..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Projekt "Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie" dotyczy wykonania badań, opartych na kompleksowym wykorzystaniu nowych technik nieinwazyjnych w archeologii, celem rozpoznania, weryfikacji oraz inwentaryzacji stanowisk archeologicznych w rejonie Bobolic, woj. zachodniopomorskie. Dane o stanowiskach archeologicznych będą pozyskiwane za pomocą m.in. lotniczego skanowania laserowego, zobrazowań satelitarnych, zdjęć lotniczych, badań powierzchniowych oraz prospekcji geofizycznej. 

Istotnym elementem projektu jest określenie wartości danych uzyskanych za pomocą wspomnianych metod oraz możliwość wykorzystania rezultatów badań w celu upowszechniania informacji na temat zasobów archeologicznych w tym regionie, jako podstawy do działań popularyzatorskich oraz rozwijania świadomości społecznej na temat konieczności ochrony i racjonalnego zarządzania zasobami zabytkowymi oraz ich potencjału turystycznego.
 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014