.
..
Skład zespołu badawczego

REDAKCJA

Dr hab. Piotr Chachlikowski, prof. UAM - archeolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie archeologii neolitu środkowoeuropejskiego oraz archeologii surowców skalnych (petroarcheologii). Autor blisko 50 publikacji, w tym trzech monografii. Kierownik oraz główny wykonawca i wykonawca pięciu ministerialnych projektów grantowych .
Rola w projekcie:  kierownik i koordynator projektu, współredaktor tomu, autor i współautor czterech rozdziałów.

Mgr Adriana Romańska - archeolog, absolwent i długoletni pracownik Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista zajmujący się okresem wpływów rzymskich. Autor opracowań i publikacji materiałów z okresu wpływów rzymskich, w tym m. in. współautor monografii "Karczyn/Witowy stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko kultury przeworskiej z Kujaw" zrealizowanej w ramach programów MKiDN (zadanie nr 3807/14/FPK/NID.). Wykonawca kilku ministerialnych projektów. Redaktor i współredaktor tomów w serii wydawniczej Via Archaeologica Posnaniensis. 
Rola w projekcie: współredaktor tomu i współautor trzech rozdziałów.
 

ZESPÓŁ BADAWCZY (W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ)

Mgr Jakub Affelski - archeolog, absolwent Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie archeologii epoki brązu i epoki żelaza w Europie. Autor kilkunastu opracowań i publikacji materiałów osadowych i sepulkralnych kultury łużyckiej. Wykonawca dwóch ministerialnych projektów grantowych. 
Rola w projekcie: współautor dwóch rozdziałów.

Dr Józef Bednarczyk - archeolog, wieloletni, obecnie emerytowany pracownik Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista zajmujący się okresem wpływów rzymskich. Wieloletni kierownik Zespołu Badań Kujaw, autor licznych opracowań materiałów źródłowych, artykułów i publikacji specjalistycznych, w tym (ostatnio) współautor monografii "Karczyn/Witowy stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko kultury przeworskiej z Kujaw" zrealizowanej w ramach programów MKiDN (zadanie nr 3807/14/FPK/NID).  Redaktor i współredaktor tomów w serii wydawniczej Via Archaeologica Posnaniensis. 
Rola w projekcie: współautor trzech rozdziałów.

Mgr Artur Dębski - archeolog, absolwent i współpracownik Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie studiów nad okresem wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytnością. Autor i współautor kilkunastu publikacji i monografii. Główny wykonawca i wykonawca kilku ministerialnych projektów badawczych. 
Rola w projekcie: autor dwóch rozdziałów.

Dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ - geomorfolog, geolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ w Łodzi. Specjalista w zakresie geomorfologii i geologii czwartorzędu, oraz antropogenicznych przeobrażeń rzeźby terenu oraz zmian klimatycznych w osadach biogenicznych z okresu młodszego plejstocenu i holocenu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Kierownik pięciu oraz wykonawca kilku ministerialnych projektów grantowych. 
Rola w projekcie: współautor rozdziału.

Dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM - archeolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie archeologii epoki brązu i epoki żelaza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki łużyckich pól popielnicowych (w tradycji badawczej: kultury łużyckiej).  Autor 65 publikacji naukowych, w tym trzech monografii oraz redaktor i współredaktor trzech kolejnych monografii. Kierownik dwóch grantów oraz główny wykonawca czterech innych ministerialnych projektów badawczych, także o zasięgu międzynarodowym. 
Rola w projekcie:  współautor trzech rozdziałów.

Prof. zw. dr hab. Aleksander Kośko - archeolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Archeologii UAM w Poznaniu. Uznany w środowisku specjalista w zakresie neolitu oraz wczesnej epoki brązu w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: pogranicza biokulturowego Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu oraz obszaru zlewni Bałtyku jako strefy recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii. Redaktor międzynarodowego periodyku: Balic-Pontic Studies, a także współredaktor tomów serii Archaeologia Bimaris, zajmujących się problemami archeologii bałtycko -pontyjskiego międzymorza oraz wielu innych periodyków i serii wydawniczych. Kierownik ośmiu oraz główny wykonawca dwóch kolejnych ministerialnych projektów grantowych, w tym międzynarodowych. 
Rola w projekcie: współautor trzech rozdziałów.

