..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

.... 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w sali 424, odbędzie się seminarium naukowe "Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego - potencjał i możliwości".

W jego trakcie prelekcje wygłoszą naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., biorący udział w realizacji projektu. Seminarium zostało objęte patronatem przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

..
Seminarium w zamierzeniu ma umożliwić zaprezentowanie uzyskanych w trakcie realizacji grantu badawczego wyników badań, jak również stać się forum krytycznej dyskusji na temat oceny skuteczności metod nieinwazyjnych przy rozpoznawaniu struktur pradziejowych, wartości metod badań nieinwazyjnych w polityce ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym oraz integracji metod nieinwazyjnych. W trakcie seminarium podjęte zostanie również zagadnienie oceny potencjału zasobów dziedzictwa archeologicznego pod kątem turystycznym, a także kwestia dobrych praktyk upowszechniania wiedzy na temat zasobów archeologicznych - nie tylko rejonu Bobolic - w tym głównie na podstawie informacji generowanych za pośrednictwem nieinwazyjnych metod teledetekcyjnych. Tym samym zmierza ono do podejmowania wspólnych działań i usprawnienia systemu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, mając w intencji integrację działań naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich.
 

PROGRAM SEMINARIUM
 
 
 

POWRÓT DO ARCHIWUM KONFERENCJIProjekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014