.
..
prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
 
email: kockrenz@amu.edu.pl
tel: 61 829-1426 
 

Życiorys zawodowy: 

Studia na UAM z zakresu historii sztuki (1964 - 1969) i z zakresu archeologii (1965-1970), zakończone magisterium na podstawie pracy pt.: Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate), opublikowanej w "Fontes Archaeologici Posnanienses" (t. 22:1971, 97 -143). Asystentura w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu od 1973 r.  Doktorat i adiunktura w 1981 r. (Złotnictwo skandynawskie IX - XI wieku, Poznań 1983). W 1994 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.: Biżuteria północno- zachodnio-slowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993. Od 1996 r. profesor UAM i dyrektor Instytutu Prahistorii UAM do 2008 r., w latach 2008 - 2012 - dziekan Wydziału Historycznego UAM, zaś od maja 2012 r. - profesor zwyczajny.
 

Specjalizacja i zainteresowania naukowe:

Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej. Z tego zakresu wieloletnie badania terenowe (1985 - 1995) nad średniowiecznym zespołem osadniczym (osady otwarte, grodzisko pierścieniowate, wieża mieszkalno-obronna, przeprawa mostowa) w Górze koło Poznania, zaś od 1999 r. - badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (odkrycie rezydencji pierwszych Piastów z 2 połowy X w.). 
 

BIBLIOGRAFIA

Prace opublikowane przed habilitacją: 

 1. wraz z A. Pałubicką i A. Prinke, Wyniki badań ratowniczych w Biernatkach, pow. Śrem, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 19:1968, s. 174-178.
 2. Rec. E. Bakka, Methodological problems in the study of  gold bracteates, Norwegian Archaeological Review, t. 1: 1968, s. 5-35;  M.P.Malmer, Comments, tamże, s. 36-44;   E. Bakka, Reply, tamże, s. 45-56;  M.P. Malmer, Crucial  problems in the discussion on gold bracteates,  tamże,  t.  2:1969, s. 102-106, Wiadomości Numizmatyczne, t. 14:   1970,  s. 251-253.
 3. Esowate kabłączki skroniowe z terenu Polski północno zachodniej, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 22:1971, s. 97-143.
 4. Sprawozdanie z badań w Koninie, stan. B, Informator Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 148.
 5. Badania wykopaliskowe w Koninie, Biuletyn Informacyjny  Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, nr 102:1973, s. 14.
 6. Sprawozdanie z badań na cmentarzysku z okresu wpływów  rzymskich i wczesnego  średniowiecza w Koninie, stan. B,  Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1974, s. 244-246.
 7. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, pow. Białogard, Informator Archeologiczny. Badania 1974, Warszawa 1975, s. 131-132.
 8. Z nowszych badań nad ornamentyką w sztuce skandynawskiej w tzw. okresie wikińskim, Materiały Zachodnio Pomorskie,  t. 19:1973 (1976), s. 405-443.
 9. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, gm. Tychowo, Informator  Archeologiczny. Badania 1976, Warszawa 1977, s. 137.
 10. wraz z H.Machajewskim i Cz.Strzyżewskim, Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych na cmentarzysku z młodszego podokresu przedrzymskiego i podokresu wczesnorzymskiego w Rogowie k. Białogardu w 1975 r., Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 6:1976, s. 57-74.
 11. Bibliografia prac autorów polskich dotyczących kontaktów  społeczeństw skandynawskich z ziemiami polskimi, Centre d'Etudes Arctiques, Paris 1976.
 12. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, gm. Tychowo, Informator Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 120-121.
 13. Some aspects of Polish early medieval Metalworking,  Fornvännen, t. 77:1982, s. 38-48.