Prof. zw. dr hab. Przemysław Makarowicz - archeolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Archeologii UAM w Poznaniu. Uznany specjalista w zakresie archeologii schyłkowego neolitu i epoki brązu w Europie Środkowo-Wschodniej.  Autor blisko 130 publikacji, w tym siedmiu monografii. Kierownik sześciu ministerialnych projektów badawczych (grantów), w tym o zasięgu europejskim. 
Rola w projekcie: autor dwóch rozdziałów.

Prof. zw. dr hab. Daniel Makowiecki - archeolog, archeozoolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Uznany w środowisku specjalista w dziedzinie analizy zwierzęcych szczątków kostnych. Autor ponad 200 prac naukowych, w tym kilku monografii. Kierownik oraz wykonawca w kilku ministerialnych projektach grantowych oraz grantów międzynarodowych. 
Rola w projekcie: współautor rozdziału.

Dr Maciej Markiewicz - geomorfolog, gleboznawca, pracownik naukowo - dydaktyczny na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Specjalista w zakresie geoekologii oraz ochrony i monitoringu krajobrazu kulturowego. 
Rola w projekcie: autor rozdziału.

Dr Jakub Niebieszczański - archeolog, studia podyplomowe na kierunkach: geologia, geoinformacja. Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie aplikacji metod rozpoznania nieinwazyjnego oraz współczesnych systemów informacji geograficznej w archeologii. Autor 20 artykułów oraz współautor dwóch monografii. Kierownik ministerialnego projektu badawczego (grantu NCN w programie PRELUDIUM) oraz wykonawca w dziewięciu dalszych ministerialnych projektach badawczych. 
Rola w projekcie: autor rozdziału.

Prof. zw. dr hab. Janusz Piontek - antropolog, pracownik naukowo - dydaktyczny Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu. Uznany specjalista w zakresie antropologii fizycznej oraz biologii populacji pradziejowych w Europie. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym szeregu monografii o międzynarodowym zasięgu. Kierownik i wykonawca licznych projektów grantowych, w tym międzynarodowych. 
Rola w projekcie: autor rozdziału. 

Dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka - archeolog, pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w zakresie późnoplejstoceńskich oraz wczesnoholeceńskich społeczności łowiecko-zbierackich oraz krzemieniarstwa społeczności wczesnoagrarnych.  Autor blisko stu publikacji naukowych, w tym autor i współautor kilku monografii. Wykonawca kilku ministerialnych projektów grantowych. Rola w projekcie: autor rozdziału.

Dr hab. Alfred Stach, prof. UAM - geograf, pracownik naukowo - dydaktyczny Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie geostatystyki, geoinformacji (GIS) i hydrologii. Autor i współautor blisko 50 publikacji naukowych. 
Rola w projekcie: współautor rozdziału

Dr Tomasz Stępnik - archeolog, dendrolog, specjalista w dziedzinie analizy makroszczątków roślinnych. Autor licznych artykułów w czasopismach fachowych oraz rozdziałów w monografiach zbiorowych.Wykonawca w kilku ministerialnych projektach grantowych. Rola w projekcie: autor rozdziału.

Prof. zw. dr hab. Marzena Szmyt - archeolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu, jednocześnie dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Uznana w środowisku badaczka w zakresie archeologii późnego neolitu Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z problematyką społeczności kultury amfor kulistych. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii. 
Rola w projekcie: autor rozdziału.

Dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ - geomorfolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ w Łodzi. Specjalista w zakresie geomorfologii dynamicznej i strukturalnej oraz paleogeografii i paleoekologii młodszego czwartorzędu. Autor oraz współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym kilku monografii. Główny wykonawca oraz wykonawca czterech ministerialnych projektów grantowych. 
Rola w projekcie: współautor rozdziału.

Dr Danuta Żurkiewicz - archeolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Archeologii UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie archeologii neolitu środkowoeuropejskiego. Autorka czterech oraz współautorka ośmiu publikacji. Wykonawca trzech ministerialnych projektów badawczych. 
Rola w projekcie: współautor trzech rozdziałów.
 

.....................................................................................................................

..
Tytuł projektu: 

"Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Archeologii UAM
..

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - Umowa Nr 3208/2018/FPK/NID

......................................................

.............................................
 


Projekt "Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Archeologii UAM, 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.