.
Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Instytutu Archeologii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną, a także ochronę dziedzictwa archeologicznego. 

Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie. 
 

Folia Praehistorica Posnaniensia is a peer-reviewed yearbook published by the Institute of Archaeology at Adam Mickiewicz University since 1984 and edited by a group of recognized international authors. The journal is dedicated to the dissemination of both theoretical and applied scientific research coming from the Institute of Archaeology in Poznań and other academic and research institutions. Folia Praehistorica Posnaniensia publishes synthesizing, theoretical or interdisciplinary articles on prehistoric and medieval archeology of Central Europe as well as oriental and classical archaeology and archaeological heritage.

The journal is distributed to an approximately 150 archaeological and historical institutions across Europe, the United States of America and Canada. The international reception is possible thanks to the summaries of articles and abstracts in English and German. 
 

Od tomu XV streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities" http://cejsh.icm.edu.pl

Elektroniczne wersje artykułów ukazujących się w FPP będą zamieszczane w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR) https://repozytorium.amu.edu.pl

PLATFORMA OTWARTYCH CZASOPISM NAUKOWYCH UAM
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp

Wersją pierwotną (referencyjną) tomów jest wersja papierowa.
 

Adres: 

Redakcja "FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA"
Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań
tel. +48 618296461
e-mail: iauam@amu.edu.pl
.

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
 

Rada naukowa

dr hab. Maciej Kaczmarek, Polska
prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, Polska
prof. dr hab. Aleksander Kośko, Polska
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, Polska
prof. dr Ulrich Müller, Niemcy
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc, Czechy
 

Redaktor tematyczny

prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
 

Sekretarz redakcji

dr Katarzyna Pyżewicz
 

Zamówienia

Wydawnictwo Naukowe UAM
www.press.amu.edu.pl
 

Złożenie manuskryptu (wytyczne wydawnicze, sposób recenzowania, lista recenzentów)

Bieżący tom

Archiwum
 
 
 

INSTYTUT ARCHEOLOGII UAM, POZNAŃ, 2018
OPIEKA NAD WITRYNĄ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