Dyrektor Instytutu Prahistorii UAM
Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
ma zaszczyt zaprosić na Jubileuszową Konferencję z okazji
90-lecia archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI
. Instytut Prahistorii należy do najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołanych do życia w momencie powstania tej uczelni w 1919 roku (określanej początkowo jako Wszechnica Piastowska). Od tego czasu (30 stycznia 1919 roku) jednostka kilkakrotnie zmieniała nazwę. Pierwszym jej dyrektorem był współzałożyciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Józef Kostrzewski. 
Od momentu swego powstania Instytut (zmieniając kilka razy nazwę), prowadził szeroką działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Wychowankowie Instytutu odegrali bardzo istotną rolę w życiu naukowym i w organizacji polskiej prahistorii, zyskując dlań wysoką pozycję ogólnoświatową. Wśród absolwentów znajdują się liczni profesorowie o wysokim autorytecie naukowym, członkowie wielu krajowych i zagranicznych towarzystw i organizacji naukowych.

Konferencja Jubileuszowa, organizowana w 90-lecie istnienia archeologii uniwersyteckiej w Poznaniu, stanowi próbę ukazania jej osiągnięć, począwszy od pierwszych lat 20-lecia międzywojennego, czasu budowy od podstaw uniwersyteckiej placówki archeologicznej w ramach ogólnopolskiej organizacji tej dyscypliny nauki, poprzez lata 30. XX wieku, na które przypadają znaczące intensywne badania terenowe, głównie studia: nad neolitem, nad problemem etnogenezy Słowian oraz nad genezą państwa polskiego, w ramach których prowadzono prace wykopaliskowe, m.in. w Biskupinie, Poznaniu czy Gnieźnie. Najważniejszy jednak okres w dziejach Instytutu to lata powojenne. To właśnie w Instytucie Prahistorii powstał pomysł - autorstwa W. Hensla - przygotowania obchodów tysiąclecia polskiej państwowości, realizowany przez wieloletnią akcję milenijną, którą koordynowało Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego.

Jednak zintensyfikowanie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w ramach archeologii uniwersyteckiej w Poznaniu miało miejsce po roku 1966. Wtedy to zaczęto poszerzać zakres tematyczny i przestrzenny podejmowanych badań - oprócz tradycyjnie badanego regionu Kujaw i Wielkopolski, objęto nimi również Pomorze Środkowe. Wkrótce Kujawy i Pomorze Środkowe stanowiły teren, na którym Instytut zajmował pozycję dominującą. Intensywny rozwój naukowy Instytutu trwa do dziś, rozwijając problematykę pradziejów Polski i powszechnych, poszerzając obszary zainteresowań choćby o początki państwa Piastów i badania archeologiczne w Poznaniu, teorię i metodologię archeologii, problematykę archeologii orientalnej i antycznej, zagadnienia pogranicza cywilizacyjnego czy archeologii nowożytnej. Wszystkie te problemy i zagadnienia znajdą swoje miejsce w poszczególnych wystąpieniach.
 

Program

2 lipca 2009  (czwartek)
 
10.00 - 13.00 Uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka
Przemówienie Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz
Wystąpienie Profesor A. Cofty-Broniewskiej
Wystąpienia gości
Referat inauguracyjny "Archeologia uniwersytecka w Poznaniu" (Danuta Minta-Tworzowska & Włodzimierz Rączkowski)
13.30 - 15.00 Uroczysty obiad
15.15 - 17.00 Sesja referatowa
Aleksander Kośko, "Od warciańskiego matecznika ku archeologii pogranicza Wschodu i Zachodu Europy. Poznańska  archeologia uniwersytecka wobec inspiracji rozwojowych III Rzeczpospolitej"
Henryk Machajewski, "Problematyka pomorzoznawcza w badaniach Instytutu Prahistorii UAM"
Hanna Kóčka-Krenz, "Archeolodzy Uniwersytetu Poznańskiego w badaniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu"
Danuta Minta-Tworzowska, Magdalena Chrapek, Michał Pawleta, "Teoria i metodologia archeologii na Uniwersytecie w Poznaniu - dlaczego właśnie tu?"
17.00 - 17.30 Przerwa na kawę
17.30 - 19.30  Sesja referatowa
Andrzej Ćwiek, Rafał Koliński, Marta Sankiewicz, "Archeologia orientalna na UAM - wczoraj i dziś"
Ewa Bugaj, "Archeologia klasyczna na Uniwersytecie w Poznaniu i konteksty jej powoływania"
Arkadiusz Marciniak, Arkadiusz Klimowicz, "Archeologia pradziejowa wschodniego Śródziemnomorza w Poznaniu"
Michał Krueger, "Archeologia zachodniego Śródziemnomorza w Poznaniu - stan i perspektywy badań"
Małgorzata Hojny, Lucyna Leśniak, Barbara Stolpiak, Jolanta Walkiewicz. "Biblioteka Instytutu Prahistorii - wczoraj i dziś"
Dąbrówka Stępniewska, Przemysław Kujawiński, "Sztafeta pokoleń: członkowie Koła Naukowego Studentów Archeologii  w archeologii polskiej".
20.00 Kolacja 
......................

3 lipca 2009 (piątek)
 
8.00 - 9.00  Śniadanie
9.30 - 13.30  Sesja referatowa
Maciej Kaczmarek, "Poznańska szkoła archeologiczna Józefa Kostrzewskiego w studiach nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza" 
Janusz Czebreszuk, "Społeczeństwa epoki brązu w Europie"
Łukasz Pospieszny, Mateusz Jaeger, "Profesora Józefa Kostrzewskiego badania kurhanów starszobrazowych. Przyczynek do dyskusji nad aktualnym stanem wiedzy  o kulturze mogiłowej w Wielkopolsce"
Marcin Maciejewski, "Kaliszanki na nowo odkrywane. Z badań nad depozytami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Wielkopolsce"
Andrzej Michałowski, "Nowe prądy badawcze nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce"
Dobrochna Jankowska, "Początki działalności Katedry Archeologii na Pomorzu Środkowym. Akcja weryfikacji grodzisk"
Barbara Stolpiak, "Opactwo pocysterskie w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie - badania archeologiczno-architektoniczne"
Józef Bednarczyk, "Doświadczenia archeologii uniwersyteckiej w Poznaniu na dużych inwestycjach" 
Włodzimierz Raczkowski, "Zmagania z mentalnością: o metodach nieinwazyjnych w poznańskiej archeologii uniwersyteckiej"
Marcin Szydłowski, "Badania powierzchniowe prowadzone przez Instytut Prahistorii w Wielkopolsce w połączeniu z ich najnowszymi wynikami"
13.30 - 14.30  Obiad
14.30  Zamknięcie konferencji
...................... 
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku
64-520 Obrzycko
Zamek 1
Tel. (0-61) 2913280

DOJAZD