.
..
Badania

Jeszcze w trakcie prac wykopaliskowych wykonano w terenie specjalistyczne badania geomorfologiczne, glebowe oraz petroarcheologiczne. Tymi ostatnimi objęto - pomijany dotąd w praktyce archeometrycznej - bardzo liczny materiał kamienny występujący na stanowisku w postaci zróżnicowanych gabarytowo narzutniaków (eratyków fennoskandzkich). W efekcie stałego nadzoru geoarcheologicznego oględzinom poddano ponad 11,000 konkrecji skalnych, określając rodzaj surowca wszystkich eratyków tworzących układy "quasimegalityczne", uwzględniając dodatkowo informacje o ich zróżnicowaniu kolorystycznym. Spośród nich do dalszych analiz specjalistycznych wydzielono 334 zabytki kamienne. 


 


 

Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie
 

Na etapie prac kameralnych kontynuowano wcześniej podjęte przedsięwzięcia w zakresie opracowań dotyczących przyrodniczych uwarunkowań funkcjonowania miejscowego osadnictwa. Nadto przeprowadzono kompleksowe analizy technostylistyczne oraz surowcowe ogółu źródeł ruchomych (ceramiki, materiału krzemiennego, kamiennego, wyrobów z brązu) oraz analizy morfometryczne i funkcjonalne obiektów nieruchomych. Nie pomięto analiz radiowęglowych; niestety bardzo zły stan zachowania materiałów organicznych w środowisku podepozycyjnym stanowiska, uniemożliwił pozyskanie źródeł gwarantujących poprawność oznaczeń (wysoce niewystarczająca zawartość kolagenu). Analiza dystrybucji przestrzennej wszystkich zarejestrowanych kategorii źródeł wraz z ich analizą chronologiczną (szerzej: chronologiczno-genetyczną) oraz funkcjonalną, stworzyły podstawy do diachronicznego ujęcia form zagospodarowania zbadanej przestrzeni stanowiska 9/10 w Grabkowie w przeszłości. Ważnym elementem publikacji są specjalistyczne analizy źródeł archeologicznych i przyrodniczych: technoarcheologiczne (materiały ceramiczne, krzemienne, kamienne, metalowe), paleozoologiczne, geomorfologiczne, glebowe oraz petrologiczne.

Efekty zadania są adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno środowisk naukowych, muzealnych i konserwatorskich, związanych z historią, archeologią i ochroną zabytków archeologicznych (szerzej: dziedzictwa kulturowego), a także stowarzyszeń podejmujących problematykę dziejów regionu oraz społeczności lokalnych zainteresowanych przeszłością miejsca swojego zamieszkania czy pochodzenia. 

Z uwagi na zróżnicowany kulturowo, chronologicznie oraz funkcjonalnie rejestr źródeł kopalnych dokumentujących wielorakie przejawy aktywności (siedliskowej i obrzędowej) dawnych mieszkańców regionu, odbiorcami publikacji - monograficznego opracowania pochodzących stąd materiałów, będzie szerokie spektrum badaczy specjalizujących się w studiach nad: młodszą epoką kamienia, wczesną i rozwiniętą epoką brązu, okresem przedrzymskim i rzymskim, wreszcie okresem wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytnością. Nadto, wielodyscyplinarny charakter zadania może służyć naukowcom wielu dyscyplin przyrodoznawczych i geograficznych współpracujących z przedsięwzięciami archeologów (jak np.: antropologia, paleozoologia, paleodendrologia, geologia i petrografia, geomorfologia, gleboznawstwo, współczesne systemy informacji geograficznej)  czy - w ogólnym ujęciu – historykom i środowisku konserwatorskiemu. 

.....................................................................................................................

..
Tytuł projektu: 

"Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Archeologii UAM
..

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - Umowa Nr 3208/2018/FPK/NID

......................................................

.............................................
 


Projekt "Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Archeologii UAM, 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.