..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2015

BADANIA GEOFIZYCZNE WYBRANYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH (ETAP II)

Do weryfikacji geofizycznej w 2015 r. zostały wytypowane cztery obszary o łącznej powierzchni dwóch hektarów: 

(1) Górawino stan. 1 - AZP 18-25/38;
(2) Więcemierz stan. 2 - AZP 19-25/88; 
(3) stanowisko na terenie pasieki w lesie Buszynko ok. 0.5 km na płd-wsch. od ......Więcmierz 2 (stanowisko nowoodkryte); 
(4) Bobolice stan. 2 - AZP 19-24/25.

Podobnie jak w roku ubiegłym, dla wytypowanych do badań stanowisk wykonana została prospekcja geofizyczna magnetometrem cezowym z użyciem systemu lokalizacji GPS RTK.
 
(1) Prospekcja przeprowadzona na grodzisku w Górawinie pokryła niemal całą powierzchnię stanowiska. Po przeprowadzeniu prospekcji magnetycznej możliwe było oszacowanie na ok. 3100 m2 pola powierzchni majdanu. Analiza rezultatów prospekcji w tym przypadku nie wskazała na fakt spalonych konstrukcji obronnych wału grodziska. Co do wyniesionego obszaru ponad współczesny poziom majdanu, istnieje podobne przypuszczenie co do jakości i wykonania ewentualnych konstrukcji, jak w przypadku linii wałów, tzn. rejon widoczny jest jako lokalne podniesienie/zmiana wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego, jednak nie w takim stopniu aby sugerować obecność konstrukcji spalonych lub z dużą ilością domieszki związków żelaza. Te obserwacje prowadzą do konkluzji, że grodzisko w Górawinie prawdopodobnie nigdy nie zostało spalone, albo stopień zniszczenia pożarem był stosunkowo niewielki. 

I

Górawino, stan, 1. Wizualizacja mapy wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego w kontekście numerycznego modelu terenu LiDAR (Oprac. W.Małkowski).

 (2) W przypadku stanowiska określanego jako Więcmierz stan. 2 zauważono trzy wyraźne formy kojarzone z dawną aktywnością człowieka. Niestety funkcja tych obiektów nie jest znana, a kształt i rozmiar mogą jedynie wskazywać na możliwe funkcje sepulkralne lub osadnicze. Badania na tym stanowisku zrealizowano w dwóch rejonach. Na części oznaczonej jako obszar 1, o wymiarach 35m x 20m, na powierzchni można było wyróżnić dwa nasypy - pierwszy większy o wymiarach: 16m x 10,5m i drugi znacznie mniejszy, zbliżony w zarysie do okręgu o średnicy ok. 8 metrów. Badania magnetyczne potwierdziły zasięg obydwu form, zwłaszcza większego obiektu, przebadanego w całości, dodając jednocześnie informacje wskazujące miejsca dodatkowych źródeł anomalii magnetycznych nieco na północ (około 5 metrów), od większej konstrukcji.

Więcemierz. Zestawienie map wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego dla zbadanych obszarów (Oprac. W.Małkowski).

 (3) Rozpoznanie na terenie Nadleśnictwa Łanki zespołu 9. form terenowych, analogicznych do opisanego wyżej stanowiska Więcmierz stan. 2, było powodem przeprowadzenia prospekcji magnetycznej, w celu uzyskania dodatkowych informacji o tych obiektach, dotyczących ich konstrukcji, stanu zachowania jak również ocenić kontekst występowania ewentualnych dodatkowych obiektów w bliskiej okolicy nasypów. Ważną uzyskaną informacją wydaje się być fakt, że tylko część z tych kopców zawierała materiał powodujący anomalie magnetyczne. Połowa obiektów jest zatem czytelna na mapie magnetycznej, w przypadku reszty występuje znikoma ilość lub nawet brak materiału powodującego zmiany w naturalnym polu magnetycznym. Dodatkową informacją płynącą z przeprowadzonej prospekcji jest wydzielenie stosunkowo dużej liczby pojedynczych zmian na północ i na wschód od wyraźnie zarysowanej w terenie linii kopców - które wydają się tworzyć szerszy kontekst np. osadniczy tego miejsca.

Wizualizacja map wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego w kontekście numerycznego modelu terenu LiDAR z interpretacją form rzeźby terenu (Oprac. W. Małkowski).

 (4) Celem przeprowadzenia na terenie grodziska w Bobolicach było zweryfikowanie tego miejsca pod kątem występowania cech mogących wskazywać na istnienie tam reliktów grodziska. Przebadanie większej części wzgórza nie dostarczyło jednak argumentów przemawiających za lokalizacją grodziska na tym terenie. Na podstawie wyników prospekcji magnetycznej nie jest możliwe wydzielenie zarysu wału otaczającego to założenie tym samym nie ma przesłanek ku temu, aby sklasyfikować to miejsce jako refugium lub osadę obronną. Występowanie kilku pojedynczych, rozmieszczonych nieregularnie zmian w sąsiedztwie zbudowanej sieci trakcyjnej może tutaj raczej sugerować przypadkowy charakter.

Bobolice stan. 2 Wizualizacja mapy wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego w kontekście numerycznego modelu terenu LiDAR (Oprac. W.Małkowski).
 
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014