.
..
dr Marcin Danielewski
 
kontakt: tel.:  61 829-1433

e-mail: m_danielewski@tlen.pl lub md24947@amu.edu.pl
 

Wykształcenie i życiorys naukowy:

-2004-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek archeologia ukończone z wyróżnieniem.

-2005-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek historia ukończone z wyróżnieniem.

-2009-2013: studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM ukończone z wyróżnieniem.

-od 2014: adiunkt naukowy w ramach Wydziału Historycznego i obecnie Wydziału Archeologii.
 

Publikacje:

1. Wczesnośredniowieczne grodziska kujawskie, "Archeologia Żywa" 39 (2007), s. 53-56, [współautor Marta Pawlik].

2. Warunki życia w średniowiecznych podgrodziach i miastach na obszarze Polski, [w:] Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka, red. H. Głąb, M. Dąbrowska, M. Kępa, Ł. Kryst, J. Marchewka, Kraków 2008, s. 43-49.

3. Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu inowrocławskiego oraz ich stan zachowania, "Ziemia Kujawska"  21 (2008), s. 123-135, [współautor Marta Pawlik].

4. Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. II, red. D. Karczewski, Strzelno 2009, s. 9-51.

5. Michał Bogacki, Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, Zakrzewo 2009, [opracowanie rycin i ilustracji Marcin Danielewski].

6. Wczesnośredniowieczne osadnictwo z terenu Kościelca Kujawskiego, "Ziemia Kujawska" 22 (2009), s. 5-20.

7. Recenzja pracy Stanisława Koca "Inowrocław, Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskiego", "Ziemia Kujawska" 23 (2010), s. 164-170.

8. Recenzja pracy Franciszka Dąbrowskiego "Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku", "Czasopismo Prawno-Historyczne" LXIII (2011), s. 495-499.

9. Recenzja pracy Magdaleny Biniaś-Szkopek "Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps", "Zapiski Historyczne" LXXVI (2011), z. 1, s. 139-143.

10. Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" LXXI (2011), s. 33-54. 

11. Reliefy z murów kościoła Panny Marii w Inowrocławiu, "Roczniki Historyczne" LXXVII (2011), s. 7-34.

12. Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [w:] TERRA INCOGNITA. Wokół inowrocławskich grodzisk, red. Ł. Oliwkowski, Inowrocław 2012, s. 17-23.

13. Redakcja części dyskusyjnej pracy zbiorowej Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, Poznań 2012. 

14. Romańskie zabytki architektury sakralnej Inowrocławia i Strzelna w świetle fotografii Meydenlendera z 1887 roku, "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 98 (2012), s. 27-50.

15. Jerzy Strzelczyk, W świecie średniowiecznych myśli i emocji. Wybór prac, Poznań 2012 (przygotowanie podstawy do reedycji tekstów w formie książki).

16. IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów, "Historia Slavorum Occidentalis" 4 (2013), s. 210-212.

17. O legendarnej Kruszwicy słów kilka, "Cuiavia Felix" 8 (2013), s. 46-48.

18. Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [w:] Projekt wyobraźni - inowrocławskie grodziska, wyd. 2, red. Ł. Oliwkowski, Inowrocław 2014, s. 17-23.

19. Murzynno - krzyżacka enklawa z okolic Gniewkowa w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Pamięć - tradycja - trwanie. Szkice z dziejów Gniewkowa i okolic, red. T. Łaszkiewicz, Gniewkowo 2014, s. 13-30.

20. Recenzja pracy Rafała Boromira Borowczaka "Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki", "Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej" 15 (2014), s. 113-119.

21. Struktura grodowa w drugiej połowie XI w. Czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce, "Historia Slavorum Occidentalis" 7 (2014), nr 2, s. 131-156.

22. Recenzja pracy Agnieszki Łukaszyk "Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów", "Zapiski Historyczne" LXXIX (2014), z. 3, s. 177-182.

23. Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa, "Studia Lednickie" XIII (2014), s. 153-159.

24. O dwóch, niechcianych perłach romańskiej architektury, "Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu" 18 (2015), s. 113-116.

25. Konary i Kobylniki. Rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów, "Historia Slavorum Occidentis" 8 (2015), nr 1, s. 57-76.

26. Grodzisko w Grzybowie - miejsce z historią, "Wiadomości Historyczne" 6 (listopad/grudzień 2015), s. 19-21.

27. Photographs from 1887. New sources for the study of the architecture of the Romanesque Church of the Blessed Virgin Mary in Inowrocław, "Historia Slavorum Occidentis" 9 (2015), nr 2, s. 137-149.

28. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań, 25-26 września 2014 r., "Historia Slavorum Occidentis" 9 (2015), nr 2, s. 286-288.

29. Recenzja pracy Armina Mikosa von Rohrscheidta "Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturalno-turystyczna", "Almanach Historyczny" 17 (2015), z. 2, s. 311-319.

30. Recenzja pracy Stanisława Koca "Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210-1410", "Folia Historica Cracoviensia" 21 (2015), s. 291-295.

31. Przyczynek do nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII-XIV wieku, "Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne" 16 (2015), s.  207-215.

32. Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą sakralną Strzelna, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. 3, red. D. Karczewski, M. Wilczek-Karczewska, Strzelno - Kruszwica 2015, s. 105-120.

33. Stan zachowania wybranych grodzisk stożkowatych pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Rozważania z dziejów ochrony nieruchomych zabytków archeologicznych, "Ziemia Kujawska" 24 (2015), s. 47-60.

34. Gniezno i okolice do 1038 roku, [w:] Dzieje Gniezna. Pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, s. 16-73.

35. O osadach służebnych. Uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis, "Historia Slavorum Occidentis" 10 (2016), nr 1,  s. 266-277.

36. Władztwo Mieszka I - kraina grodów, [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, wspoł. W. Baran-Kozłowski, Poznań 2016, s. 477-485.

37. Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, Poznań 2016.

38. Kujawy plemienne a formowanie się władztwa Piastów w świetle dotychczasowych badań osadniczych, [w:] Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016, s. 201-217.

39. Wstęp, [w:] Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016.

40. Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016.

41. The realm of Mieszko I. Contribution to the study on fortified settlements, "Historia Slavorum Occidentis" 11 (2016), nr 2, s. 11-29.

42. Odkrywanie Europy Środkowej - od mitologii do rzeczywistości, red. M. Danielewski, R.T. Tomczak, Poznań 2016.

43. Wstęp, [w:] Odkrywanie Europy Środkowej - od mitologii do rzeczywistości, red. M. Danielewski, R.T. Tomczak, Poznań 2016.

44. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów", Poznań,  21-23 września 2016 r., "Annales Missiologici Posnanienses" 21 (2016), s. 240-242.

45. Recenzja pracy "Bodzia, stan. 6 Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim", "Ziemia Kujawska" 25 (2016), s. 167-170.

46.  Were strongholds church centres in the tenth- and eleventh-century Piast realm?. "Historia Slavorum Occidentis" 12 (2017), nr 1, s. 13-35. 

47. Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, Poznań 2017 (współautorstwo). 

48. Turystyka obiektów archeologicznych na terenie Wielkopolski. Zarys problematyki, [w:] Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2017, s. 287-303.  

49. Gords and cities in Poland in the 13th century in the context of the then settlement changes, 

50. O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii, "Res Gestae" 4 (2017), s. 181-193.

51. Jedenastowieczne cmentarzysko w Morawach, "Historia Slavorum Occidentis" 14 (2017), nr 3, s. 23-42

52. The early medieval village of Morawy: a grave field from the 11 th century, "Slavia Antiqua" 58 (2017), s. 115-136.

53. Grody i miasta w świetle zachodzących w XIII w. zmian osadniczych na ziemiach polskich, "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne" 18 (2017), z. 2, s. 39-58.

54. Grody i miasta w XIII wieku czyli element starej i nowej rzeczywistości, [w:] Grody i miasta, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński, Poznań - Ląd 2018, s. 83-98.

55. Książka "Radzim. Gród i wieś nad Wartą" w kontekście badań nad osadnictwem grodowym Wielkopolski, "Historia Slavorum Occidentis" 16 (2018), nr 1, s. 109-119.

56. Grodziska powiatu inowrocławskiego - Borkowo, Kołuda Wielka, Kościelec, Krusza Zamkowa, Liszkowo, Mietlica, Ostrowo, Ostrowo Krzyckie. Historia dotychczasowych badań, "Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu" 19 (2018), s. 107-111.

57. Odpowiedź na recenzję pióra Tomasza Jurka czyli o grodach raz jeszcze, "Kwartalnik Historyczny" 125 (2018), z. 1, s. 103-113.

58. Historia Slavorum Occidentis: the journal's history and development prospects, "Slovanský Přehled" 104 (2018), s. 227-229.