 14. Praca doktorska:

 15. Złotnictwo skandynawskie w IX-XI wieku, Poznań 1983.
 16. Główne momenty rozwoju złotnictwa we wczesnośredniowiecznej Skandynawii (IX-XI w.), Archeologia Polski, t.29: 1984, s. 109-150.
 17. Rec. Anne Sofie Gräslund, Birka IV. The burial customs.  A study of the graves on Björkö, Stockholm 1980, ss. 94, ryc. 31, tabel 6, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 1: 1984, s. 201-206.
 18. Z problematyki badań nad zachodniosłowiańskim złotnictwem wczesnośredniowiecznym, Acta Archaeologica Carpathica, t. 24:1985, s. 135-146.
 19. Złotnictwo skandynawskie: rzemiosło i sztuka, Z Otchłani Wieków, R. 1985, s. 17-21.
 20. "Józef Kostrzewski-dzieło i dziedzictwo", Kronika Miasta Poznania, r. LIV, z. 4:1986, s. 93-100.
 21. Sprawozdanie z sesji poświęconej pamięci prof. dra Józefa Kostrzewskiego, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 35:1986, s. 213-215.
 22. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1985, Warszawa 1986, s. 123-124.
 23. Rec. Eva Bergström, Produktion och samhällsförändring. Bronsalder och äldere järnalder - ett västsvenskt exempel, Götteborg 1980, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 2:1987, s. 303-305.
 24. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1986, Warszawa 1987, s. 123-124.
 25. The beginnings of metal casting on Polish territories in the Early Middle Age (6th-13th cent.), (w:) Trudy V Meždunarodnogo Kongressa Archeologov Slavistov, t. 2, Kiev  1988, s. 83-89.
 26. Kruszec srebrny na ziemiach polskich we wczesnym  średniowieczu, (w :) Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym  średniowieczu w Europie  Środkowej, Wrocław 1988, s. 81-90.
 27. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1987, Warszawa 1988, s. 194-195.
 28. Pamięci Profesora Jana Żaka, Wiadomości Numizmatyczne, R. 34:1991, z. 1   2 (131-132), s. 90-91.
 29. wraz z T.Makiewiczem, Kruszec złoty i srebrny na ziemiach polskich we wczesnym  średniowieczu, Rozpravy Národniho Technického Muzea v Praze. Studie z dějin hornictvi, t. 21:1991, s. 125-145.
 30. wraz z A.Sikorskim, Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1   wstępne wyniki badań z lat 1985-1991, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 1:1992, s.  135-148.
 31. From the Research into Medieval Wooden Tower Houses on  the Polish Territories, (w:) The Study of Medieval Archaeology. European Symposium for Teachers of Medieval Archaeology. Lund 11   15 June 1990, Stockholm 1993, s. 293-299.
 32. The organization of studies on Medieval archaology at Adam Mickiewicz University, Poznań, (w:) The Study of Medieval Archaeology. European Symposium for Teachers of   Medieval Archaeology. Lund 11-15 June 1990, Stockholm  1993, s. 368-369.
 33. Some remarks on the research of north western Slavonic silver smithery in the early Middle Ages, (w:) Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Bratislava, 1-7 Septembre 1991, Bratislava 1993, vol. 4, s. 230-232.

