.
..
prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
 
email: kockrenz@amu.edu.pl
tel: 61 829-1425
 

Życiorys zawodowy: 

Studia na UAM z zakresu historii sztuki (1964-1969) i z zakresu archeologii (1965-1970), zakończone magisterium na podstawie pracy pt.: Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate), opublikowanej w „Fontes Archaeologici Posnanienses” (t. XXII: 1971, s. 97-143). Asystentura w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu od 1973 r.  Doktorat i adiunktura w 1981 r. (Złotnictwo skandynawskie IX-XI wieku, Poznań 1983). W 1994 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Biżuteria północno-zachodniosłowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993. Od 1996 r. profesor UAM i dyrektor Instytutu Prahistorii UAM do 2008 r., w latach 2008-2012 — dziekan Wydziału Historycznego UAM, zaś od maja 2012 r. — profesor zwyczajny. Od września 2016 r. — dyrektor Instytutu Archeologii.
W 2016 r. uzyskała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Aktualnie kieruje grantem NPRH pt. „Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego” oraz bierze udział w realizacji grantu NCN – Symfonia: „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych” realizowanego przez Poznańskie Centrum Archeogenomiki (kierujący grantem: prof. dr hab. Marek Figlerowicz).


 

Specjalizacja i zainteresowania naukowe:

Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej. Z tego zakresu wieloletnie badania terenowe (1985-1995) nad średniowiecznym zespołem osadniczym (osady otwarte, grodzisko pierścieniowate, wieża mieszkalno-obronna, przeprawa mostowa) w Górze koło Poznania, zaś od 1999 do 2015 r. — badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (rezydencja pierwszych Piastów z 2. połowy X w.). 
 

BIBLIOGRAFIA 

Prace opublikowane przed habilitacją:

1. wraz z A.Pałubicką i A.Prinke, Wyniki badań ratowniczych w Biernatkach, pow. Śrem, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 19:1968, s. 174 - 178.

2. Rec. E.Bakka, Methodological problems in the study of  gold bracteates, Norwegian Archaeological Review, t. 1: 1968, s. 5 - 35;  M.P.Malmer, Comments, tamże, s. 36 - 44;   E.Bakka, Reply, tamże, s. 45 - 56;  M.P.Malmer, Crucial  problems in the discussion on gold bracteates,  tamże,  t.  2:1969, s. 102 - 106, Wiadomości Numizmatyczne, t. 14:   1970,  s. 251 - 253.

3. Esowate kabłączki skroniowe z terenu Polski północno-zachodniej, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 22:1971,   s. 97 - 143.

4. Sprawozdanie z badań w Koninie, stan. B, Informator Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 148.

5. Badania wykopaliskowe w Koninie, Biuletyn Informacyjny  Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, nr 102:1973, s. 14.

6. Sprawozdanie z badań na cmentarzysku z okresu wpływów  rzymskich i wczesnego  średniowiecza w Koninie, stan. B,  Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1974, s. 244 - 246.

7. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, pow. Białogard, Informator Archeologiczny. Badania 1974, Warszawa 1975, s. 131 - 132.

8. Z nowszych badań nad ornamentyką w sztuce skandynawskiej w tzw. okresie wikińskim, Materiały Zachodnio-Pomorskie,  t. 19:1973 (1976), s. 405 - 443.

9. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, gm. Tychowo, Informator  Archeologiczny. Badania 1976, Warszawa 1977, s. 137.

10. wraz z H.Machajewskim i Cz.Strzyżewskim, Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych na cmentarzysku z młodszego podokresu przedrzymskiego i podokresu wczesnorzymskiego w Rogowie k. Białogardu w 1975 r., Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 6:1976, s. 57 - 74.

11. Bibliografia prac autorów polskich dotyczących kontaktów  społeczeństw skandynawskich z ziemiami polskimi, Centre d`Etudes Arctiques, Paris 1976. 

12. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, gm. Tychowo, Informator Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 120 - 121.

