..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2014

BADANIA GEOFIZYCZNE WYBRANYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

Stanowiska przeznaczone do badań geofizycznych zostały wyznaczone w oparciu o istniejące już dane zebrane podczas analizy kart AZP, dane pozyskane w wyniku przetworzeń w ramach danych ISOK, a także weryfikujące je badania powierzchniowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz wytypowano do badań dwa istotne poznawczo stanowiska: 

(1) Kurowo (stan. 1/ AZP 1824/ - 1 grodzisko z VIII-X wieku, na którym w latach 60. przeprowadzono niewielkie badania sondażowe, oraz 

(2) niebadane dotychczas grodzisko stożkowate w Bobrowie (stan. 1/ AZP 1824/2), wraz z przylegającą do niego osadą nowożytną Bobrowo.

Lokalizacja obszarów badań w kontekście rastrowej mapy topograficznej oraz danych ewidencyjnych (www.geoportal.gov.pl) (Oprac. W. Małkowski)

Wybrane miejsca zostały poddane weryfikacji terenowej poprzez przeprowadzenie badań nieinwazyjnych z zastosowaniem metod geofizycznych. Celem badań było rozpoznanie niewidocznych na powierzchni pozostałości obiektów archeologicznych wraz z bezpośrednim otoczeniem przy użyciu aparatury do badań geofizycznych. W celu weryfikacji stanowiska archeologicznego pod kątem niewidocznych na powierzchni obiektów wykonana została prospekcja geofizyczna magnetometrem cezowym z użyciem systemu lokalizacji GPS RTK. Metoda umożliwiła przebadanie stosunkowo dużego obszaru stanowisk w stosunkowo krótkim czasie, przy zachowaniu maksymalnej rozdzielczości i dokładności pomiaru. Do badań użyto magnetometru cezowego podłączonego do dwuodbiornikowego zestawu GPS RTK. Takie rozwiązanie pozwoliło na pomiar pola magnetycznego z równoległą, jednoczesną rejestracją wysokości terenu badań. Prace pomiarowe zrealizowane zostaną jednokierunkowo na całym zakładanym obszarze w siatce profili rozmieszczonych w odstępach jednometrowych na kierunku północ - południe, z rozmieszczeniem profili co jeden metr.
 
W przypadku grodziska w Kurowie, stan. 1, wykonane zostały pomiary w zakresie ograniczonym powierzchniowo ze względu na gęsta szatę roślinną. Przebadano dostępną, północno-zachodnią, cześć obiektu starając się uzyskać informacje o granicy i stanie zachowania wału grodziska oraz fragmentu majdanu. Z uzyskanych wyników można określić zasięg majdanu na przebadanym fragmencie grodziska. Na terenie majdanu zarejestrowano anomalię o wymiarach ok 6 x 8m, która wskazuje na obecność warstwy spalenizny.

Bobrowo stan. 1. Lokalizacja terenu badań. Zbiorcze zestawienie wyników – map magnetycznych (Oprac. W. Małkowski).

Natomiast w przypadku grodziska i osady w Bobrowie, stan. 1, celem prospekcji wyznaczonej na terenie nieistniejącej już dziś osady było rozpoznanie kontekstu wzgórza klasyfikowanego jako grodzisko późnośredniowieczne. W wyniku przeprowadzenia prospekcji magnetycznej stwierdzono granice zabudowy osady Bobrowo, główną oś komunikacyjną ulica (wschód-zachód), jak również pozostałości zabudowy z towarzyszącą siecią urządzeń podziemnych, a także liczne miejsca wewnątrz osady, mające charakter przestrzeni wolnej od zabudowy. Natomiast w wyniku prospekcji przeprowadzonej na szczycie kulminacji, interpretowanej jako grodzisko późnośredniowieczne zarejestrowano koncentrację anomalii w północnowschodniej częścibadanego obszaru (20x20m). Wzgórze wydaje się być przekształcone w okresie nowożytnym na co wskazują ubytki po stronie zachodniej i południowej. W części północnej i wschodniej zarejestrowano anomalie, które mogą świadczyć o zachowanej konstrukcji zabudowy w narożniku północnowschodnim.

Kurowo stan. 1. Mapy: wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego oraz pseudo gradientu składowej poziomej wartości tego pola (Oprac. W. Małkowski)
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014