 34. Rozprawa habilitacyjna:

 35. Biżuteria północno zachodnio słowiańska we wczesnym  średniowieczu, Poznań 1993 (wyd. w 1994 r.).

 36. Prace opublikowane po habilitacji:

 37. Pamięć o prof. Józefie Kostrzewskim na jego uczelni. Archeolog, odkrywca, popularyzator, Życie Uniwersyteckie, Nr 6, czerwiec 1994, s. 11.
 38. Zoomorficzne ozdoby srebrne z Hedeby (?) na ziemiach polskich, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.6:1994, s. 187-199.
 39. Rec. V.J.Koneckij i E.N.Nosov, Zagadki novgorodskoj okrugi, Leningrad 1985, ss. 120, Folia Archaeologica Posnaniensia, t.6:1994, s. 260-264.
 40. Profesor Michael Müller Wille doktorem honoris causa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, Slavia Antiqua, t. XXXIV:1993 (wyd 1994), s. 283-284.
 41. Europejskie sympozja nauczycieli  średniowiecznej archeologii, Slavia Antiqua, t.XXXIV:1993 (wyd.1994), s. 283-284.
 42. Średniowieczny zespół osadniczy w Górze, gm. Pobiedziska, woj.poznańskie, Archaeologia Historica Polona, t.1:1995, s. 99-106.
 43. Kaptorgi i kabłączki skroniowe z  wczesnośredniowiecznego grobu w Parchankach, gm.Dąbrowa Biskupia, woj.bydgoskie (stan.25), Folia Archaeologica Posnaniensia, t.VII:1995, s. 275-280.
 44. wraz z P.Pawlakiem i A.Sikorskim, Wczesnośredniowieczny pochówek kobiecy z Poznania Śródki (przyczynek do interpretacji funkcji kaptorg), Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VII:1995, s.281 - 294.
 45. Bibliografia prac naukowych prof.dra hab.Jana Żaka (1923  1990), Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VII:1995, s. 339 - 352.
 46. wraz z A.Sikorskim, Wyniki badań średniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie w 1993 i 1994 r., stan. 1, Wielkopolskie  Sprawozdania Archeologiczne, t. III:1995, s. 93 - 106.
 47. Rec. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter   (red. A.Loit, É. Mugurévičs i A. Caune), Uppsala 1992, ss.184, Zapiski Historyczne,  t.LXI:1996, z. 4, s. 123 - 126.
 48. Die Westwanderung der Slawen, Archäologische Informationen, t.19/1&2:1996, s. 125 - 134.
 49. Wczesnośredniowieczne ozdoby brązowe z kolekcji Józefa Choynowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. II, Wrocław 1996, s. 245 - 248.
 50. Góra pod Pobiedziskami, (w:) A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki (red), Słownik Starożytności Słowiańskich, t.8, cz. 2, Wrocław 1996, s. 322 - 323.
 51. Biżuteria średniowieczna na ziemiach polskich jako wyznacznik chronologiczny, Archaeologia Historica Polona, t. 6: 1997, s. 69 - 75.
 52. The Northwestern Slavonic Finger Rings of Orszymowice Type in the Early Middle Ages, (w:) Studien zur Archäologie des Ostseeraumes, Neumünster 1998, s. 555-560.
 53. wraz z A. Sikorskim, Grób “księżniczki” z Dębczyna koło Białogardu w woj. koszalińskim (stan. 53), (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 525-535.
 54. Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska. Sylwetka Uczonej, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 9-12.51.
 55. Summary, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 681-686.
 56. Frühmittelalterliche Silberschätze aus Polen, Archäologie in Deutschland, H. 3:1998, s. 32-37.
 57. Ochrona archeologicznych stanowisk wczesnośredniowiecznych - problem konserwatorski, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.) Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Poznań 1998, s. 31-36.
 58. notka: Powstanie Zespołu do Badań Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Slavia Antiqua, t. 39:1998, s. 331-332.
 59. notka: Jubileusz Profesora Michaela Müller-Wille, Slavia Antiqua, t. 39:1998, s. 330-331.
 60. Najstarsze dzieje, (w:) Dzieje Wyrzyska, Poznań 1999, s. 13-33.
 61. Medieval settlement complex in Góra, parish Pobiedziska, Poznań voivodeship, (w:) Actes du IIIe Colloque Européen des Professeurs d’Archéologie Médiévale, Caen 1999, s. 107 - 117.
 62. Badania archeologiczne przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Kronika Wielkopolski, Nr 1(93):2000, s. 151 - 152.
 63. Wczesnopiastowski Poznań w świetle źródeł archeologicznych, (w:) Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2000, s. 61 - 76.
 64. Przedmioty metalowe z badań terenowych w Łeknie koło Wągrowca, stanowiska Ł3 i Ł19, Studia i  Materiały do Dziejów Pałuk, t. III:2000, s. 321 - 336.