13. Some aspects of Polish early medieval Metalworking,  Fornvännen, t. 77:1982, s. 38 - 48.
 

Praca doktorska:

14. Złotnictwo skandynawskie w IX - XI wieku, Poznań 1983.

15. Główne momenty rozwoju złotnictwa we wczesnośredniowiecznej Skandynawii (IX - XI w.), Archeologia Polski, t.29: 1984, s. 109 - 150.

16. Rec. Anne-Sofie Gräslund, Birka IV. The burial customs.  A study of the graves on Björkö, Stockholm 1980, ss. 94, ryc. 31, tabel 6, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 1: 1984, s. 201 - 206.

17. Z problematyki badań nad zachodniosłowiańskim złotnictwem wczesnośredniowiecznym, Acta Archaeologica Carpathica, t. 24:1985, s. 135 - 146.

18. Złotnictwo skandynawskie: rzemiosło i sztuka, Z Otchłani Wieków, R. 1985, s. 17-21.

19. "Józef Kostrzewski - dzieło i dziedzictwo", Kronika Miasta Poznania, r. LIV, z. 4:1986, s. 93 - 100.

20. Sprawozdanie z sesji poświęconej pamięci prof. dra Józefa Kostrzewskiego, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 35:1986, s. 213 - 215.

21. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1985, Warszawa 1986, s. 123 - 124.

22. Rec. Eva Bergström, Produktion och samhällsförändring. Bronsalder och äldere järnalder - ett västsvenskt exempel, Götteborg 1980, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 2:1987, s. 303 - 305.

23. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1986, Warszawa 1987, s. 123 - 124.

24. The beginnings of metal casting on Polish territories in the Early Middle Age (6th - 13th cent.), (w:) Trudy V Meždunarodnogo Kongressa Archeologov-Slavistov, t. 2, Kiev  1988, s. 83 - 89.

25. Kruszec srebrny na ziemiach polskich we wczesnym  średniowieczu, (w :) Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym  średniowieczu w Europie  Środkowej, Wrocław 1988, s. 81 - 90.

26. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1987, Warszawa 1988, s. 194 - 195.

27. Pamięci Profesora Jana Żaka, Wiadomości Numizmatyczne, R. 34:1991, z. 1 - 2 (131 - 132), s. 90 - 91.

28. wraz z T.Makiewiczem, Kruszec złoty i srebrny na ziemiach polskich we wczesnym  średniowieczu, Rozpravy Národniho Technického Muzea v Praze. Studie z dějin hornictvi, t. 21:1991, s. 125 - 145.

29. wraz z A.Sikorskim, Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1 - wstępne wyniki badań z lat 1985 - 1991, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 1:1992, s.  135 - 148.

30. From the Research into Medieval Wooden Tower Houses on  the Polish Territories, (w:) The Study of Medieval Archaeology. European Symposium for Teachers of Medieval Archaeology. Lund 11 - 15 June 1990, Stockholm 1993, s. 293 - 299.

31. The organization of studies on Medieval archaology at Adam Mickiewicz University, Poznań, (w:) The Study of Medieval Archaeology. European Symposium for Teachers of   Medieval Archaeology. Lund 11 - 15 June 1990, Stockholm  1993, s. 368 - 369.

32. Some remarks on the research of north-western Slavonic silver smithery in the early Middle Ages, (w:) Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Bratislava, 1-7 Septembre 1991, Bratislava 1993, vol.4, s. 230-232.
 

Rozprawa habilitacyjna:

33. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym  średniowieczu, Poznań 1993 (wyd. w 1994 r.).
 

Prace opublikowane po habilitacji:

34. Pamięć o prof. Józefie Kostrzewskim na jego uczelni. Archeolog, odkrywca, popularyzator, Życie Uniwersyteckie, Nr 6, czerwiec 1994, s. 11.

35. Zoomorficzne ozdoby srebrne z Hedeby (?) na ziemiach polskich, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.6:1994, s. 187 - 199.

36. Rec. V.J.Koneckij i E.N.Nosov, Zagadki novgorodskoj okrugi, Leningrad 1985, ss. 120, Folia Archaeologica Posnaniensia, t.6:1994, s. 260 - 264.

