..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2014

POWIERZCHNIOWE BADANIA WERYFIKACYJNE (I ETAP)
 
Weryfikacyjna prospekcja powierzchniowa zarówno nowo odkrytych stanowisk archeologicznych, jak również znanych z wcześniejszych badań w ramach AZP, przeprowadzona została w ramach 5 arkuszy, w różnym wymiarze przestrzennym. W wyborze stanowisk, obszarów oraz stref w ich obrębie do dalszych, bardziej szczegółowych badań, zadecydowały informacje i dane z wcześniejszych badań: wyniki przeprowadzonej kwerendy archiwalnej oraz dostępnych zasobów danych, jak również rezultaty uzyskane z analizy Numerycznego Modelu Terenu, opracowanego na podstawie danych z LIDARu (ISOK).
 
Powierzchniowa weryfikacja miała miejsce głównie na obszarze zalesionym (dane z LiDARu), jak również w ograniczonym zakresie w terenie otwartym (dane pozyskane głównie z analizy zasobów AZP, jak również przetworzeń zobrazowań satelitarnych). Weryfikacja terenowa skupiła się przede wszystkim na dokładnym zlokalizowaniu stanowisk w terenie z wykorzystaniem odbiornika GPS, przejściu wyznaczonego w istniejącej karcie obszaru oraz pozyskaniu materiału ruchomego, oraz dokumentację fotograficzną stanowisk archeologicznych.
 
Stanowiska poddane weryfikacji powierzchniowej zlokalizowane były na terenach produkcji rolniczej (w czasie prospekcji część pól była niezaorana) lub stanowiła ugory. W trakcie prac prospekcyjnych poza jednym przypadkiem, nie zarejestrowano na powierzchni materiału ruchomego ani innych śladów potwierdzających obecność ww. stanowisk archeologicznych. W przypadku stanowisk zlokalizowanych w lasach również nie udało się zidentyfikować ruchomych materiałów zabytkowych.
 
W wyniku weryfikacyjnych badań powierzchniowych w terenie zweryfikowano 40 stanowisk z danych AZP o zróżnicowanej chronologii i funkcji. Natomiast w ramach weryfikacji terenowej potencjalnych stanowisk w oparciu o analizy uzyskane w ramach analiz wyników lotniczego skaningu lotniczego w oparciu o dane ISOK, do prospekcji terenowej wytypowane zostało 45 punktów, z których pozytywnie jako stanowiska archeologiczne zweryfikowano 16.
 
Wśród nich do najbardziej spektakularnych należą pola kurhanowe, cmentarzyska kurhanowe, relikty dróg i obiekty nowożytne (m.in. okopy oraz stanowisko ogniowe broni ciężkiej, relikty zabudowy poniemieckiej sprzed 1945 r.). 

Żydowo stan 42 (AZP 18-26/58) (fot. A. Kuczkowski)

Buszynko stan. 1 (AZP 19-25/87) (fot. A. Kuczkowski)

Rylewo stan. 2 (AZP 19-25/2) (fot.A. Kuczkwski)

Górawino stan. 1 (AZP 18-25/38) (Fot. A. Kasprzak)
 
 
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014