..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Uczestnicy projektu

dr Michał Pawleta - kierownik projektu
Instytut Prahistorii UAM

Adiunkt, zainteresowania badawcze dotyczą teorii i metodologii archeologii, zagadnień popularyzacji archeologii i wiedzy o przeszłości społeczeństwu, a także ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. Uczestnik międzynarodowych grantów badawczych: „Archaeology in Contemporary Europe: Professional Practices and Public outreach” (2007-2012), oraz “Nearch: New Scenarios for a Community-involved Archaeology” (2013-2018). Autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom obecności przeszłości archeologicznej we współczesnej Polsce oraz metod popularyzacji dziedzictwa archeologicznego. Brał udział w archeologicznych badaniach ratowniczych, wyprzedzających inwestycje drogowe i budowlane na Dolnym i Górnym Śląsku. 
 

Prof. UAM, dr hab. Włodzimierz Rączkowski
Instytut Prahistorii UAM

Posiada doświadczenie w wykorzystaniu zdjęć lotniczych w archeologii od połowy lat 80. XX wieku. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, wykładów i wystaw na temat wykorzystania zdjęć lotniczych i innych metod teledetekcyjnych w studiach nad przeszłością, również w ochronie dziedzictwa archeologicznego. Regularnie prowadzi rekonesans lotniczy w Wielkopolsce, ale też na terenie całego kraju. Uczestnik i organizator badań powierzchniowych AZP na Pomorzu i w Wielkopolsce w latach 1979-1989, 2003, 2009-2011, kierownik grantów m.in. „Teledetekcja archeologicznych krajobrazów ziemi sławieńskiej” (2011), „Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania” (2012-2013),  „ArcheoKrajobrazy Europy” (2012-2015).
 

Prof. UAM, dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Instytut Prahistorii UAM

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i metodologii archeologii, teorii społecznej, zagadnień teoretycznych i prawnych, dotyczących ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz społecznego funkcjonowania przeszłości i popularyzacji archeologii. Wykładowca w studium podyplomowym „Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym” w Instytucie Prahistorii UAM. Autorka licznych publikacji z zakresu teorii i metodologii archeologii, organizatorka wielu sympozjów i konferencji naukowych, inicjatorka wdrażania na uczelni nowych metod edukacyjnych i dydaktycznych. Uczestniczka grantów badawczych, m.in. “Archaeology in Contemporary Europe: Professional Pracitices and public Outreach” (2007-2012). Koordynatorka archeologicznych badań ratowniczych prowadzonych w ramach Instytutu UAM, mająca udział w opracowaniu ich koncepcji oraz wyników badań.
 

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Politechnika Warszawska

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie w zakresie przetwarzania cyfrowego oraz interpretacji obrazów lotniczych i satelitarnych, opracowała m.in. metodę korekcji atmosferycznej oraz metodę obliczania temperatury powierzchni Ziemi na podstawie jednokanałowych satelitarnych obrazów termalnych. Zaproponowała również metodykę przetwarzania obrazów superspektralnych do oceny stanu wód śródlądowych. Specjalizuje się w zaawansowanym przetwarzaniu obrazów satelitarnych, metodach ich korekcji radiometrycznej, atmosferycznej i topograficznej oraz w zastosowaniach teledetekcji i GIS do badań środowiska i krajobrazu. Kierowniczka projektów naukowo-badawczych, finansowanych przez MNiSW oraz projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Organizatorka wystaw i imprez popularnonaukowych, ukazujących zastosowanie obrazów satelitarnych w różnych dziedzinach, w tym w archeologii. Współpracuje z IAiE PAN przy zastosowaniu technologii GIS w ochronie dziedzictwa kulturowego, a także z archeologami w projektach naukowych, w których zajmuje się m.in. analizą przydatności różnych metod przetwarzania obrazów satelitarnych do badania zasobów dziedzictwa kulturowego.
 