37. Profesor Michael Müller-Wille doktorem honoris causa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, Slavia Antiqua, t. XXXIV:1993 (wyd 1994), s. 283-284.

38. Europejskie sympozja nauczycieli  średniowiecznej archeologii, Slavia Antiqua, t.XXXIV:1993 (wyd.1994), s.283 - 284.

39. Średniowieczny zespół osadniczy w Górze, gm. Pobiedziska, woj.poznańskie, Archaeologia Historica Polona, t.1:1995, s. 99-106.

40. Kaptorgi i kabłączki skroniowe z  wczesnośredniowiecznego grobu w Parchankach, gm.Dąbrowa Biskupia, woj.bydgoskie (stan.25), Folia Archaeologica Posnaniensia, t.VII:1995, s. 275 - 280.

41. wraz z P.Pawlakiem i A.Sikorskim, Wczesnośredniowieczny pochówek kobiecy z Poznania-Śródki (przyczynek do interpretacji funkcji kaptorg), Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VII:1995, s.281 - 294.

42. Bibliografia prac naukowych prof.dra hab.Jana Żaka (1923 -1990), Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VII:1995, s. 339 - 352.

43. wraz z A.Sikorskim, Wyniki badań średniowiecznego zespołu osadniczego w  Górze,
 gm. Pobiedziska, woj. poznańskie w 1993 i 1994 r., stan. 1, Wielkopolskie  Sprawozdania Archeologiczne, t. III:1995, s. 93 - 106.

44. Rec. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter   (red. A.Loit, É. Mugurévičs i A. Caune), Uppsala 1992, ss.184, Zapiski Historyczne,  t.LXI:1996, z. 4, s. 123 - 126.

45. Die Westwanderung der Slawen, Archäologische Informationen, t.19/1&2:1996, s. 125 - 134.

46. Wczesnośredniowieczne ozdoby brązowe z kolekcji Józefa Choynowskiego w zbiorach 
 Muzeum Narodowego w Poznaniu, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. II, Wrocław 1996, s. 245 - 248.

47. Góra pod Pobiedziskami, (w:) A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki (red), Słownik Starożytności Słowiańskich, t.8, cz. 2, Wrocław 1996, s. 322 - 323.

48. Biżuteria średniowieczna na ziemiach polskich jako wyznacznik chronologiczny, Archaeologia Historica Polona, t. 6: 1997, s. 69 - 75.

49. The Northwestern Slavonic Finger-Rings of Orszymowice Type in the Early Middle Ages, (w:) Studien zur Archäologie des Ostseeraumes, Neumünster 1998, s. 555-560.

50. wraz z A. Sikorskim, Grób "księżniczki” z Dębczyna koło Białogardu w woj.
 koszalińskim (stan. 53), (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum,
 Poznań 1998, s. 525-535.

51. Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska. Sylwetka Uczonej, (w:) Kraje słowiańskie w
 wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 9-12.

52. Summary, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998,
 s. 681-686.

53. Frühmittelalterliche Silberschätze aus Polen, Archäologie in Deutschland, H. 3:1998, s. 32 
 - 37.

54. Ochrona archeologicznych stanowisk wczesnośredniowiecznych - problem
 konserwatorski, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.) Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i 
 problemy ochrony zabytków, Poznań 1998, s. 31 - 36.

55. notka: Powstanie Zespołu do Badań Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Slavia Antiqua, 
 t. 39:1998, s. 331 - 332.

56. notka: Jubileusz Profesora Michaela Müller-Wille, Slavia Antiqua, t. 39:1998, s. 330 - 
 331.

57.  Najstarsze dzieje, (w:) Dzieje Wyrzyska, Poznań 1999, s. 13 - 33. 

58.  Medieval settlement complex in Góra, parish Pobiedziska, Poznań voivodeship, (w:) Actes du IIIe Colloque Européen des Professeurs d’Archéologie Médiévale, Caen 1999, s. 107 - 117.

59. Badania archeologiczne przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w
 Poznaniu, Kronika Wielkopolski, Nr 1(93):2000, s. 151 - 152.

