..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

ANALIZA, INTERPRETACJA I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ

Działania dotyczące tego punktu harmonogramu stanowiły integralnie połączony element z kolejnymi podejmowanymi działaniami, dotyczącymi upowszechniania wyników badań.

W ramach zintegrowanej analizy danych teledetekcyjnych dokonano zestawienia i weryfikacji potencjalnych obiektów zabytkowych, wskazanych na podstawie danych satelitarnych, danych ALS-ISOK (dane m.in. wysokościowe oraz rejestracja intensywności odbicia wiązki lasera) oraz zdjęć lotniczych (RGB/CIR). Korelacja rozpoznanych i wskazanych miejsc w 2014 r., stanowiła element uzupełniający i kontynuujący prace nad zasobem danych teledetekcyjnych. Łącznie wskazano 131 miejsc (potencjalnych obiektów antropogenicznych), dla których uzyskano potwierdzenie występowania anomalii (wyróżników) na podstawie co najmniej dwóch rodzajów danych teledetekcyjnych. Wskazania i korelacja danych nie uwzględniały wyników weryfikacji terenowej w roku 2014. Korelację wykonywano przed rozpoczęciem prospekcji terenowej w 2015 r., a także podczas jej realizacji.

W ramach działań w 2015 r. wykonano również uzupełniające wskazania potencjalnych obiektów, wynikające z powtórnego przeanalizowania danych w wyniku obserwacji terenowych, jakie miały miejsce w roku 2014. Rodzaje wskazań (potencjalne funkcje wskazywanych obiektów): 1 - pozostałości infrastruktury kolejowej (obiekty liniowe) - 1 obiekt; 2 - pozostałości dróg (obiekty liniowe) - ok. 10 obiektów; 3 - pozostałości zabudowy historycznej (poniemieckiej) - ponad 10 skupisk obiektów; 4 - pozostałości historycznych granic (ziemnych), oddzielających tereny leśne od rolniczych (obiekty liniowe) - ok. kilkunastu miejsc z zachowanym ciągiem równolegle biegnących, liniowych przewyższeń i zagłębień; 5 - obiekty archeologiczne (kurhany ?) - ok. 51 wskazań; 6 - relikty domniemanego założenia obronnego (gródek stożkowaty?) - 1 ob. (łącznie ponad 100 wskazań / potencjalnych obiektów antropogenicznych) oraz 7 - kilkadziesiąt obszarów / miejsc - potencjalnych obiektów związanych z tzw. paleośrodowiskiem.

W ramach działań opracowano konspekt upowszechniania wyników badań - szerszego kontekstu tego typu działań, jak również szeregu propozycji i wytycznych, możliwych do uwzględnienia w ich przypadku. W ramach powyższego zadania przygotowano oraz wybrano materiał opisowo-ilustracyjny celem upowszechniania wiedzy o zabytkach, jak i stosowanych technologiach - dokonano wyboru i przygotowano materiały (w tym głównie wizualne) do upowszechniania, które były wykorzystywane w dalszych działaniach zaplanowanych wg harmonogramu - działaniach edukacyjnych i upowszechniających.

Odnosząc się do jednego z celów projektu, mianowicie wykorzystania przetworzonego zasobu w upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy na temat zasobów dziedzictwa archeologicznego, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na potencjał w tym zakresie przetworzeń i wizualizacji geodanych, które stanowią doskonały materiał ilustracyjny, łatwo przyswajany przez młodzież, co potwierdziły m.in. prowadzone zajęcia w szkołach (zob. niżej). Cyfrowa symulacja, jak i wizualizacja 3D, którą można utworzyć na bazie danych ALS-ISOK, stanowią zasób, który swą graficzną formą zachęca i wzbudza dodatkowe zainteresowanie przede wszystkim u młodego odbiorcy, funkcjonującego w kulturze zdominowanej przekazem obrazowym, wzbogacanym różnorodnymi technikami multimedialnymi. Takie postrzeganie zasobów może stać się kolejną, a zarazem skuteczną formą prezentowania i promowania dziedzictwa archeologicznego. Zdobyte doświadczenia i poczynione obserwacje podczas wykładów popularyzacyjnych, m.in. w szkołach w Bobolicach, potwierdzają tezę, że multimedialna prezentacja, cyfrowa symulacja itp., odnoszące się do zabytków, wzbudzają dodatkowe zainteresowanie młodzieży, kształtując nowe wyobrażenie o dziedzictwie archeologicznym oraz samej archeologii, kojarzonej zazwyczaj z badaniami wykopaliskowymi. Korelowanie zabytków z najnowocześniejszymi technologiami może powodować definiowanie i postrzeganie dziedzictwa z innej, atrakcyjniejszej perspektywy.
 
 
 
 
 
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014