..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2014

STWORZENIE CYFROWEJ BAZY DANYCH GIS

W trakcie trwania projektu została opracowana i stworzona cyfrowa baza danych, wykonana w standardach Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Jej celem jest gromadzenie i integracja pozyskanych danych dotyczących zasobów dziedzictwa archeologicznego w rejonie Bobolic oraz ich analiza. Pozwala ona na precyzyjne zarządzanie zbiorem znajdujących się w niej informacji oraz ułatwia wielopłaszczyznową interpretację zebranych wyników. Wszystkie wspomniane wyżej dane powiązane zostały z państwowym systemem odniesień przestrzennych. Różnorodność formatu danych i stopnia ich przetworzenia w istotny sposób utrudnia efektywną analizę i interpretację. Stąd zaprojektowana baza danych ma za zadanie zgromadzenie różnych danych w jednorodnym formacie i o podobnym stopniu przetworzenia.
 
Cechą wspólną realizowanych w projekcie metod prospekcyjnych jest ich manifestacja przestrzenna, dlatego też w realizacji tego zadania przyjęto, że najbardziej istotną cechą bazy danych jest możliwość zapisu, przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych. Możliwości takie daje program Quantum GIS z rozszerzeniem QAZP2.
 
Po opracowaniu struktury i stworzeniu bazy dany, podjęto prace związane z wypełnianiem struktury przestrzennej bazy danych, mające na celu włączenie w powstałą bazę informacji dotyczących pozyskanych danych archiwalnych AZP i przeprowadzonych dotychczas badań, w wyniku lotniczego skanowania laserowego, analizy zobrazowań satelitarnych, prospekcji lotniczej (I etap), weryfikacyjnej prospekcji terenowej (I etap). Prace te zostały rozłożone na kilka etapów, w zależności od realizacji kolejnych zadań w ramach projektu i napływu nowych danych z przeprowadzonych badań terenowych.

Zakres danych opracowywanych w przestrzennej bazie danych QAZP w ramach dwóch projektów z zastosowaniem metod nieinwazyjnych, realizowanych w IP UAM. (Oprac. L. Żuk).
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014