Złożenie manuskryptu

Prosimy o zapoznanie się z wymogami obowiązującymi przy składaniu tekstów do Redakcji Folia Praehistorica Posnaniensia
 

Wytyczne wydawnicze

  • Całość materiałów w wersji elektronicznej: tekst, aparat bibliograficzno-przypisowy, podpisy (w formacie Microsoft Word), ilustracje (w wysokiej jakości, w formacie TIFF lub JPEG), tabele (w formacie Microsoft Excel)
  • Bibliografia wg wzorca APA (American Psychological Association)
  • Abstrakt w języku angielskim (do 10 zdań)
  • Streszczenie w języku angielskim lub niemieckim
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie
  • Artykuł musi być zatwierdzony przez wszystkich autorów oraz jednostki, w których dana praca była wykonywana.
  • Artykuł ma charakter analityczny, syntetyzujący, teoretyczny lub interdyscyplinarny; odnosi się do problematyki archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej lub archeologii orientalnej i antycznej oraz do dziedzictwa archeologicznego.


Sposób recenzowania

Wszystkie nadesłane artykuły o charakterze naukowym podlegają procedurze oceny, zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu wykonanym przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011 r.) (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf). Przekazane teksty oceniane są przez Redakcję, a następnie przekazywane są do zrecenzowania, przynajmniej dwóm niezależnym specjalistom z danej dziedziny będącym spoza jednostki. Do publikacji kwalifikowane są jedynie te z manuskryptów, które uzyskały pozytywnie zaopiniowane. Autorzy zostają poinformowani o rezultatach wszczętej procedury oceniania, a także o ewentualnych uwagach. 
 

Lista recenzentów

dr Roksana Chowaniec
prof. dr hab. Bogusław Gediga 
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
dr hab. Michał Kara, prof. nadzw. PAN 
prof. dr hab. Janusz Kruk 
dr hab. Henryk Mamzer, prof. nadzw. PAN 
dr Agnieszka Mączyńska
prof. dr hab. Mykolas Michelbertas 
Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Nerudová Ph.D.
prof. dr hab. Jerzy Piekalski 
prof. dr hab. Karol Szymczak
dr hab. Anna Zalewska

Redakcja zakłada, że przekazane materiały nie zostały wcześniej opublikowane, ani też nie przedłożono ich do publikacji w innym miejscu. Złożenie manuskryptu musi być zatwierdzone przez wszystkich autorów oraz jednostki, w których dana praca była wykonywana. Od autorów wymagana jest jawność wkładu poszczególnych podmiotów w powstanie manuskryptów, co związane jest z zabezpieczeniem się przed zjawiskiem ghostwriting.
 

POWRÓT