60. Wczesnopiastowski Poznań w świetle źródeł archeologicznych, (w:) Gniezno i
 Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2000, s. 61 - 76.

61. Przedmioty metalowe z badań terenowych w Łeknie koło Wągrowca, stanowiska Ł3 i
 Ł19, Studia i  Materiały do Dziejów Pałuk, t. III:2000, s. 321 - 336.

62. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
 Archaeologia Historica Polona, Toruń, t. 8:2000, s. 97 - 106.

63. Poszukiwania rezydencji wczesnopiastowskiej w grodzie poznańskim, Kronika  Wielkopolski, Nr 2 (94):2000, s. 22 - 34.

64. Badania zespołu pałacowo-sakralnego przy kościele Najświętszej Marii Panny na
 Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t.
 V:2000, s. 19 - 35.

65. Badania archeologiczne przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w
 Poznaniu, (w:) Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik LXXI zjazdu
 Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Poznań 2000, s. 389 - 390.

66. "Rezerwat archeologiczny” na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Z Otchłani Wieków, R.
  55/Nr1/2000, s. 41 - 45.

67. Slawische Hortfunde, (w:) Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und
 Archäologie, Stuttgart 2000, t. I, s. 203 - 206.

68. Hasła (w:) Europas Mitte um 1000. Katalog, Stuttgart 2000, s. 407, 408, 410, 411, 419,
 423-424, 425, 533.

69. Badania zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:)
 Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego (red. A. Buko i
 Z. Świechowski), Warszawa 2000, s. 69 - 74.

70. Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Z Otchłani Wieków, R. 55:2000, nr 3 - 4, s. 11
 -  18. 
71. Zachodniosłowiańskie okrągłe zawieszki, (w:)  Instantia est mater doctrinae (red. G.
 Wilgocki), Szczecin 2001, s. 231 - 244.

72. Zespół pałacowo-sakralny na grodzie poznańskim, (w:) Polska na przełomie I i II
 tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, listopad 2000,
 Poznań 2001, s. 287 - 296.

73. Archeologiczne świadectwa o początkach szkolnictwa w Poznaniu. Kronika Miasta
 Poznania, z. 4:2001, s. 7 - 13.

74.  Poznań - sedes regni principales at the beginning of the Polish Piast State, (w:) IV
       European Symposium for Teachers of Medieval Archaeology. Sevilla - Córdoba, 29th
 September - 2nd October 1999, Sevilla 2001, s. 119 - 128.

75. Badania Profesora Jana Żaka nad słowiańskim średniowieczem, (w:) Archeologia-
 Paradygmat-Pamięć, Poznań 2001, s. 75 - 90.

76. Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Żaka, (w:) Archeologia-Paradygmat-Pamięć,
 Poznań 2001,s. 37 - 58.

77. Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego w świetle najnowszych odkryć
 archeologicznych, (w:) Trakt cesarski. Iława - Gniezno - Magdeburg, Poznań 2002, s.
 103 - 119.

78. Jak się ubierano w Poznaniu we wczesnym średniowieczu ?, Kronika Miasta Poznania
 2002, z. 4, s. 7 - 18.

79. Palatium und Kapelle von Ostrów Tumski - Auf den Spuren der Königsburg des 10.
 Jahrhunderts auf der Dominsel von Poznań, Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt,
 Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung e.V.,
 H. 11, Halle/Salle 2002, s. 29 - 40.

80. Góra pod Poznaniem jako przykład przemian osadniczych w średniowiecznej
 Wielkopolsce, (w:) Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej,
 Wrocław-Praha 2002, s. 377 - 383.

81. Badania Instytutu Prahistorii UAM nad zespołem pałacowo-sakralnym na poznańskim
 grodzie, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.1:2002, s. 26 - 32.

82. Krzyżyki we wczesnym średniowieczu jako przejaw chrystianizacji ziem polskich.
 Refleksja archeologa, (w:) Scirptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz
 octogenario dedicata, Poznań 2002, s. 153 - 161.

