..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2015

REKONESANS LOTNICZY (ETAP II)

Drugi etap rekonesansu lotniczego miał na celu powtórzenie nalotów na wybrane obszary i obiekty. Etap ten, podobnie jak zrealizowany w roku ubiegłym, obejmował inwentaryzację zdjęć lotniczych, opracowanie georeferencji zdjęć, wyznaczenie tras lotów oraz opracowanie wyników rekonesansu lotniczego, interpretację zdjęć lotniczych oraz przeniesienie informacji ze zdjęć lotniczych na mapę.

Trasa rekonesansu lotniczego z 22.07.2015 (linia żółta) na tle podziału sekcyjnego AZP i zarysowanego obszaru rozpoznania (niebieski obrys) (Oprac. W. Rączkowski)

W roku 2015 na wybranych obszarach przeprowadzono jeden lot rekonesansowy. W trakcie tego lotu wykonano 101 zdjęć. Rekonesans lotniczy i jego wyniki ponownie nie mogą zostać potraktowane jako spektakularne. W kontekście liczby stanowisk archeologicznych rejestrowanych w trakcie badań powierzchniowych, możliwości ich obserwacji z powietrza nie były duże. Wyróżniki roślinne manifestowały się dość słabo. Można się tylko domyślać, że mogą reprezentować obecność rozproszonych jam. Podobnie jak w ubiegłym roku zarejestrowane wyróżniki roślinne zarejestrowane zostały w miejscach, gdzie nie były wcześniej znane stanowiska archeologiczne. Tylko w jednym przypadku udało się zidentyfikować wyróżniki roślinne w bezpośrednim sąsiedztwie znanego stanowiska archeologicznego (Kłanino, gm. Bobolice). 

Kłanino, gm. Bobolice. Przyzwoicie widoczne wyróżniki roślinne mogą wskazywać na obecność obiektów archeologicznych; niektóre wyróżniki roślinne mogą wskazywać na obecność ziemianek (Fot. i oprac..W. Rączkowski).

Charakter wyróżników roślinnych zarejestrowanych w okolicy Bobolic nie pozwala też na jednoznaczne interpretacje wyników badań. Wyróżniki najbardziej wyraziste są w rejonie Kłanina, gdzie w trzech skupiskach dostrzec można pozostałości (zapewne) ziemianek oraz innych konstrukcji (jamy po słupach?). W tym wypadku można zapewne mówić o śladach osady lub nawet kilku osad.

W trakcie rekonesansu lotniczego zarejestrowano również elementy krajobrazów, nie będące przedmiotem zainteresowania archeologów, mimo że są materialną pozostałością po przeszłych działań ludzkich. Należą do nich wsie o zachowanym, prawdopodobnie średniowiecznym planie (Drzewiany) oraz układy pól (Nowy Żelibórz).

Drzewiany, gm. Bobolice. Prawdopodobnie średniowieczny plan wsi (Fot. W. Rączkowski)

Wynik rekonesansu w 2015 r. można potraktować prawie jako negatywny. Z perspektywy archeologii lotniczej taki wynik nie jest wcale zaskakujący. Cały splot czynników ma wpływ na możliwość dostrzeżenia obiektów. Jednym z głównych jest stres wilgotnościowy, istotną rolę odgrywają też warunki geomorfologiczno-glebowe oraz gatunki roślin uprawiane przez rolników i ogólnie poziom kultury rolnej - w roku 2015 żadne z tych warunków nie sprzyjały ujawnieniu się wyraźnych wyróżników roślinnych, co nie oznacza, że nie pojawią się w przyszłości.Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014