.
..
prof. UAM dr hab. Maciej Kaczmarek 
 
maciej.p.kaczmarek@gmail.com
tel. 61 829-1425

Życiorys zawodowy

Urodzony 5 grudnia 1964 w Poznaniu. Absolwent Technikum Mechanicznego Nr 1 przy ul. 28 Czerwca 1956. Studia magisterskie w UAM odbył w latach 1985-1990, zakończone obroną pracy pt. Zapinki VII grupy wg O. Almgrena na Pomorzu (publikacja 1995). 

1989-1990 - laborant i asystent w Dziale Kultury Łużyckiej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
1990-1999 - asystent w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu Instytutu Prahistorii UAM
1999 - doktorat na podstawie rozprawy: Rozwój zachodniowielkopolskich społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu (publikacja 2002 jako Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu, Wydawnictwo Naukowe UAM 2002)
1999-2015 - adiunkt w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu Instytutu Prahistorii UAM
2012 - habilitacja na podstawie pracy Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012)
od 2015 - kierownik Zakładu Epok Kamienia i Brązu w Instytucie Archeologii UAM
od 2015 - profesor nadzywczajny UAM

Stypendysta w Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (1996).
Uczestnik ekspedycji archeologicznych w Polsce (Pomorze, Wielkopolska) i Niemczech (Szlezwik-Holsztyn), kierownik ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzonych na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa.
Członek Komisji Archeologicznej PTPN.
Od 2007 roku członek Komisji Archeologicznej PAN, Oddział w Poznaniu.

Laureat indywidualnej nagrody I stopnia (2013) oraz trzech nagród indywidualnych III stopnia (2003, 2016, 2017) JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe.
 

Specjalizacja i zainteresowania naukowe

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w północno-zachodniej Polsce (Wielkopolska, Pomorze) na tle ówczesnych środkowo- i północnoeuropejskich centrów kulturowych, w szczególności zagadnienia: dalekosiężnych kontaktów wymiennych ze strefą alpejską, naddunajską, nadłabską i nordyjską, metalurgii brązu i żelaza, struktur społecznych i osadniczych. Ponadto, problematyka interakcji kulturowych pomiędzy obszarami leżących w basenie Morza Bałtyckiego oraz rola tego akwenu w dziejach społeczności od połowy III do końca I tys. p.n.e.
 

Książki

Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu, Poznań 2002, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 490.
Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Poznań 2012, Wydawnictwo PTPN, ss. 518.
Dolice. Cmentarzyska kurhanowe z późnej epoki brązu na Pomorzu Zachodnim/Dolice. Barrow Cemeteries from the Late Bronze Age in Western Pomerania, HYPERBOREA 1, Poznań 2015, ss. 271.
Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce/Nadziejewo. The Late Bronze Age and Early Iron Age Cremation Cemetery in Central Wielkopolska. HYPERBOREA 3, Poznań 2017, ss. 352.
 

Rozdziały w monografiach współautorskich

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na ziemi obornicko-rogozińskiej,[w:] Archeologia powiatu obornickiego. Oborniki - Rogoźno - Ryczywół, red. T. Skorupka, Poznań 2005, 127-235.
The Snares of Ostensible Homogeneity. Lusatian Culture or Lusatian Urnfields, [w:] The Past Societies. Polish Lands From the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Age, 2000 - 500 BD, ed. Urszula Bugaj, Warszawa 2017, 263 - 293.
 

Redakcje

Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVII (2013).
 