59. Zaplecze osadnicze grodu w Grzybowie, "Historia Slavorum Occidentis" 17 (2018), nr 2, s. 86-104 [współautor Jacek Wrzesiński].

60. Grody-centra kościelne władztwa Piastów w X-XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów

61. Interdyscyplinarne badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Grzybowie, pow. wrzesiński, [w:] Metody archeologiczne w archeologii polskiej, red. M. Wiewióra, T. Herbich, Toruń 2018, s. 19-20 [współautorzy Miron Bogacki,  Wiesław Małkowski, Radosław Mieszkowski, Krzysztof Misiewicz, Jacek Wrzesiński].

62. O warsztacie naukowym. Uwagi na marginesie książki Stanisława Koca "Zabytki Inowrocławia - archeologiczno-architektoniczne zagadnienia po badaniach w roku 2010", Ziemia Kujawska 26 (2018), s. 123-134.

64. Wstęp, [w:]  Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, privilegia…Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, red. M. Matla. M. Danielewski, M. Biniaś-Szkopek, R. Tomczak, Poznań 2019.

65. Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, privilegia…Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, red. M. Matla. M. Danielewski, M. Biniaś-Szkopek, R. Tomczak, Poznań 2019.

66. Sharpening stones, beads, spindle whorls and other stone artefacts from an early-medieval stronghold in Grzybowo, "Historia Slavorum Occidentis" 21 (2019), nr 2, s. 116-139 [współautorzy Jacek Wrzesiński, Anna Głód].
 

Uczestnictwo w grantach:

Kierownik projektu:

- "Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych" (numer projektu badawczego UMO-2017/25/B/HS3/00016).

Wykonawca:

- "Badania osady z okresu wędrówek ludów w Konarzewie, pow. poznański ziemski, stan. 5" (numer projektu badawczego NN 109 178234).

- "Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego" (numer projektu badawczego 0040/NPRH3/H11/82/2014).

- "Dzieje (archi)diecezji poznańskiej X-XX w. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła" (numer projektu badawczego 0046/NPRH3/H11/82/2014).

- "Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego" (numer projektu badawczego 1aH 15 0419 83).

- "Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i gnomicznych" (numer projektu badawczego UMO-2014/12/W/NZ2/00466).
 

Udział w badaniach wykopaliskowych:

-Dziekanowice stanowisko 22, (2005 r.), Grzybowo grodzisko (lata 2005, 2006, 2018, 2019), Santocko stanowisko 57 (2007 r.), Marwice stanowisko 12 (2009 r.), Gołuski stanowisko 30 (2009 r.), Konarzewo stanowisko 5 (lata 2009, 2010, 2011), Międzyrzecz badania miejskie (lata 2013, 2014), Morawy stanowisko 1 (2015 r.), Krąplewo stanowisko 24 (2015 r.), Zamysłowo stanowisko 9 (2015 r.), Przybysław stanowisko 69 (2017 r.). Nadzory archeologiczne: Osiedle Głuszyna-Poznań, Dopiewiec, Śnieciska, Ostroróg, Kalwy.
 

Uczestnictwo w konferencji:

Organizator

-"Tradycje i nowoczesność - Początki Państwa Polskiego na tle Środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych", Poznań, 10.06.2015-12.06.2015

-"Chrystianizacja ‘Młodszej Europy’", Poznań, 16-18.09.2015

-"Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średniowieczu (IX-XII wiek)", Gniezno, 21.10.2015

-"On the occasion of the 20th anniversary of the journal Quaestiones Medii Aevi Novae", Poznań, 13.09.2016.

-"Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów", Poznań, 21-23.09.2016. 

-"Europa Christiana. Konwersja władcy, sakralizacja władzy, chrystianizacja poddanych", Gniezno, 19-20.10.2016.

-"International conference of young historians. Middle-East Europe in historical research of PhD students", Poznań, 26-27.05.2017.

-"U źródeł piastowskiej państwowości. Miejsce i rola grodów w formowaniu się struktury wczesnopiastowskiej", Grzybowo, 7-8.06.2017.

-"Liturgia i polityka w wiekach średnich. Przeoczone dziedzictwo Ernsta H. Kantorowicza", Poznań 13-14.07.2017.

-"Arcybiskupstwo poznańskie w dziejach", Poznań 23-24.10.2017.

- "Dynastia - państwo - grody w Europie Środkowowschodniej", Grzybowo 17-18.05.2018.