 65. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Archaeologia Historica Polona, Toruń, t. 8:2000, s. 97 - 106.
 66. Poszukiwania rezydencji wczesnopiastowskiej w grodzie poznańskim, Kronika Wielkopolski, Nr 2 (94):2000, s. 22 - 34.
 67. Badania zespołu pałacowo-sakralnego przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. V:2000, s. 19 - 35.
 68. Badania archeologiczne przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik LXXI zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Poznań 2000, s. 389 - 390.
 69. "Rezerwat archeologiczny" na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Z Otchłani Wieków, R. 55/Nr1/2000, s. 41 - 45.
 70. Slawische Hortfunde, (w:) Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart 2000, t. I, s. 203 - 206.
 71. Hasła (w:) Europas Mitte um 1000. Katalog, Stuttgart 2000, s. 407, 408, 410, 411, 419, 423-424, 425, 533.
 72. Badania zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego (red. A. Buko i Z. Świechowski), Warszawa 2000, s. 69 - 74.
 73. Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Z Otchłani Wieków, R. 55:2000, nr 3 - 4, s. 11-18.
 74. Zachodnioslowianskie okragle zawieszki, (w:) Instantia est mater doctrinae (red. G. Wilgocki), Szczecin 2001, s. 231 - 244.
 75. Zachodniosłowiańskie okrągłe zawieszki, (w:)  Instantia est mater doctrinae (red. G. Wilgocki), Szczecin 2001, s. 231 - 244.
 76. Zespół pałacowo-sakralny na grodzie poznańskim, (w:) Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, listopad 2000, Poznań 2001, s. 287 - 296.
 77. Archeologiczne świadectwa o początkach szkolnictwa w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania, z. 4:2001, s. 7 - 13.
 78. Poznań - sedes regni principales at the beginning of the Polish Piast State, (w:) IV European Symposium for Teachers of Medieval Archaeology. Sevilla - Córdoba, 29th September - 2nd October 1999, Sevilla 2001, s. 119 - 128.
 79. Badania Profesora Jana Żaka nad słowiańskim średniowieczem, (w:) Archeologia- Paradygmat-Pamięć, Poznań 2001, s. 75 - 90.
 80. Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Żaka, (w:) Archeologia-Paradygmat-Pamięć,  Poznań 2001,s. 37 - 58.
 81. Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego w świetle najnowszych odkryć archeologicznych, (w:) Trakt cesarski. Iława - Gniezno - Magdeburg, Poznań 2002, s. 103 - 119.
 82. Jak się ubierano w Poznaniu we wczesnym średniowieczu ?, Kronika Miasta Poznania 2002, z. 4, s. 7 - 18.
 83. Palatium und Kapelle von Ostrów Tumski - Auf den Spuren der Königsburg des 10. Jahrhunderts auf der Dominsel von Poznań, Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt, Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung e.V., H. 11, Halle/Salle 2002, s. 29 - 40.
 84. Góra pod Poznaniem jako przykład przemian osadniczych w średniowiecznej Wielkopolsce, (w:) Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław-Praha 2002, s. 377 - 383.
 85. Badania Instytutu Prahistorii UAM nad zespołem pałacowo-sakralnym na poznańskim grodzie, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.1:2002, s. 26 - 32.
 86. Krzyżyki we wczesnym średniowieczu jako przejaw chrystianizacji ziem polskich. Refleksja archeologa, (w:) Scirptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz octogenario dedicata, Poznań 2002, s. 153 - 161.
 87. notka: Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, Folia  Praehistorica Posnaniensia, t. X/XI:2003, s. 400 - 401.
 88. Badania archeologiczno-architektoniczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2001 - 2002 r., Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6:2003, s. 94 - 104.
 89. Badania nad przedromańską architekturą na poznańskim grodzie, Archaeologia Historica  Polona, t. 13:2003, s. 73 - 84.
 90. Dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przed lokacją miasta, Kronika Miasta Poznania, 2003, z. 1, s. 7 - 26.
 91. Hasło: Posen, (w:) Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Hrg. H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer), Berlin - New York, B. 23:2003, s. 304 - 308.
 92. Na stole we wczesnośredniowiecznym Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 2003, z. 4, s. 7-16.
 93. wraz z A. Sikorskim, Motywy wschodniosłowiańskie we wczesnośredniowiecznych ozdobach z ziem polskich, (w:) M. Dulinicz (red.) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, Lublin - Warszawa 2003, s. 239 - 244.