dr Rafał Zapłata
Instytut Historii Sztuki UKSW
 

mgr Łukasz Banaszek
Instytut Prahistorii UAM

Archeolog krajobrazu, doktorant, zainteresowany aplikacjami nowoczesnych technologii (teledetekcji i GIS). Prowadzi badania nad zalesionymi krajobrazami Pomorza. Uczestnik projektów związanych z badaniami nieinwazyjnymi (m.in. AZP_2 na terenie aglomeracji Poznania? „Teledetekcja archeologicznych krajobrazów Ziemi Sławieńskiej”, „Przeszłe krajobrazy w kontekście danych przestrzennych. Współczesne technologie i możliwości interpretacyjne archeologii w studiach mikroregionu wczesnośredniowiecznego grodziska we Wrześnicy”). Bierze udział w projekcie “ArcheoLandscapes Europe” (ArcLand). Absolwent podyplomowych studiów Systemy Informacji Przestrzennej na Politechnice Wrocławskiej (2010).
 

mgr Wiesław Małkowski
Instytut Archeologii UW

Archeolog, specjalista w zakresie aplikacji metod geodezyjnych i geofizycznych w archeologii oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej. Uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów wykorzystujących metody nieinwazyjne, w tym „Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania” (2012-2013). Wyniki swoich prac przedstawiał m.in. w ramach krajowych oraz międzynarodowych konferencji np. Archaeological Prospection (ISAP), a także uczestnicząc w warsztatach m.in. EARSel. Autor kilkunastu publikacji, artykułów naukowych oraz fragmentów monografii, poświęconych problematyce archeologii nieinwazyjnej. 
 

mgr Lidia Żuk
Instytut Prahistorii UAM

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie zastosowania archeologii lotniczej w studiach nad pradziejowym krajobrazem. Uczestniczka licznych konferencji, warsztatów oraz projektów krajowych i międzynarodowych poświęconych tej metodzie. Brała udział m.in. w przygotowaniu map stanowisk archeologicznych w Anglii i Azerbejdżanie, a także rekonesansach lotniczych w Anglii, Niemczech i Polsce. W latach 2009-2010 opracowała zdjęcia lotnicze wybranych stanowisk archeologicznych z obszaru Wielkopolski pod kątem ochrony dziedzictwa archeologicznego. Od 2009 roku uczestniczy również w badaniach powierzchniowych w Wielkopolsce oraz opracowaniu materiałów z zastosowaniem GIS i archeologicznych baz danych.
 

mgr Jacek Borkowski
Muzeum w Koszalinie

Absolwent Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kultury materialnej oraz historii miast lokacyjnych Pomorza, obejmują również prawo w archeologii, archeologię inwestycyjną, geodezję, oraz badania interdyscyplinarne. Od 2005 r. kierownik Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie, od 2012 kustosz. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji archeologicznych, inicjator licznych wykładów i wystaw. Autor przeszło stu terenowych badań archeologicznych związanych z obszarem Pomorza Środkowego, zarówno stacjonarnych jak i interwencyjnych, m.in. w Koszalinie, Białogardzie, Miechęcinie, Człuchowie, Szczecinku oraz Bytowie.
 

mgr Paweł Kaźmierczak
Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. 

Archeolog, adiunkt w Dziale numizmatycznym Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. Uczestnik licznych badań powierzchniowych w ramach projektów w Dolinie Dolnej Warty, badań powierzchniowych stanowisk: Kamień Mały gm. Witnica, Dąbroszyn gm. Witnica, Ulim gm. Deszczno. Wykonawca badań powierzchniowych weryfikujących miejsce znalezienia skarbu brązowego z Deszczna, gm. Loco, oraz miejsca znalezienia skarbu piętnastowiecznych monet z Kunowic, gm. Słubice. Inicjator i wykonawca inwazyjnych i nieinwazyjnych badań archeologicznych, prowadzonych podczas remontu trzynastowiecznego kościoła w Ośnie Lubuskim.Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014