83. notka: Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, Folia
 Praehistorica Posnaniensia, t. X/XI:2003, s. 400 - 401.

84. Badania archeologiczno-architektoniczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2001 -
 2002 r., Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6:2003, s. 94 - 104.

85. Badania nad przedromańską architekturą na poznańskim grodzie, Archaeologia Historica
 Polona, t. 13:2003, s. 73 - 84.

86.  Dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przed lokacją miasta, Kronika Miasta Poznania,
 2003, z. 1, s. 7 - 26.

87. Hasło: Posen, (w:) Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Hrg. H. Beck,
 D. Geuenich, H. Steuer), Berlin - New York, B. 23:2003, s. 304 - 308.

88. Na stole we wczesnośredniowiecznym Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 2003, z. 4, s. 7
 -16.

89. wraz z A. Sikorskim, Motywy wschodniosłowiańskie we wczesnośredniowiecznych
 ozdobach z ziem polskich, (w:) M. Dulinicz (red.) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym
 średniowieczu, Lublin - Warszawa 2003, s. 239 - 244.

90. Relikwiarze z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) T. Galiński, E. Wilgocki (red.), Res
 et Fontes, Szczecin 2003, s. 211 - 221.

91. The processes underlying the Piast state formation, Offa, t. 58:2001 (wyd. 2003), s. 95 -
 102.

92. Początki monumentalnej architektury świeckiej na grodzie poznańskim, (w:) Początki
 architektury monumentalnej w Polsce, Gniezno 2004, s. 71 - 84.

93. Kształtowanie się ośrodka miejskiego w Poznaniu, (w:) Archaeologia et Historia Urbana,
 Elbląg 2004, s. 125 - 131.

94.  Wyposażenie palatiów w Europie Środkowej, Archaeologia Historica Polona, t. 14:2004,
 s. 11 - 27.

95. Rezydencja wczesnopiastowska na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle
 najnowszych badań archeologicznych, Kronika Wielkopolski, Nr 4(112):2004, s. 5 - 15.

96. Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu, (w:) L. Wilczyński (red.), Ostrów Tumski -
 kolebka Poznania, Poznań 2004, s. 21 - 38. 

97. wraz z M. Kara i D. Makowieckim, The beginnings, development and the character of the
 early Piast stronghold in Poznań, (w:) P. Urbańczyk (red.), Polish Lands at the turn of the
 first and the second Millennia, Warsaw 2004, s. 125 - 166.

98. Najstarszy Poznań, (w:) Z. Kurnatowska, T. Jurek (red.), Civitas Posnaniensis. Studia z 
 dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań 2005, s. 27 - 42.

99. Historia się powtarza. Rzecz o rezerwatach archeologicznych na Ostrowie Tumskim,
 Kronika Miasta Poznania, 2005, z. 2, s. 48 - 57.

100. Rezydencja pierwszych piastowskich władców na poznańskim grodzie, Nauka, nr
 2/2005, s. 83 - 92.

101. Kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Archaeologia Historica Polona, t.
 15/2, 2005, s. 187 - 200.

102. Zarys stanu badań Instytutu Prahistorii UAM na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach
 1999 - 2004, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V,
 Poznań 2005, s. 9 - 21.

103. Rezydencja pierwszych Piastów na poznańskim grodzie, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), 
 Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, s.59 - 81.

104. Königsgräber in Dom zu Posen, (w:) F.-R. Erkens (Hrg.), Das frühmittelalterliche
 Königtum, Berlin- New York 2005, s. 359 - 375.

105. Rezydencja książęca na grodzie wczesnopiastowskim w Poznaniu, Archeologia Żywa,
 Nr 3 (33):2005, s. 33 - 36.

106. notka: Międzynarodowa konferencja "Ideelle und religiöse Grundlagen des
 frühmittelalterlichen Königtums", Slavia Antiqua, t. XLVI:2005, s. 199 - 200.

107. notka: Sesja pt.: Transformacje kulturowe na przełomie wczesnego i późnego
 średniowiecza”, Slavia Antiqua, t. XLVI:2005, s. 206 - 207.

