..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2014

ANALIZA ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH

Kolejne z zadań dotyczyło pozyskania oraz analizy zobrazowań satelitarnych. Zostało ono podzielone na dwa etapy: (a) kwerenda, zakup oraz przetworzenia zobrazowań, oraz (b) ich analiza i interpretacja.

Pierwszy etap polegał na kwerendzie archiwalnej zasobów obrazów satelitarnych i analizie dostępnych wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych. Następnie dla wybranych obszarów zostały zakupione wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne z satelity Plejades.

Obraz wielospektralny Plejades zarejestrowany w dniu 29 marca 2014 r.

Zobrazowania z tego satelity charakteryzuje wysoka rozdzielczość przestrzenna oraz rozdzielczość radiometryczna, umożliwiająca wykrycie potencjalnych obiektów z pułapu satelitarnego. Kolejnym elementem była ich obróbka. W tym celu przeprowadzono analizę dokładności produktów obrazowych z systemu Plejades dla wybranych obszarów badawczych. Następnie zobrazowania zostały przetworzone do postaci ortoobrazów.

Na podstawie pozyskanych, przetworzonych i opracowanych zobrazowań satelitarnych przeprowadzono rozpoznanie i wskazanie potencjalnych obiektów archeologicznych. Dokonano również uzupełniającej weryfikacji znanych stanowisk archeologicznych, w oparciu o przetworzone zobrazowania satelitarne. Jednym z zadań była analiza przetworzeń cyfrowych obrazów satelitarnych Plejades pod kątem uwypuklenia potencjału interpretacyjnego dla potrzeb badań zasobów dziedzictwa kulturowego. W jej wyniku ujawniono, że na zarejestrowanych dla analizowanego obszaru obrazach satelitarnych uwidacznia się szereg kontrastów w obrazie pojedynczych pól uprawnych, które mogą świadczyć o występowaniu potencjalnych pozostałości obiektów antropogenicznych, znajdujących się obecnie pod powierzchnią ziemi.

Zmiany w odcieniach barwy czerwonej, które także mogą świadczyć o występowaniu pewnych pozostałości działalności ludzkiej pod powierzchnią ziemi (Oprac. K. Osińska-Skotak).

Stan. 12 / AZP 18-24. Wizualizacja na bazie zobrazowania MS z 2014 r. Widoczna różnica wegetacyjna, ujawniająca się w postaci tonalnej (barwnej). (Oprac. R. Zapłata).
 



Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014