 94. Relikwiarze z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) T. Galiński, E. Wilgocki (red.), Res et Fontes, Szczecin 2003, s. 211 - 221.
 95. The processes underlying the Piast state formation, Offa, t. 58:2001 (wyd. 2003), s. 95 -  102.
 96. Początki monumentalnej architektury świeckiej na grodzie poznańskim, (w:) Początki  architektury monumentalnej w Polsce, Gniezno 2004, s. 71 - 84.
 97. Kształtowanie się ośrodka miejskiego w Poznaniu, (w:) Archaeologia et Historia Urbana,  Elbląg 2004, s. 125 - 131.
 98. Wyposażenie palatiów w Europie Środkowej, Archaeologia Historica Polona, t. 14:2004, s. 11 - 27.
 99. Rezydencja wczesnopiastowska na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle najnowszych badań archeologicznych, Kronika Wielkopolski, Nr 4(112):2004, s. 5 - 15.
 100. Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu, (w:) L. Wilczyński (red.), Ostrów Tumski -  kolebka Poznania, Poznań 2004, s. 21 - 38. 
 101. wraz z M. Kara i D. Makowieckim, The beginnings, development and the character of the  early Piast stronghold in Poznań, (w:) P. Urbańczyk (red.), Polish Lands at the turn of the first and the second Millennia, Warsaw 2004, s. 125 - 166.
 102. Najstarszy Poznań, (w:) Z. Kurnatowska, T. Jurek (red.), Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań 2005, s. 27 - 42.
 103. Historia się powtarza. Rzecz o rezerwatach archeologicznych na Ostrowie Tumskim, Kronika Miasta Poznania, 2005, z. 2, s. 48 - 57.
 104. Rezydencja pierwszych piastowskich władców na poznańskim grodzie, Nauka, nr 2/2005, s. 83 - 92.
 105. Kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Archaeologia Historica Polona, t.  15/2, 2005, s. 187 - 200.
 106. Zarys stanu badań Instytutu Prahistorii UAM na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach  1999 - 2004, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, s. 9 - 21.
 107. Rezydencja pierwszych Piastów na poznańskim grodzie, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, s.59 - 81.
 108. Königsgräber in Dom zu Posen, (w:) F.-R. Erkens (Hrg.), Das frühmittelalterliche Königtum, Berlin- New York 2005, s. 359 - 375.
 109. Rezydencja książęca na grodzie wczesnopiastowskim w Poznaniu, Archeologia Żywa, Nr 3 (33):2005, s. 33 - 36.
 110. notka: Międzynarodowa konferencja „Ideelle und religiöse Grundlagen des frühmittelalterlichen Königtums“, Slavia Antiqua, t. XLVI:2005, s. 199 - 200.
 111. notka: Sesja pt.: Transformacje kulturowe na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza”, Slavia Antiqua, t. XLVI:2005, s. 206 - 207.
 112. Poznań - Ostrów Tumski, (w:) Początki państwa i chrześcijaństwa wejściem Polski do  Europy. Przewodnik po miejscach obchodów Europrjskich Dni Dziedictwa Archeologicznego w Wielkopolsce, Poznań 2006, s. 19 - 21.
 113. Poznań - Ostrów Tumski: najnowsze rezultaty i kierunki badań archeologicznych,  Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. III:2006, s. 125 - 132.
 114. Rola rezerwatów archeologicznych w kształtowaniu świadomości historycznej, (w:)   Dziedzictwo narodowe w regionie, Poznań 2006, s. 18 - 27.
 115. Palatium wczesnopiastowskie na poznańskim grodzie, Zabytki Heritage, nr 5 (14) 2006,  s. 18 - 23.
 116. Pracownia złotnicza na poznańskim grodzie, (w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza (red. M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch i M. Rębkowski), Szczecin-Wrocław 2006, s. 257 - 272.
 117. Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi palatiami, (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później (red. W. Chudziak i S. Moździoch), Toruń - Wrocław - Warszawa 2006, s. 51 - 61.
 118. Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 2:2006, s. 23 - 38.
 119. Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 2:2006, s. 39 - 55.
 120. Odkrycia archeologiczne, (w:) Akademia Lubrańskiego (red. J. Skuratowicz), Poznań 2007, s. 13 - 19.
 121. Najstarsze dzieje Poznania, (w:) Tu się Polska zaczęła... (red. H. Kóčka-Krenz), Poznań 2007, s. 7 - 18.
 122. Wczesnośredniowieczna biżuteria metalowa ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego, (w:) W. Brzeziński (red.), Skarby wieków średnich, Warszawa 2007, s. 20 - 51.
 123. z A. Dębskim, Militaria z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Archaeologia Historica Polona, t. 17:2007, s. 51 - 74.
