.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, stan. nr 2, gm. Złotów, pow. złotowski, 2012

Badania wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Kierownikiem badań z ramienia Instytutu Prahistorii był mgr Igor Kołoszuk. Projekt miał na celu weryfikację nasypów ziemno-kamiennych odkrytych w lesie w pobliżu miejscowości Grudna w powiecie złotowskim. Podczas prac, w których udział brali studenci archeologii UAM, przeprowadzono badania powierzchniowe, wykonano plan wysokościowy oraz badania geofizyczne dla obszaru 1 ha. Ponadto metodami wykopaliskowymi odsłonięto 1/4 nasypu. Pod zniwelowanym nasypem ziemnym zarejestrowano kamienną konstrukcję jądra kurhanu, spoczywającą na warstwie spalenizny o miąższości ok 25 cm. Natomiast 1,5 m na zachód od niej prostokątny obiekt o wymiarach 106 x 390 cm, który w trakcie dalszych prac zinterpretowano jako jamę grobową a w niej elementy wyposażenia grobowego: szklany paciorek, gliniany przęślik, trzy żelazne gwoździe, brązowe i żelazne okucia od skrzynki wraz z nitami, fragment grzebienia kościanego, fragmenty szpili kościanej oraz fragmenty tkanin wełnianych, a także brązowe naczynie, które w typologii importów rzymskich wg H. J. Eggersa odpowiada typowi (Kasserolle)  E 142 (Eggers, 1951, s. 381, tabl. 12). 

Badania kontynuowano w roku 2014.

..............................................................(Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie)

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.