.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Program III-letnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 
(tzw. licencjackich) o profilu akademickim na kierunku ARCHEOLOGIA 
w Instytucie Prahistorii UAM

Full-time, First Cycle Studies Programme (undergraduate B.A. studies) 
in ARCHAEOLOGY at the INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY UAM

ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA 
PREHISTORIC AND MEDIEVAL ARCHAEOLOGY

Przedmiot / Title of 
the Course Unit
 Liczba godzin zajęć / 
Number of contact hours
Pkt.
ECTS
/
ECTS credits
Kody USOS /
Course Unit Code
Egzaminy=kolor / Examinations=
colour
Opis przedmiotu
/ Course description
(POL/ENG)
Sylabus 
z efektami kształcenia
/ Syllabus with.learning outcomes
Suma / Sum
W /
Lecture
S /
Sem.
Ć-K /
Class.
L /
Lab
..
I rok, semestr 1 - I year, 1st semester
(wspólny ze specjalizacją ARCHEOLOGIA ORIENTALNA I ANTYCZNA)
(1 semester of the course is studied jointly with specialisation ORIENTAL AND CLASSICAL ARCHAEOLOGY)
..
Wstęp do archeologii
/ Introduction to Archaeology
60
30
 
30
 
7
05-WAR-11
Wprow. do archeologii
śródziemnomorskiej / 
Introduction.to.
Mediterranean Archaeology
60
30
 
30
 
7
05-WDAS-11
Wstęp do pradziejów powszechnych I / Introduction to Prehistory of Europe I
60
30
 
30
 
5
05-WPP-11
Techniki.pracy.naukowej
w archeologii / Research Methods in Archaeology
30
   
30
 
2
05-TPNWA-11
Wstęp do źródłoznawstwa (cz. I) / Introduction to Material Finds Analysis I
15
   
15
 
2
05-WDZ1-11
Wprowadzenie do nauk o Ziemi / Introduction to Geomorphology
30
30
     
2
07-WDNOZ-11
 
 
Język łaciński / Latin
30
   
30
 
1
03-JLH-11
 
 
Wychowanie fizyczne / Physical Education
30
   
30
 
1
32-WFH-11
   
Praktyka.wykopaliskowa
/ Archaeological Fieldwork Training 
120
   
120
 
3
05-PW-11
   
RAZEM / TOTAL NUMBER
 435
120 
 
315
 
30
3 egzaminy
/ 3 exams 
   
 .
I rok, semestr 2 - I year, 2nd semester
..
Wstęp do pradziejów powszechnych II / Introduction to Prehistory of Europe II
60
30
 
30
 
5
05-WPP-12
Archeologia powszechna I (paleolit, mezolit) / Prehistory of Europe I (Palaeolithic and Mesolithic)
60
30
 
30
 
6
05-APIPM-12
Elementy antropologii kulturowej / Selected Issues of Cultural Anthropology
30
    30   2 05-EAK-12
 
Techniki dokumentacji źródeł / Archaeological Drawing
30
    30   2 05-TDZ-12
Wstęp do źródłoznawstwa (cz. II) / Introduction to Material Finds Analysis II
30
    30   2 05-WDZ2-12
Metodyka badań terenowych / Methods of Archaeological Fieldwork
90
    90   3 05-MBT-12
 
Metodyka badań obiektów architektonicznych / Methods of Architecture Excavation
15
    15   1 05-MBOA-12
Język łaciński / Latin
30
    30   1 03-LAC-12    
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
30
 . . . 30 . 2 09-JON-12 . . . .
Wychowanie fizyczne / Physical Education
30
    30   1 32-WF-12    
Zajęcia fakultatywne / Optional Course
30
    30   2 05-ZFA-12    
Praktyka wykopaliskowa / Archaeological Fieldwork Training
120
    120   3 05-PW-12
 
RAZEM / TOTAL NUMBER
555
60
 
495
 
30
2 egzaminy
/ 2 exams
   
  .
II rok, semestr 3 - II year, 3rd semester
..
Archeologia.powszechna II (neolit) / Prehistory of Europe II (Neolithic) 75  30   45   7  05-APN-23
Archeologia powszechna III (eneolit, wczesna i starsza epoka brązu) / Prehistory of Europe III (Eneolithic, Early and Old Bronze Age) 75  30   45   7  05-APE-23
Antropologia fizyczna / Physical Anthropology 60  30   30   5  01-AF-23
 
Historia starożytna / Ancient History 30     30   2  05-HST-23
 
 
Podstawy paleoekologii / Introduction to Palaeoecology 30     30   1  07-PPA-23
 
Język łaciński / Latin 30     30   1  03-LAC-23    
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
30
. .
30
.
2
09-JON-12
. .
Zajęcia fakultatywne / Optional Course 30     30   2  05-ZFA-23    
Praktyka wykopaliskowa / Archaeological Fieldwork Training 120     120   3  05-PRW-23    
RAZEM / TOTAL NUMBER 480 90    390    30
 3 egzaminy
/ 3 exams
   