-"Piast & Přemyslovci Meeting", Poznań 29-30.05.2018.

-"Liturgy and Politics in the Middle Ages: Bridging Divides", Poznań 21-23.06.2018.

-"Rola Piastów w państwie o Kościele polskim", Obrzycko 7-8.02.2019.

-"Elity społeczne wczesnego średniowiecza", Grzybowo 27-28.06.2019.
 

Referent

-Konferencja krajowa: "Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka", Kraków, 18-20.01.2008. Referat: "Warunki życia w średniowiecznych podgrodziach i miastach na obszarze Polski".

-Konferencja krajowa: "9 wieków Strzelna", Strzelno, 8.10.2013. Referat: "Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą Strzelna".

-Konferencja krajowa: "Festyn Jadwiżański", Inowrocław, 1.06.2015. Referat "Średniowieczna kasztelania inowrocławska".

-Konferencja krajowa: "1050 rocznica chrztu Polski 966-2016", Czarnków, 22.11.2015. Referat: "Chrzest Polski 966 rok - kontynuacja czy przełom w funkcjonowaniu władztwa Piastów?

-Konferencja krajowa: "Mieszko I i jego epoka", Gniezno, 10.03.2016. Referat: "Władztwo Mieszka I - kraina grodów.

-Konferencja międzynarodowa: "Europa Christiana. Konwersja władcy, sakralizacja władzy, chrystianizacja poddanych", Gniezno, 19-20.10.2016. Referat: "Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X-XI wieku?"

-Konferencja krajowa: "Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej", Lublin, 14-15.10.2016. Referat: "Turystyka archeologiczna na terenie Wielkopolski".

-Konferencja krajowa: : Grody i miasta w średniowiecznej Polsce", Ląd 3-4.06.2017. Referat: "Grody i miasta w XIII wieku czyli elementy starej i nowej rzeczywistości".

-Konferencja krajowa: "Pierwsze wieki Piotrkowa", Piotrków Trybunalski, 12.06.2017. Referat: "Grody i miasta w świetle zachodzących w XIII w. zmian osadniczych na ziemiach polskich".

-Konferencja międzynarodowa: "Polsko-włoskie sympozjum naukowe poświęcone sztuce romańskiej na Kujawach", Inowrocław, 16.05.2018. Referat: "Romański kościół Panny Marii w świetle dziewiętnastowiecznych fotografii".

-Dwugłos z prof. dr. hab. J. Doboszem: "Biesiady z myślą. Nauka - sztuka - technologia - kultura", Poznań, 20.06.2018. Dwugłos: "Powstanie państwa Piastów. Fakty i mity"

-Wykład popularno-naukowy w ramach: "V Grzybowskiego Turnieju Wojów", Grzybowo, 19.08.2018. Referat: "Uzbrojenie piastowskich drużynników - archeologia, historia odtwórstwo".

-Konferencja międzynarodowa zagraniczna: "30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu", Nitra, 6-7.09.2018. Referat: "Gród w Grzybowie w świetle badań interdyscyplinarnych".

-Konferencja międzynarodowa: "VI Kongres mediewistów polskich. Media aetas – historia viva", Wrocław, 20-22.09.2018. Uczestnik dyskusji panelowej: "Rekonstrukcja historyczna: nauka zabawą, zabawa nauką?".

-Konferencja międzynarodowa: "Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Spotkanie V", Toruń, 21-23.11.2018. Referat: "Interdyscyplinarne badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Grzybowie, pow. wrzesiński".
 

Członkostwo w organizacjach instytucjach i pełnione funkcje: 

-Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu.
-Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu (Sekretarz od 2015 r.).
-Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.
-Rada Naukowa Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
-Stowarzyszenie Edukacji  i Odtwórstwa Historycznego "AUREA TEMPORA" w latach 2008-2019 (Prezes w latach 2016-2019).
 

Nagrody:

- Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz Uniwersytetu przyznany w roku 2009.
- Stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2012.
- I Nagroda IX edycji Konkursu na najlepsze prace naukowe i badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za lata 2011-2013 w kategorii prac doktorskich.
 

Obszar zainteresowań badawczych:

-organizacja grodowa, gospodarka władztwa Piastów, kontakty polsko-ruskie w okresie wczesnego średniowiecza, Kujawy wczesnośredniowieczne, historical reenactment, nowoczesne formy edukacji.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..

..........................................................................................................................................


 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.