108. Poznań - Ostrów Tumski, (w:) Początki państwa i chrześcijaństwa wejściem Polski do
 Europy. Przewodnik po miejscach obchodów Europrjskich Dni Dziedictwa 
 Archeologicznego w Wielkopolsce, Poznań 2006, s. 19 - 21.

109. Poznań - Ostrów Tumski: najnowsze rezultaty i kierunki badań archeologicznych, 
 Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. III:2006, s. 125 - 132.

110. Rola rezerwatów archeologicznych w kształtowaniu świadomości historycznej, (w:) 
 Dziedzictwo narodowe w regionie, Poznań 2006, s. 18 - 27.

111. Palatium wczesnopiastowskie na poznańskim grodzie, Zabytki Heritage, nr 5 (14) 2006,
 s. 18 - 23.

112. Pracownia złotnicza na poznańskim grodzie, (w:) Świat Słowian wczesnego 
 średniowiecza (red. M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch i M. Rębkowski),
 Szczecin-Wrocław 2006, s. 257 - 272.

113. Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi palatiami, (w:) Stan i potrzeby badań nad
 wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później (red. W. Chudziak i S. Moździoch),
 Toruń - Wrocław - Warszawa 2006, s. 51 - 61.

114. Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w 
 Poznaniu, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 2:2006, s. 23 - 38.

115. Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski,
 t. 2:2006, s. 39 - 55.

116. Odkrycia archeologiczne, (w:) Akademia Lubrańskiego (red. J. Skuratowicz), Poznań
 2007, s. 13 - 19.

117. Najstarsze dzieje Poznania, (w:) Tu się Polska zaczęła... (red. H. Kóčka-Krenz), Poznań 
 2007, s. 7 - 18.

118. Wczesnośredniowieczna biżuteria metalowa ze zbiorów Państwowego Muzeum 
 Archeologicznego, (w:) W. Brzeziński (red.), Skarby wieków średnich, Warszawa 2007, 
 s. 20 - 51.

119. z A. Dębskim, Militaria z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Archaeologia Historica 
 Polona, t. 17:2007, s. 51 - 74.

120. Die Gemmen von der Dominsel in Posen als Zeugnisse der Kulturkontakte des Staates der Piasten im Frühmittelalter, (w:) "Die Dinge beobachten...". Archäologische und historische Forschungen zur frühen Geschichte Nord- und Mitteleuropas. Festschrift für
 Günter Mangelsdorf zum 60. Geburtstag (Hrsg. F. Biermann, U. Müller, Th. Terberger), Rahden/Westf. 2008, s. 189-197.

121. z A. Sikorskim, Seal container (?) from Ostrów Tumski, Archaeologia Polona, vol. 45: 2007 (2008), s. 105-112.

122.  Badania Instytutu Prahistorii UAM na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2005-2007, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań  2008, s. 7-13.

123. z O. Antowska-Gorączniak i A. Sikorski, Obiekty wczesnośredniowieczne w obrębie palatium, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008, s. 111-137.

124. Antyczna gemma z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) H. Machajewski (red.), Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, Poznań 2008, s. 231-236.

125.  Z badań nad średniowieczną architekturą Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) K. Stala (red.), I* Forum Architecturae Poloniae Medievalis, Kraków 2007 (wyd. 2008), s. 19-32.

126. z M. Krenz-Niedbała, Archeolog i antropolog - razem czy osobno?, (w:) B. Jerszyńska (red.), Współczesna antropologia fizyczna. Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna, Poznań 2008, s. 7-18.

127. wraz z M. Sachanbiński, J. Skoczylas i R. Girulski, Wstępne dane o kamieniach szlachetnych z książęcej części grodu poznańskiego (X/XI wiek) w świetle badań  gemmologicznych, (w:) Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century (red. A. Přichystal, L. Krmíček, M. Halavínová), Brno 2008, s. 133-135.

128. Najstarszy Poznań - wciąż odkrywany, (w:) Studia nad dawną Polską (red. T. Sawicki), Gniezno 2008, s. 35-54.

129. Ozdoby i części stroju z pochówków na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mikorowie, stan. 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XV: 2009, s. 305-322.