   .
II rok, semestr 4 - II year, 4th semester
..
Archeologia powszechna IV (epoka brązu, wczesna epoka żelaza) / Prehistory of Europe IV (Bronze Age, Early Iron Age) 75  30   45   7  05-APB-24
Archeologia powszechna V (okres lateński i wpływów rzymskich) / Barbarian Europe in La Téne and Roman Iron Age 75  30   45   7  05-APL-24
Język łaciński / Latin 30     30   2  03-LAC-24    
Historia średniowieczna / Medieval History) 30     30   2  05-HST-24    
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
30
. .
30
.
2
09-JON-24
. .
Technologia informacyjna w archeologii / Computer Science for Archaeologists 30        30 2 06-TIA-24
Zajęcia fakultatywne / Optional Courses 60     60   4  05-ZFA-24    
Objazd naukowy / Educational (Field) Trip 20     20   1  05-OBN-24    
Praktyka wykopaliskowa / Archaeological Fieldwork Training  120     120   3  05-PRW-24
 
RAZEM / TOTAL NUMBER 470  60   380  30 30
 3 egzaminy
/ 3 exams
   
   .
III rok, semestr 5 - III year, 5th semester
..
Podstawy historii i metodologii archeologii / Principles of History and Methodology of Archaeology 75 30   45   7 05-PHMA-35
Archeologia powszechna VI (średniowiecze) / Archaeology of Medieval Europe 75 30   45   7 05-APS-35
Język obcy nowożytny / Foreign Modern Language
30
 . .
30
.
4
05-JON-35
. .
Muzealnictwo, pragmatyka archeologiczna i ochrona praw autorskich / Archaeological Museology and Practics and Protection of Copyrights 45 15   30   5 05-MUA-35
Proseminarium / Proseminar 30   30     5  05-PRA-35
Zajęcia fakultatywne / Optional Course 30     30   2  05-ZFA-35    
RAZEM / TOTAL NUMBER 255 75 30 150   30
 3 egzaminy
/ 3 exams
   
   .
III rok, semestr 6 - III year, 6th semester
..
Zajęcia monograficzne / Monographic Courses  30  2x15        6 05-WMS-36    
Seminarium licencjackie / B.A. Seminar 30    30      20 05-SEL-36
Zajęcia fakultatywne z egzaminem / Optional Course with Exam 30     30    4 05-ZFE-36    
RAZEM / TOTAL NUMBER 90  30  30  30    30
 2 egzaminy
/ 2 exams
   

 
Łączna liczba godzin wszystkich zajęć dydaktycznych w programie studiów: 1785 [2285 z praktykami i objazdem] (w tym: 435 godzin wykładów, 1350 godzin ćwiczeń- konwersatoriów- laboratoriów- proseminariów i seminariów; ponadto 20 godzin objazdu naukowego oraz 480 godzin ćwiczeń terenowych/praktyk wykopaliskowych)
Total number of contact hours in the programme: 1785 [2285 including fieldwork training] (amongst: 435 hours of lectures, 1350 hours of classes, seminars and laboratories; in addition 20 hours of educational/ field trip + 480 hours of training in the archaeological fieldwork/ excavation)
Łączna liczba godzin zajęć fakultatywnych w programie: 740 (w tym: 180 godzin wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów - 2 punkty ECTS za każde 30 godzin fakultatywnych zajęć gabinetowych + 2 dodatkowe punkty ECTS za 1 obowiązkowy egzamin; 30 godzin wybieranego przez studenta proseminarium i 30 godzin wybieranego seminarium licencjackiego zakończonego obroną pracy - 20 punktów ECTS za seminarium; 20 godzin objazdu naukowego oraz 480 godzin ćwiczeń terenowych wybieranych przez studenta)
Total number of contact hours of optional courses: 740 (amongst: 180 hours of classes - 2 ECTS credits each 30 contact hours + 2 ECTS points of extra credits for 1 obligatory exam; 30 hours of proseminar, and 30 hours of B.A. seminar with 20 ECTS credits; in addition 20 hours of educational/ field trip + 480 hours of training in the archaeological fieldwork/ excavation at choice)
Łączna liczba egzaminów: 16 (15 + egzamin licencjacki)
Total number of exams: 16 (15 + B. A. exam)
Łączna liczba punktów ECTS: 180
Total number of ECTS credits: 180
Program uzupełniają: obowiązkowy kurs Przysposobienia Bibliotecznego, wewnętrzny przeprowadzony przez pracownika Biblioteki Instytutu oraz e-learningowy, organizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz obowiązkowy kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowany w UAM w formie e-learningu (oba kursy bez punktów ECTS).

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU - USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia… wraz z Zał. 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia, A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA; ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wraz z Zał. nr 1; Uchwała nr 285/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 r. (z późn. uzup.) w sprawie wytycznych  dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.