 124. Die Gemmen von der Dominsel in Posen als Zeugnisse der Kulturkontakte des Staates der Piasten im Frühmittelalter, (w:) „Die Dinge beobachten...“. Archäologische und historische Forschungen zur frühen Geschichte Nord- und Mitteleuropas. Festschrift für Günter Mangelsdorf zum 60. Geburtstag (Hrsg. F. Biermann, U. Müller, Th. Terberger), Rahden/Westf. 2008, s. 189 - 197.
 125. z A. Sikorskim, Seal container (?) from Ostrów Tumski, Archaeologia Polona, vol. 45:2007 (wyd. 2008), s. 105 -112.
 126. Badania Instytutu Prahistorii UAM na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2005 - 2007, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008, s. 7 - 13.
 127. z O. Antowska-Gorączniak i A. Sikorski, Obiekty wczesnośredniowieczne w obrębie palatium, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008, s. 111 - 137.
 128. Antyczna gemma z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) H. Machajewski (red.), Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, Poznań 2008, s. 231 - 236.
 129. Z badań nad średniowieczną architekturą Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) K. Stala  (red.), I* Forum Architecturae Poloniae Medievalis, Kraków 2007 (wyd. 2008), s. 19 - 32.
 130. z M. Krenz-Niedbała, Archeolog i antropolog - razem czy osobno ?, (w:) B. Jerszyńska  (red.), Współczesna antropologia fizyczna. Zakres i metody badań, współpraca  interdyscyplinarna, Poznań 2008, s. 7 - 18.
 131. wraz z M. Sachanbiński, J. Skoczylas i R. Girulski, Wstępne dane o kamieniach szlachetnych z książęcej części grodu poznańskiego (X/XI wiek) w świetle badań gemmologicznych, (w:) Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century (red. A. Přichystal, L. Krmíček, M. Halavínová), Brno 2008, s. 133 - 135.
 132. Najstarszy Poznań - wciąż odkrywany, (w:) Studia nad dawną Polską (red. T. Sawicki),  Gniezno 2008, s. 35 - 54.
 133. Ozdoby i części stroju z pochówków na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w  Mikorowie, stan. 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XV:2009, s. 305 - 322.
 134. Palatia wczesnopiastowskie, (w:) K. Skupieński (red.), Średniowiecze w rozjaśnieniu,  Warszawa 2010, s. 119 - 132.
 135. Patronka szkoły Księżna Dąbrówka, (w:) D. Żołądź-Strzelczyk, J. Gulczyńska (red), 180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830 - 2010), Poznań 2010, s. 101 - 106.
 136. Central places of power in the Piast State, (w:) S. Moździoch, W. Mrozowicz, S. Rosik (red.), Mittelalter. Eines oder viele? / Średniowiecze. Jedno czy wiele?, Wrocław 2010, s. 157 - 166.
 137. Pozycja Poznania w X wieku w źródłach archeologicznych, (w:) A. Wójtowicz (red.), Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2010, s. 33  - 60.
 138. Kaplica pałacowa poznańskiego grodu, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. IV:2010, s. 167 - 178.
 139. Migracje Słowian Zachodnich we wczesnym średniowieczu, (w:) K. Ilski (red.), Obrazy  migracji, Poznań 2010, s. 79 - 88.
 140. Pre-Romanesque Palatial Chapel in Poznań , Quaestiones Medii Aevi Novae, t. 15:2010, s. 221 - 239.
 141. Poznań in the 10th century, Poznań 2011.
 142. Kaplica wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej w Poznaniu, II* Forum Architecturae Poloniae Medievalis 2009, Kraków 2011 (wyd. 2012), s. 143 - 158.
 143. Na wyspie Ostrów, przy której dzisiaj jest Poznań…/On Ostrów Island, nearby which today's Poznań is located..., Poznań 2012 (dwie osobne pozycje).
 144. Early Medieval Poznań - the Centre of Sacral and Secular Authority, (w:) G. Kocher, H.  Lück, C. Schott, Signa Iuris. Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde. Sonderdruck: A. Gulczyński (red.), Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht, Halle an der Saale 2012, s. 13 - 27.
 145. Gród na Ostrowie, przy którym dzisiaj jest Poznań, Życie Uniwersyteckie, nr 10 (229),  październik 2012, s. 18 - 22.
 146. Siedziby książęce w państwie pierwszych Piastów, (w:) M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński (red.), Królowie i biskupi w średniowieczu, Poznań - Ląd 2012, s. 63 - 77.
 147. Badania Instytutu Prahistorii UAM na Ostrowie Tumskim w Poznaniu  w latach 2008 - 2011, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, Poznań 2012, s. 7 - 22.
 148. Ostrów Tumski w świetle badań archeologicznych, (w:) D. Konieczka-Śliwińska (red.), Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Poznań 2012, s. 63 - 76 (e-book).
