.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Studia archeologiczne

1. Cele kształcenia
2. Studiowanie archeologii
3. Jak się dostać na studia archeologiczne


1. CELE KSZTAŁCENIA

Pragniemy aby archeolog wykształcony w Poznaniu był wszechstronnie przygotowany do uprawiania tego zawodu bez względu na to, gdzie rzucą go życiowe losy: do instytutu naukowego w wielkim mieście, czy do małego regionalnego muzeum. Chcemy przekazać niezbędną wiedzę z zakresu naszej dyscypliny oraz nauczyć prowadzenia badań wykopaliskowych na różnych typach stanowisk, z różnych okresów chronologicznych przy pomocy najnowszych metod badawczych, a także wpoić zasady niezbędnej współpracy interdyscyplinarnej. Ma to pozwolić naszym absolwentom uprawiać zawód archeologa na poziomie akceptowanym w ramach standardów europejskich i światowych. 

Absolwent Instytutu Archeologii UAM powinien posiadać usystematyzowaną znajomość pradziejów od pojawienia się człowieka i kultury ludzkiej aż po schyłek średniowiecza oraz znajomość rozwoju cywilizacji śródziemnomorskich, od Bliskiego Wschodu poczynając, na świecie greckim i rzymskim kończąc. Intencją naszą jest, aby absolwent był przygotowany do podejmowania każdej problematyki z wyżej podanego zakresu, a więc winien reprezentować wszechstronne wykształcenie archeologiczne, posiadając jednocześnie dobrze opanowaną konkretną specjalizację. Proponowany przez nas maksymalnie szeroki wachlarz specjalizacji ma odpowiadać indywidualnym zapotrzebowaniom studentów i całego środowiska. 


2. STUDIOWANIE ARCHEOLOGII

Studia archeologiczne prowadzą do opanowania wiedzy na temat wyników badań nad przeszłością oraz umiejętności interpretowania źródeł archeologicznych i ich pozyskiwania. Studia polegają na poznawaniu sposobów interpretowania przeszłego świata, budowania wiedzy o nim, formułowania nowych problemów badawczych i ich rozwiązywania. Pozwala to na krytyczną ocenę sposobów rozwiązywania kwestii dyskusyjnych, formułowanych hipotez czy proponowanych metod postępowania badawczego. Metody stosowane w archeologii dotyczą wszystkich etapów procedury badawczej i obejmują zarówno sposoby pozyskiwania, dokumentowania, opisu, analizy i interpretacji danych archeologicznych, jak i opisywania, formułowania hipotez, wyjaśniania i interpretowania zjawisk z przeszłości. 

Pierwszy etap studiów polega na zapoznaniu się z podstawowymi aspektami pracy archeologa. Obejmuje to zarówno wiedzę o szerokim wachlarzu wytworów kultury materialnej, jak i rozmaitych wariantach ich interpretowania w zależności od kontekstów ich zalegania w ziemi. Istotnym elementem jest poznanie warsztatu pracy archeologa obejmującego zarówno pozyskiwanie danych (np. metody inwazyjne i nieinwazyjne), jak i ich porządkowanie (np. sekwencje chronologiczne, sposoby systematyzowania), a także interpretowanie (sposoby konstruowania narracji, integrowanie wyników badań). Powiązanie wszystkich tych elementów pozwala na kształtowanie wyobrażeń o przeszłych kulturach, na budowanie obrazu przeszłości, jako efektu umiejętności uzyskiwanej w czasie studiów - konceptualizacji wiedzy o przeszłości. 

Drugi etap studiów, studia magisterskie, mają na celu zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu archeologii, która powinna być podstawą oryginalnego myślenia i podejmowania badań oraz ma dawać dobre podstawy do dalszego kształcenia. Towarzyszyć temu winna krytyczna świadomość podejmowanych zagadnień, zarówno w archeologii, jak i w innych dyscyplinach, na styku których jest uprawiana. Studia magisterskie umożliwiają także zdobycie wybranych specjalistycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania w przyszłości samodzielnej praktyki zawodowej, do prowadzenia badań i podejmowania działań służących tworzeniu nowej wiedzy i procedur badawczych mających zastosowanie w integrowaniu wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin.

ARCHEOLOGIĘ w Poznaniu studiuje się jako jeden kierunek z możliwością wyboru różnych specjalizacji (ścieżek). Studia te są studiami stacjonarnymi, dwustopniowymi (licencjat, następnie studia magisterskie), z możliwością ich kontynuacji w ramach wydziałowych studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych). Dla zainteresowanych proponujemy także studia podyplomowe (odpłatne) "Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym".

Na studiach licencjackich po wspólnym dla wszystkich studentów roku I, następuje podział na dwie specjalizacje: Archeologię Pradziejową i Średniowieczną (APiŚ) oraz Archeologię Orientalną i Antyczną (AOiA). 

W ramach studiów magisterskich po wspólnym dla wszystkich studentów semestrze 1 roku I, następuje podział na trzy specjalizacje: Archeologię Pradziejową i Średniowieczną (APiŚ), Archeologię Orientalną i Antyczną (AOiA) oraz Dziedzictwo Archeologiczne (DA). Do uzyskania zaliczenia wybranej specjalizacji wymagane jest zaliczenie dwóch, wskazanych w programie bloków zajęć (moduły 1 i 2), spośród czterech koniecznych do ukończenia studiów. Oznacza to możliwość ukończenia w Poznaniu studiów magisterskich w zakresie dwóch specjalności (por. schemat studiów drugiego stopnia). Taka oferta stwarza również duże możliwości samodzielnego kształtowania programu studiów.


3. JAK SIĘ DOSTAĆ NA STUDIA ARCHEOLOGICZNE

REKRUTACJA 2017-2018
 

Uwagi praktyczne

  1. Starając się o przyjęcie na jakikolwiek kierunek należy wykazać przynajmniej ogólną orientację w przedmiocie przyszłych studiów (np. nie mylić archeologii z geologią). 
  2. Kandydaci startujący na kierunki Wydziału Historycznego (w tym na archeologię) powinni lubić i rozumieć historię.
  3. Kandydaci winni ponadto znać dobrze jakiś język obcy, przynajmniej biernie (tzn. bez problemu czytać literaturę fachową). 

 
 

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.