboratories; in addition 20 hours of educational/ field trip + 480 hours of training in the archaeological fieldwork/ excavation)
Łączna liczba godzin zajęć fakultatywnych w programie: 740 (w tym: 180 godzin fakultatywnych wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów - 2 punkty ECTS za każde 30 godzin fakultatywnych zajęć gabinetowych + 2 dodatkowe punkty ECTS za 1 obowiązkowy egzamin; 30 godzin wybieranego przez studenta proseminarium i 30 godzin wybieranego seminarium licencjackiego zakończonego obroną pracy - 20 punktów ECTS za seminarium; 20 godzin objazdu naukowego oraz 480 godzin ćwiczeń terenowych wybieranych przez studenta)
Total number of contact hours of optional courses: 740 (amongst: 180 hours of classes - 2 ECTS credits each 30 contact hours + 2 ECTS points of extra credits for 1 obligatory exam; 30 hours of proseminar, and 30 hours of B.A. seminar with 20 ECTS credits; in addition 20 hours of educational/ field trip + 480 hours of training in the archaeological fieldwork/ excavation at choice)
Łączna liczba egzaminów: 18 (17 + egzamin licencjacki)
Total number of exams: 18 (17 + B. A. exam)
Łączna liczba punktów ECTS: 180
Total number of ECTS credits: 180
Program uzupełniają: obowiązkowy kurs Przysposobienia Bibliotecznego, wewnętrzny przeprowadzony przez pracownika Biblioteki Instytutu oraz e-learningowy, organizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz obowiązkowy kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowany w UAM w formie e-learningu (oba kursy bez punktów ECTS).

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU - USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia… wraz z Zał. 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia, A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA; ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wraz z Zał. nr 1; Uchwała nr 285/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 r. (z późn. uzup.) w sprawie wytycznych  dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.