 149. O Jubilatce słów kilka, Slavia Antiqua, t. LIII:2012, s. 9 - 13.
 150. Stan i potrzeby badań Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) J. Kaczmarek i H. Kaczmarek (red.), Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, Poznań 2013, s. 134 - 141.
 151. Die Bedeunung Poznańs im frühen Piasten-Staat, (w:) I. Heske, H-J. Nüsse i J. Schneeweiß, "Landschaft, Besiedlung und Siedlung". Archäologische Studien im nordeuropäischen Kontext, Festschrift für Karl-Heinz Willroth, Neumünster/Hamburg 2013, s. 393 - 400.
 152. Początki państwa polskiego, Wiadomości Historyczne, z. 6/2013, s. 15 - 22.
 153. Wstęp, (w:) G. Szczurek, A. Różański (red.), Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i  wczesnego średniowiecza w Grodzisku, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie. Studia i materiały, Poznań 2013, .s. 9 - 10.
 154. Następstwa kulturowe chrystianizacji państwa Piastów (dla liceów; e-book, 2013)
 155. Poznański gród książęcy na warciańskiej wyspie, Kronika Miasta Poznania, z. 1, Warta, 2014, s. 43 - 52.
 156. Przejawy regionalizmu Wielkopolski we wczesnym średniowieczu, (w:) A. W. Brzezińska, J. Schmidt (red.), Regiony i regionalizmy w Europie. Badania - kreacje - popularyzacje, Wrocław 2014, s. 65 - 77.
 157. Auf der Insel Ostrów, bei der heute Poznań gelegen ist…, Poznań 2014 (ss. 80). 
 158. Palatium pierwszych Piastów na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) A. Kaszubkiewicz, J.T. Łożyński, P. Mielewczyk (red.), Zamek królewski w Poznaniu. Historia i restytucja, Poznań 2014, s. 57 - 63.
 159. Archeolodzy uniwersyteccy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVIII:2013 (wyd. 2014), s. 119 - 134.
 160. Wczesnośredniowieczna biżuteria zachodniosłowiańska, Studia Lednickie, t. XIII:2014, s. 27 - 38.
 161. wraz z M. Sachanbiński, J. Skoczylas, R. Girulski, Gemstones from the ducal part of the  fortified settlement of Poznań (10th/11th century) in the light of gemological studies and  micro-Raman spectroscopy, Slavia Antiqua, t. 55:2014, s. 145 - 169.
 162. Złotnictwo w państwie pierwszych Piastów, (w:) Ł. Kaczmarek, D. Stryniak (red.), Dawna wytwórczość na ziemiach polskich, Gniezno 2015, s. 60 - 64.
 163. Proces formowania się państwa Piastów, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XX:2015, s.  205 - 218.
 164. Poznań w czasach panowania pierwszych Piastów, (w:) U. Mazurczak (red.), Ziemia,  człowiek, sztuka, Lublin 2015, s. 71 - 98.
 165. Wczesnośredniowieczny Poznań, Renowacje i zabytki. No 4 (56), 2015, s. 24 - 35.
 166. Ostrów Tumski w Poznaniu w początkach polskiej państwowości, (w:) A. Stempiń  (red.),  966. Pamięć w dębie zachowana, Poznań 2015, s. 11 - 25.
 167. Palatium poznańskie na tle wczesnośredniowiecznych zespołów rezydencjonalnych, (w:) M. Przybył (red.), Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa, Poznań 2016, s. 21 - 46.
 168. Przejawy chrystianizacji państwa Piastów w źródłach archeologicznych, Kronika Miasta Poznania, 2016, nr 1, s. 21 - 35.
 169. Mesco dux Poloniae baptizatur (tekst do oratorium - tekst do płyty wydanej przez  Filharmonię Poznańską na rocznicę chrztu Mieszka I w kwietniu 2016 r.).
 170. W centrum państwa Piastów, Tygodnik Powszechny, 23/2016, s. 49 - 51.
 171. Poznań - od grodu do miasta, Archaeologia Historica Polona, t. 23:2015 (wyd. 2016), s. -  121 - 138.
 172. Najstarsze kościoły poznańskiego grodu, w: M. Rębkowski (red.), Kościoły w dobie chrystianizacji, Szczecin 2016, s. 117 - 135.


Redakcje prac zbiorowych:

 • wraz z W. Łosińskim, Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, ss 699.
 • Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Poznań 1998, ss 101.
 • Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, ss 393.
 • Tu się Polska zaczęła..., Poznań 2007, ss 83.
 • Przemysłowie wielkopolscy od księcia dzielnicowego do króla Polski, Poznań 2008, ss. 192.
 • Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008, ss 286.
 • Questiones Medii Aevi Novae, t. 13:2008, ss 242.
 • Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, Poznań 2012, ss. 227.
 • Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VIII, Poznań 2013, ss. 356.
 • Tradycje i nowoczesność - początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych (wraz z M. Matlą i M. Danielewskim), Poznań 2016.
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.