.
..
Cel projektu

Głównym celem projektu jest upowszechnienie w środowisku naukowym w kraju i zagranicą pełnego opracowania wyników ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2002- 2010 na unikatowej w skali kraju nekropoli z okresu rzymskiego w Karczynie, woj. kujawskopomorskie. Planowane opracowanie jest pierwszym kompleksowym podsumowaniem wieloletnich badań. 

W ramach projektu wykonana zostanie konserwacji zabytków (202 zabytki) oraz klasyczna analizy źródeł archeologicznych, antropologicznych i archeozoologicznych. Cmentarzysko posiada wyjątkowy potencjał poznawczy wynikający z bardzo wysokiego, niespotykanego w kulturze przeworskiej, udziału grobów szkieletowych (55). Umożliwia to przeprowadzenie kompleksowych badań bioarcheologicznych: aDNA i stabilnych izotopów strontu, węgla C13 i azotu N15, pozwalających na rekonstrukcję paleodiety, pokrewieństwa, mobilności i powiązań kulturowych społeczności pochowanej w Karczynie. Wykonane zostaną także analizy: paleobotaniczne (węgli drzewnych, oraz zachowanych fragmentów drewna), metalograficzne (30 zabytków brązowych i 10 wykonanych z żelaza), datowanie radiowęglowe (5 prób). 

Wyniki szczegółowych studiów interdyscyplinarnych przedstawione zostaną w monografii stanowiska w ramach  prestiżowej serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina. Przewidywany termin publikacji to grudzień 2015 r., w polskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem streszczenia na język angielski. 

...................................................................................................................................................

 

..
Tytuł projektu: 

"Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3807/14

..........................................................
 


Projekt "Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.