Wybrane artykuły

Kwestia wydzielania tzw. kultury grobów kloszowych w Wielkopolsce, [w:] Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, red. T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski, E. Radziszewska, Warszawa 1995, 111-125.
Późnorzymskie zapinki z wysoką pochewką na Pomorzu, Folia Praehistorica Posnaniensia VII (1995), 237-273.
Aktualne problemy badań nad kulturą pomorską w Wielkopolsce,Folia Praehistorica Posnaniensia IX (1999), 135-172.
Niektóre aspekty badań nad kulturą łużycką młodszej epoki brązu w zachodniej Wielkopolsce, Sprawozdania Archeologiczne 53 (2001), 85-98.
Spätrömische Fibeln mit hohem Nadelhalter im nord-westlichen Polen, [in:] 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.-28. Mai 1997 in Kleinmachnow, Land Brandenburg, Wünsdorf 2002, red. J. Kunow, Verlag Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, 305-317.
Motywy antropo- i ornitomorficzne oraz wyobrażenia jelenia w sztuce ludności kultury łużyckiej na ziemiach polskich,
[w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy, Gniezno 2002, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 99-103.
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na ziemi wieleńskiej, [w:] Z najdawniejszych dziejów ziemi wieleńskiej, red. P. Waśko, K. Heppner, H. Machajewski,Wieleń 2002, 43-95.
Ze studiów nad początkami kultury łużyckiej w zachodniej Wielkopolsce,Folia Praehistorica Posnaniensia X/XI (2003), 91-129.
Cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Bruszczewie (stan. 1 i 12) - zarys historii i stanu badań, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski II (2003), 179-194.
Die spätbronzezeitlichen Funde von Pysząca im westlichen Grosspolen –Teile eines Hortes oder eines Grab?, [In:] II Deutch-Polnisches archäologischen Treffen. Oder - Hinderniss oder Brücke für die Kulturexpansion?, Dychów 28 kwietnia - 1 maja 2004 r., red. S. Groblica, A. Jaszewska, S. Górka, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 2, Zielona Góra 2004, 133-140.
Dary w grobach dzieci na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Bruszczewie, stan. 12 (pow. kościański, woj. wielkopolskie), [w:] Do, ut des - dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 7, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2005, 155-162.
Uwagi o wczesnej fazie kultury pomorskiej w Wielkopolsce, [w:] Aktualne problemy kultury pomorskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2005, 159-181.
Pradolina Noteci w dobie rozwoju kultury łużyckiej, [w:] Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, red. H. Machajewski, J. Rola, Poznań 2006, 157-181.
2007 - Ze studiów nad zachodnią rubieżą osadnictwa kultury pomorskiej w dorzeczu środkowej Odry,Fontes Archaeologici Posnanienses 43, 61-75.
Hoard (?) from Pysząca in western Wielkopolska. Remarks on the position of Great Poland in the long-distance exchange routes during the Late Bronze Age, [w:] Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Studia Archeologiczne XL, red. J. Baron, I. Lasak, Wrocław 2007, 213-221.
Remarks on the Urad type pottery style in Lubusz Land and western Wielkopolska during Late Bronze Age, [w:] Labor et Patientia. Studia archaeologica Stanislao Pazda, red. A. Błażejewski, Wrocław 2008, 19-35.
Osady z epoki brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej - uwagi o stanie badań, [w:] Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, red. W. Blajer, Kraków 2012, 93-99.
(z D. Minta-Tworzowska) The Józef Kostrzewski Poznań School of Archaeology. Several reflections on the illuminations and shadows of prehistory studies in respect to the Bronze and Early Iron Ages, Folia Praehistorica Posnaniensia 17 (2013), 25-40.
(z I. Lasak) Naczynie z przedstawieniem antropomorficznym z nekropoli w Miłosławicach na Dolnym Śląsku, Folia Praehistorica Posnaniensia 17 (2013), 257-274.
Stan i potrzeby badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza na terenie aglomeracji poznańskiej, [w:] Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 14, red. J. Kaczmarek, H. Kaczmarek, Poznań 2013, 89-101.
Uwagi o stanie i potrzebach badań nad cmentarzyskami ludności łużyckich pól popielnicowych na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław 2013, 237-249.
Józefa Kostrzewskiego koncept kultury łużyckiej, Fontes Archaeologici Posnanienses 50/1 (2014), 59-67.
(z G. Szczurek) The Early Iron Age Fortified Settlements in Wielkopolska (western Poland) - the past and present perspective of archaeological research, Praehistorische Zeitschrift 90 (2015), 245-270.
(z D. Minta-Tworzowską) Poznańska szkoła archeologiczna Józefa Kostrzewskiego. Kilka refleksji o studiach nad pradziejami w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] "Nie zgaśnie pamięć o waszej pracy". Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, red. A. Pihan-Kijasowa, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2016, 59-75.
(z Mateusz Wawrzyniak), Two Fibulae from the Early Iron Age Found out of Context in Eastern Wielkopolska, Analecta Archaeologica Ressoviensia II. Studies on the Bronze Age and Early Iron Age. Księga jubileuszowa S. Czopka, Rzeszów 2016, 261-273.
Pradolina Odry jako szlak dalekosiężnej wymiany w epoce brązu - perspektywa lubusko-wielkopolska, [w:] Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, red. M. Fudziński, W. Świętosławski,  W. Chudziak, Gdańsk 2017, 91-101.
Pomorze w epoce brązu ‒ kilka refleksji o stanie i potrzebach badań, Pomorania Antiqua 27 (2018), 7-22.
Późnobrązowe cmentarzyska kurhanowe w Dolicach na Pomorzu Zachodnim ‒ podsumowanie wyników badań, Pomorania Antiqua 27 (2018), 115-138.
Cmentarzysko ciałopalne w Nadziejewie, pow. średzki; podsumowanie wyników XIX i XX-wiecznych eksploracji, [w:] Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017. XXI Konferencja Sprawozdawcza, red. J. Wierzbicki, Poznań 2018, 81-92.
 
 

................................................................................................................EDYTUJ
 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznañskiego 7, 61-614 POZNAÑ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrze¿one.