..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

DZIAŁANIA PROMUJĄCE I UPOWSZECHNIAJĄCE WYNIKI PROJEKTU I WIEDZĘ O ZASOBACH ARCHEOLOGICZNYCH OKOLIC BOBOLIC

Ten etap obejmował działania informujące opinię publiczną i szersze grono odbiorców i zainteresowanych osób o rezultatach badań, jak i ogólnych celach i metodach pozyskiwania wiedzy o pradziejach za pomocą metod nieinwazyjnych poprzez: publikowanie informacji w serwisach internetowych, zamieszczanie informacji w prasie lokalnej, oraz lokalnych mediach oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających. W założeniu, odbiorcami projektu mieli być bowiem nie tylko specjaliści, ale również mieszkańcy tych obszarów, jak również władze samorządowe czy oraz pracownicy Nadleśnictw, na terenach których znajdują się badane zasoby archeologiczne.

W skład działań w tym zakresie weszły ponadto: 

(a) Sesja popularno-naukowa w Izbie Edukacyjnej w Bobolicach
 
 
(b) Wydanie broszury informacyjnej "Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic"

W ramach działań promocyjnych przygotowana została kilkustronicowa broszura informacyjna o wybranych zasobach archeologicznych rejonu Bobolicach i Polanowa, zawierająca krótkie teksty na temat dziedzictwa archeologicznego i konieczności jego ochrony, zasobów archeologicznych regionu, rodzajów stanowisk archeologicznych występujących na tym obszarze, zastosowania nowoczesnych metod nieinwazyjnych w rozpoznaniu i identyfikacji stanowisk archeologicznych.

Broszura jest do pobrania tutaj

.......
...
...
(c) Przygotowanie i publikacja recenzowanej monografii

Końcowym efektem projektu jest recenzowana monografia naukowa w formie pdf, pod redakcją Michała Pawleta i Rafała Zapłaty, pt. "Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości". Jej celem jest zaprezentowanie wyników badań nieinwazyjnych wykorzystanych do rozpoznania zasobów archeologicznych okolic Bobolic oraz przedstawienie wykorzystanych metod badawczych wraz z ich wartościami poznawczymi. 

Poszczególne rozdziały prezentują szczegółowe wyniki poszczególnych rodzajów prospekcji nieinwazyjnej oraz omawiają ich wartość poznawczą, zawierają także ocenę wartości danych i stosowanych metod. Znajdują się w niej także teksty poświęcone problematyce społecznego znaczenia odkrytego dziedzictwa archeologicznego i popularyzacji wiedzy na jego temat w różnych grupach społecznych oraz opracowujące pewne wytyczne dla działań mających na celu ochronę i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym.

(książka do pobrania w zakładce: "Publikacje")
 
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014