..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I POPULARYZATORSKIE

Na tym etapie projektu podjęte zostały działania w celu rozpowszechniania i nauczania nowatorskich rozwiązań w ochronie i badaniu dziedzictwa archeologicznego, skierowane do uczestników projektu, środowiska naukowego oraz studentów. Skierowane one były także do innych grup odbiorców - w tym młodzieży i dzieci.

W skład działań edukacyjnych weszło:

(1) Seminarium naukowe pt. "Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego - potencjał i możliwości" w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu 

(2) Przygotowanie i prezentacja posterów

W ramach realizacji projektu przygotowane zostały postery, prezentujące m.in. zastosowane w trakcie badań metody, pozyskane w ich trakcie wyniki, oraz proponowane formy wykorzystania informacji o stanowiskach archeologicznych dla rozwoju turystycznego regionu, uwypuklający ich walory jako potencjalnych atrakcji turystycznych.
 
Postery zostały zaprezentowane m.in. podczas 21th European Association of Archaeologists Conference w Glasgow w Szkocji, w trakcie sesji popularno- naukowej w Bobolicach, podczas "III Targów konserwacji i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, muzeów i bibliotek" w Warszawie, oraz konferencji "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków - analiza potencjału i zagrożeń", zorganizowanej na UKSW w Warszawie.
 

Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. Zachodniopomorskie (oprac. M. Pawleta).

.......

(3) Działania edukacyjne

W ramach działań towarzyszących realizacji projektu i upowszechniających jego wyniki, a także zaplanowanych w jego trakcie działań edukacyjnych, opracowano i przeprowadzono lekcje na temat dziedzictwa archeologicznego ziemi bobolickiej oraz możliwości jego rozpoznania przy zastosowaniu nowoczesnych, archeologicznych i nieinwazyjnych metod badawczych. Zajęcia przeprowadzono w dniu 27. października 2015 roku w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach oraz w dniu 29. października 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Proponowane zajęcia miały na celu przybliżenie informacji o pradziejach ziemi bobolickiej oraz ochronie zasobów archeologicznych tych ziem. Równoległym celem była prezentacja realizowanego projektu naukowego, wraz z wstępnymi wynikami badań.

W ramach ww. zadania przygotowano konspekt wykładów, dobrano materiały i przygotowano prezentacje w formie elektronicznej. Na potrzeby zajęć dokonano wyboru materiałów ilustracyjnych i tekstowych oraz przygotowano projekty plansz edukacyjnych, związanych z realizacją działań upowszechniających wyniki badań (materiał do wykorzystania w formie drukowanej (ekspozycja) oraz elektronicznej - np. prezentacja on-line). Ponadto, podczas lekcji oraz na bazie wyniesionych doświadczeń przygotowano koncepcję oferty dydaktycznej - wraz z pakietem edukacyjno- dydaktycznym w formie pisemnego konspektu dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, możliwym do wykorzystania podczas nauczania historii. Jego zakres tematyczny obejmuje: dziedzictwo archeologiczne / zabytki regionu/ nowoczesne metody nieinwazyjne. Zawiera także materiał ilustracyjno-tekstowy, do wykorzystania podczas lekcji szkolnych, na spotkaniach edukacyjnych z młodzieżą czy zajęciach pozalekcyjnych.

Prezentacja poświęcona społecznej wrażliwości i potocznej wiedzy o zabytkach: zajęcia dla uczniów klasy 3. gimnazjum w Bobolicach (Fot. R. Zapłata).

Prezentacja danych pochodzących z naziemnego skanowania laserowego dla uczniów gimnazjum w Bobolicach (Fot. M. Pawleta).

Prezentacja dra Rafała Zapłaty z UKSW dotycząca wizualizacji i analizy obiektów zabytkowych, powstałych na bazie lotniczego skanowania laserowego w okolicach Bobolic (Fot. M. Pawleta).

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014