..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2014

KWERENDA ARCHIWALNO-BIBLIOTECZNA ZASOBÓW ARCHEOLOGICZNYCH ORAZ DIGITALIZACJA ZASOBÓW AZP

Pierwszy etap projektu miał za zadanie rozpoznanie istniejących na obszarze przewidzianym do badań stanowisk archeologicznych, uzupełnionych o prowadzone wcześniej prace archeologiczne, oraz rozpoznanie zasobów archiwalnych, bibliotecznych oraz cyfrowych dziedzictwa archeologicznego.

W wyniku przeprowadzonej kwerendy ujawniono istnienie 323 stanowisk archeologicznych dla danych obszarów, o zróżnicowanej chronologii i funkcji, z czego ich liczba dla poszczególnych obszarach AZP wynosiła odpowiednio: AZP 18-24: 29 stanowisk; AZP 18-25: 53 stanowiska; AZP 18-26: 56 stanowisk; AZP 19-24: 99 stanowisk; AZP 19-25: 86 stanowisk.

Zebrane w trakcie kwerendy informacje i materiały, dotyczące obecnych zasobów AZP obszarów poddanych badaniu, zostały poddane digitalizacji / wektoryzacji. Dane z kart AZP oraz istniejących kart KESA zostały wpisane do tworzonej bazy GIS. Celem digitalizacji było przetworzenie do formatu cyfrowego danych, które dotychczas funkcjonowały w postaci analogowej, lub w formie utrudniającej ich skuteczne wykorzystanie (papierowe arkusze AZP i Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicznego w plikach Word, mapy).

Digitalizacja danych miała również na celu ich zintegrowanie w przestrzennej bazie danych z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu innych metod nieinwazyjnych. Tak stworzona struktura stanowiła podstawę do dalszych badań, polegających na precyzyjnym zestawianiu danych AZP na terenach objętych badaniami z wynikami, uzyskiwanymi z innych metod prospekcji terenowej w ramach projektu.
 
 
 
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014