.
..
Stanowisko
 
Stanowisko 21/22 w Karczynie położone jest na krawędzi i zboczu pradoliny rzeki Bachorzy. Zajmuje część rozległego cypla wyodrębnionego rozcięciem krawędzi przez suchą dolinkę, zawieszoną w stosunku do podmokłego dna doliny Bachorzy. Powierzchnia, pokryta czarnymi ziemiami wykształconymi na podłożu piaszczystym (w części N) i gliniastym, stanowi obecnie teren pół uprawnych. 

Odkryte zostało podczas prospekcji powierzchniowej prowadzonej na przełomie lat 60-tych i 70-tych przez Zespół Badania Kujaw IP UAM i zweryfikowane dwukrotnie: w trakcie AZP oraz rozpoznania wykonywanego przez Zespół IAE PAN w Poznaniu pod kierunkiem W. Dzieduszyckiego w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego PKN ORLEN. Birytualne cmentarzysko w Karczynie, stan.21/22 (AZP4641/40), jest jak dotąd największą, całkowicie przebadaną nekropolią z okresu rzymskiego na Kujawach. (więcej)

.....
..
Cel projektu
..
Głównym celem projektu jest upowszechnienie w środowisku naukowym w kraju i zagranicą pełnego opracowania wyników ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2002- 2010 na unikatowej w skali kraju nekropoli z okresu rzymskiego w Karczynie, woj. kujawskopomorskie. Planowane opracowanie jest pierwszym kompleksowym podsumowaniem wieloletnich badań. (więcej)
.
..
Tytuł projektu: 

"Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3807/14

.............................................
 


Projekt "Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.