.
..
dr Ewa Bugaj 
 
           ..................................................... ...                            .ENGLISH VERSION
E-mail: ebugaj@amu.edu.pl
Tel. +48 61 829 1412

Pokój: 2.71
Dyżury w semestrze zimowym roku akad. 2018-2019:
poniedziałek godz. 10.00-11.30


Instytut Archeologii UAM
Collegium Historicum (Novum)
Ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań (Morasko)
Sekretariat IA, tel.: +48 61 829 1406Edukacja i przebieg kariery zawodowej 

Studia z zakresu historii sztuki (1983-1989) w UAM w Poznaniu, ukończone tytułem magistra, na podstawie pracy Figurki kobiece z Cyklad z III tysiąclecia oraz studia z zakresu archeologii (1986-1991) w UAM w Poznaniu, ukończone magisterium, po przedstawieniu pracy Motywy figuralne na ceramice germańskiej.

W latach 1991-1996 słuchacz i stypendysta studium doktoranckiego przy Wydziale Historycznym UAM, zakończonego obroną rozprawy doktorskiej na temat Motywy figuralne na ceramice germańskiego kręgu kulturowego. Uzyskanie stopnia Doktora Nauk Humanistycznych w zakresie Archeologii (marzec 1997). Od 1997 roku stanowisko adiunkta, a od 2012 roku starszego wykładowcy w Instytucie Prahistorii UAM. Od września 2005 roku do sierpnia 2016 roku z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych tegoż Instytutu (począwszy od września 2016 roku Instytut Prahistorii zmienił nazwę na Instytut Archeologii UAM).
 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze

 • Sztuka i kultura wizualna świata śródziemnomorskiego, głównie grecko-rzymskiego, ujmowana w kontekście społecznym
 • Archeologia klasyczna, w tym archeologia i sztuka Grecji, Etrurii oraz Rzymu
 • Pradzieje Europy w epoce żelaza, od okresu halsztackiego, poprzez lateński do okresu wpływów rzymskich
 • Powiązanie strefy śródziemnomorskiej ze społecznościami Europy barbarzyńskiej
 • Sztuka pradziejowa i starożytna, poznawanie rudymentarnych podstaw artystycznej działalności człowieka i symbolicznej sfery jego życia w ujęciu historycznym
 • Zagadnienia związane z teorią sztuki i archeologii


Stypendia i granty

 • 1995, stypendium DAAD w Seminar für Ur- und Frühgeschichte, Freie Universität w Berlinie
 • 1998, stypendium Uniwersytetu w Wiedniu, w Institut für Ur- und Frühgeschichte
 • 1999, grant Kalmar Läns Museum w Szwecji
 • 2001, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Rzymie 
 • 2001, grant programu Socrates/Erasmus do Anglii - Durham University, Department of Archaeology
 • 2004, stypendium DAAD w Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität w Berlinie
 • 2007, stypendium DAAD w Institut für Klassische Archäologie, Christian-Albrechts-Universität w Kilonii
 • 2009, stypendium Uniwersytetu Christiana Albrechtsa w Kilonii, w Institut für Klassische Archäologie
 • 2008-2010, stypendium habilitacyjne UAM w Poznaniu
 • 2011, grant w ramach projektu POKL.04.01.01-00-019/10 współfinansowany ze środków UE, w Institut für Klassische Archäologie, Freie Universität w Berlinie
 • 2016-2019, grant w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/B/HS3/01314 realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie pt. Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląsku w aspekcie społecznym - wykonawca


Nagrody

 • Indywidualna Nagroda JM Rektora UAM jako wyraz osiągnięć w pracy naukowej, 2000 rok
 • Indywidualna Nagroda JM Rektora UAM jako wyraz uznania osiągnięć w pracy dydaktycznej, 2011 rok
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2013 rok


Członkostwo w stowarzyszeniach i gremiach naukowych

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
 • Europejskie Stowarzyszenie Archeologów
 • Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Poznaniu
 • Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych przy Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN w Warszawie 


Dorobek naukowy, publikacje

Publikowane prace naukowe obejmują zagadnienia związane z ikonografią wczesnej epoki żelaza, odnoszące się do społeczności celtyckich i germańskich zasiedlających Europę środkową i zachodnią, następnie zagadnienia związane z teoretycznymi problemami badań sztuki pradziejowej i starożytnej, powiązania między archeologią a sztuką oraz rozmaite kwestie dotyczące stanowiska Milejowice 19 (Dolny Śląsk), będącego osadą elity w typie "Herrensitz" datowaną na wczesną epokę żelaza, której pracami wykopaliskowymi kierowała. Publikacje dr E. Bugaj dotyczą ponadto wybranych problemów związanych ze społecznościami starożytnej Grecji, Etrurii i Rzymu (rytuały pogrzebowe, dary grobowe, cmentarzyska jako formy upamiętniania, kopie i naśladownictwa, cykle życiowe - dzieciństwo i starość, systemy wymiany i komunikacji, życie codzienne i uczty), a ostatnio zagadnień figuracji i antropomorfizacji w sztuce greckiej, przedstawień na greckiej ceramice geometrycznej oraz kwestii odnoszących się do rzeźby greckiej i rzymskiej. W obrębie refleksji znalazły się także wątki związane z historią archeologii klasycznej oraz jej kondycją współczesną, jak również jej poznańskie dzieje. Dr E. Bugaj jest autorką 2 książek, współredaktorką 2 monografii zbiorowych oraz autorką lub współautorką ponad 50 artykułów w periodykach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.


Ewa Bugaj, Publikacje


Ewa Bugaj, Udział w konferencjachProwadzone zajęcia dydaktyczne

Studia I stopnia - licencjackie

 • Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej: wykład i ćwiczenia
 • Wprowadzenie do historii sztuki: konwersatorium
 • Archeologia i sztuka starożytnej Grecji: wykład
 • Archeologia i sztuka starożytnego Rzymu: wykład i ćwiczenia
 • Etruskowie i ch kultura: wykład i konwersatorium
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie
Studia II stopnia - magisterskie
 • Węzłowe problemy archeologii śródziemnomorskiej - antyk: wykład
 • Metody interpretacji sztuki starożytnej: laboratorium
 • Sztuki plastyczne w kontekście społecznym świata greckiego i rzymskiego: wykład i konwersatorium
 • Praktyka muzealno-konserwatorska: ćwiczenia

Ewa Bugaj, Wypromowani licencjaci i magistrowie, recenzowane prace dyplomowe
 

...............................................................................................................EDYTUJ
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAÑ, tel. (61) 829-1406, e-mail:iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrze¿one.