..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2014

REKONESANS LOTNICZY (I ETAP)

Zadanie to obejmowało wykonanie zdjęć lotniczych dla wybranych obszarów i obiektów, które zostały wskazane na podstawie zobrazowań satelitarnych, danych ISOK, analizy archiwalnych zdjęć lotniczych oraz analizy danych AZP.

Wykonanie zdjęć lotniczych poprzedziła kwerenda archiwalna zdjęć lotniczych, znajdujących się w zasobach Instytutu Prahistorii UAM, a następnie ich inwentaryzacja.

Trasa rekonesansu lotniczego 19.07.2014 na tle podziału sekcyjnego AZP i zarysowanego obszaru rozpoznania (niebieski prostokąt) (Oprac. W. Rączkowski)

Następnym elementem tego zadania było opracowanie georeferencji zdjęć lotniczych, określenie tras lotów (które były rejestrowane). Rekonesans lotniczy został wykonany w lipcu, tj. w okresie optymalnym dla roślinnych indykatorów identyfikujących obiekty archeologiczne. Po dokonanej prospekcji lotniczej nastąpił etap opracowania zdjęć lotniczych i uzyskanych wyników prospekcji. Obejmowało ono identyfikację zarejestrowanych obiektów, sporządzenie danych georeferencyjnych w GIS, wybór zdjęć do rektyfikacji i ich interpretacji, interpretacja zdjęć lotniczych, naniesienie informacji ze zdjęć lotniczych na plany stanowisk archeologicznych.

Celem rekonesansu było wykonanie dokumentacji fotolotniczej stanowisk archeologicznych i, w miarę możliwości, identyfikacja wyróżników roślinnych pozwalających na rozpoznanie stanu zachowania i struktury przestrzennej tych stanowisk. W trakcie tego lotu wykonano 313 zdjęć. 

Wyróżniki roślinne manifestują się bardzo słabo. Zaskakujące jest, że wszystkie prawdopodobne wyróżniki roślinne zarejestrowane zostały w miejscach, gdzie nie były wcześniej znane stanowiska archeologiczne. Natomiast tam, gdzie w trakcie pierwszego przejścia zaznaczono stanowiska archeologiczne nic się nie ujawniało.

Kłanino, gm. Bobolice. Możliwe wyróżniki roślinne wskazujące na obecność obiektów archeologicznych (Fot. i oprac. W. Rączkowski)

W trakcie rekonesansu lotniczego zarejestrowano również elementy krajobrazów, które zwyczajowo nie są przedmiotem zainteresowania archeologów, mimo że są materialną pozostałością przeszłych działań ludzkich. Należą do nich wsie o zachowanym średniowiecznym planie oraz układy pól (m.in. Kurowo, Ubierze, Cybulino).

Układ pól w okolicy Cybulina, gm. Bobolice (Fot. W. Rączkowski)

Tegoroczny rekonesans lotniczy i jego wyniki trudno uznać za spektakularne. W kontekście liczby stanowisk archeologicznych rejestrowanych w trakcie badań powierzchniowych, możliwości ich obserwacji z powietrza nie były duże. W roku 2014 żadne z warunków (warunki geomorfologiczno- glebowe oraz gatunki roślin) nie sprzyjały ujawnieniu się wyraźnych wyróżników roślinnych, co nie oznacza, że nie pojawią się w kolejnym roku. 

Wyniki rekonesansu lotniczego nie pozwoliły na zidentyfikowanie na ich podstawie stanowisk archeologicznych, jak również na wskazanie na ich podstawie stanowisk do weryfikacji terenowej. W takim zakresie właśnie jest planowany rekonesans lotniczy, mając na celu weryfikację zobrazowań satelitarnych, których weryfikacja w tym roku ze względu na niesprzyjające warunki nie była możliwa.
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014