ďťżďťżďťż
.....
.......
Dziedzictwo we współczesnym świecie

Dziedzictwo jest kwestią złożoną i zmienną. Stanowi przedmiot ożywionych dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i poza nim. W związku z tym można spotkać się z różnorodnymi poglądami na temat tego, czym w istocie jest dziedzictwo, do kogo należy oraz czy i jak powinno się je chronić na rzecz przyszłych pokoleń. Nie ulega wątpliwości, że dziś o dziedzictwie należy myśleć w sposób przyszłościowy i podyktowany ideą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że dziedzictwo, którym zarządzamy we współczesności, stanowi także potencjał i wyzwanie dla przyszłości zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym. Może być inspiracją i podstawą rozwoju ekonomicznego i kulturowego społeczności, budowania nowych tożsamości, a także podnoszenia świadomości historycznej i ekologicznej w społeczeństwie. Może być także źródłem konfliktów oraz napięć. Dlatego tak istotne jest spojrzenie na dziedzictwo ze wspólnie wypracowanych perspektyw teoretycznych i praktycznych. W ramach konferencji pragniemy omówić kwestie praktyk powiązanych z dziedzictwem oraz ich wpływu na rozumienie dziedzictwa w przyszłości. Skupiamy się na dziedzictwie i jego kontekstach, mając na uwadze to, jak traktuje i wykorzystuje się je dziś, ale także zwracając się w kierunku jego przyszłości.

Założeniem konferencji jest zaprezentowanie dziedzictwa w sposób holistyczny. Chcemy odejść od szeregu istniejących podziałów, m.in. na dziedzictwo kulturowe i naturalne, dziedzictwo odległej i niedawnej przeszłości oraz dziedzictwo jako obiekt badań naukowych i wartość społeczną. Celem konferencji jest konceptualizacja dziedzictwa w sposób integrujący i zgodny z ideą rozwoju zrównoważonego – poprzez analizę wielorakiego funkcjonowania dziedzictwa w różnych obszarach zarówno społecznych, jak i ekonomicznych czy środowiskowych. Zintegrowane podejście do dziedzictwa pozwala na próbę jego nowego ujęcia i konceptualizacji, a także stawia przed badaczami dalsze perspektywy i wyzwania.

Proponujemy potraktowanie niniejszej konferencji jako otwartego forum dyskusyjnego, na którym zaprezentowane zostaną zarówno refleksje akademickie dotyczące dziedzictwa, jak i jego praktyczne i instytucjonalne ujęcia. W tym celu chcielibyśmy zaprosić do dyskusji przedstawicieli środowisk naukowych z różnych dziedzin, a także osoby zajmujące się problematyką dziedzictwa w instytucjach (publicznych, prywatnych, pozarządowych). 

Pierwszą część konferencji poświęcono społecznym, partycypacyjnym i ekologicznym aspektom dziedzictwa. Druga część skupia się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem dziedzictwem i wykorzystywaniem go do celów rozwojowych, ekonomicznych, a także ideologicznych.
 

1) Dziedzictwo w społeczeństwie

W ramach tego bloku pragniemy skupić się na relacjach pomiędzy społeczeństwem i dziedzictwem. Interesują nas formy udostępniania dziedzictwa różnym grupom społecznym, a także metody jego popularyzacji. Ważną kwestię stanowi także pytanie o to, czym dla społeczeństwa jest dziedzictwo i w jaki sposób je wykorzystuje.
 

2) Zintegrowane dziedzictwo kulturowe i naturalne

Blok ten ma celu przedyskutowanie zintegrowanego podejścia do dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Chcemy omówić zagadnienia dotyczące pracy z dziedzictwem, która nie narusza żadnej z jego struktur (przyrodniczej ani kulturowej), a także wpływu ochrony dziedzictwa na środowisko w przyszłości.
 

3) Dziedzictwo uwikłane w system władzy i ideologię

Polityka związana z zarządzaniem dziedzictwem jest silnie związana z sytuacją społeczno-polityczną w skali krajowej i międzynarodowej. Ta cześć konferencji poświęcona została politycznym wymiarom funkcjonowania dziedzictwa w dzisiejszych czasach, a także ich skutkom dla dziedzictwa w przyszłości. Interesują nas aspekty związane z upamiętnianiem i wymazywaniem dziedzictwa oraz jego ideologizacją, które to traktować można jako wynik napięć społeczno-politycznych.
 

4) Strategie zarządzania dziedzictwem

Zarządzanie dziedzictwem odbywa się na wielu szczeblach, dlatego tę część tematyczną poświęcamy problematyce zarządzania dziedzictwem tak, by odpowiadało ono na potrzeby społeczne i naukowe. Pragniemy podjąć zagadnienia związane z praktyką zarządzania dziedzictwem, a także ich potencjalnymi skutkami dla samego dziedzictwa oraz społeczeństwa. 
 

5) Dziedzictwo jako element rozwoju zrównoważonego

Dziedzictwo stanowi istotny element dobra publicznego. W polityce rozwoju zrównoważonego dziedzictwo jest często uważane za potencjał dla rozwoju regionalnego, a także element zaspokajania podstawowych potrzeb współczesnych i przyszłych społeczności. W tej części chcemy zatem zająć się tematyką związaną z miejscem, jakie zajmuje dziedzictwo w ramach idei rozwoju zrównoważonego, a także z tym jak postępować z dziedzictwem, by podkreślić i zachować jego istotną wartość dla lokalnych społeczności i gospodarki.

......................................................................................................................................................................................................


 
 
 

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Projekt witryny: Andrzej Leszczewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.