130. Palatia wczesnopiastowskie, (w:) K. Skupieński (red.), Średniowiecze w rozjaśnieniu, Warszawa 2010, s. 119-132.

131. Patronka szkoły Księżna Dąbrówka, (w:) D. Żołądź-Strzelczyk, J. Gulczyńska (red), 180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830-2010), Poznań 2010, s. 101-106.

132. Central places of power in the Piast State, (w:) S. Moździoch, W. Mrozowicz, S. Rosik (red.), Mittelalter. Eines oder viele? / Średniowiecze. Jedno czy wiele?, Wrocław 2010, s. 157-166.

133. Pozycja Poznania w X wieku w źródłach archeologicznych, (w:) A. Wójtowicz (red.), Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2010, s. 33 -60.

134. Kaplica pałacowa poznańskiego grodu, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. IV: 2010, s. 167-178.

135. Migracje Słowian Zachodnich we wczesnym średniowieczu, (w:) K. Ilski (red.), Obrazy migracji, Poznań 2010, s. 79-88.

136. Pre-Romanesque Palatial Chapel in Poznań, Quaestiones Medii Aevi Novae, t. 15: 2010, s. 221-239.

137. Poznań in the 10th century, Poznań 2011.

138. Kaplica wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej w Poznaniu, II* Forum Architecturae Poloniae Medievalis 2009, Kraków 2011 (wyd. 2012), s. 143-158.

139. Na wyspie Ostrów, przy której dzisiaj jest Poznań... / On Ostrów Island, nearby which today's Poznań is located..., Poznań 2012 (dwie osobne pozycje).

140. Early Medieval Poznań - the Centre of Sacral and Secular Authority, (w:) G. Kocher, H.  Lück, C. Schott, Signa Iuris. Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und  rechtlichen Volkskunde. Sonderdruck: A. Gulczyński (red.), Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht, Halle an der Saale 2012, s. 13-27.

141. Gród na Ostrowie, przy którym dzisiaj jest Poznań, Życie Uniwersyteckie, nr 10 (229), październik 2012, s. 18-22.

142. Siedziby książęce w państwie pierwszych Piastów, (w:) M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński (red.), Królowie i biskupi w średniowieczu, Poznań - Ląd 2012, s. 63-77.

143. Badania Instytutu Prahistorii UAM na Ostrowie Tumskim w Poznaniu  w latach 2008-2011, (w:) H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, Poznań 2012, s. 7-22.

144. Ostrów Tumski w świetle badań archeologicznych, (w:) D. Konieczka-Śliwińska (red.), Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Poznań 2012, s. 63-76 (e-book).

145. O Jubilatce słów kilka, Slavia Antiqua, t. LIII: 2012, s. 9-13.

146. Stan i potrzeby badań Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) J. Kaczmarek i H. Kaczmarek (red.), Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, Poznań 2013, s. 134-141.

147. Die Bedeunung Poznańs im frühen Piasten-Staat, (w:) I. Heske, H-J. Nüsse i J. Schneeweiß, "Landschaft, Besiedlung und Siedlung". Archäologische Studien im nordeuropäischen Kontext, Festschrift für Karl-Heinz Willroth, Neumünster/Hamburg 2013, s. 393-400.

148. Początki państwa polskiego, Wiadomości Historyczne, z. 6/2013, s. 15-22.

149. Wstęp, (w:) G. Szczurek, A. Różański (red.), Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie. Studia i materiały, Poznań 2013, s. 9-10.

150. Następstwa kulturowe chrystianizacji państwa Piastów (dla liceów; e-book, 2013).

151. Poznański gród książęcy na warciańskiej wyspie, Kronika Miasta Poznania, z. 1, Warta, 2014, s. 43 - 52.

152. Przejawy regionalizmu Wielkopolski we wczesnym średniowieczu, (w:) A. W. Brzezińska, J. Schmidt (red.), Regiony i regionalizmy w Europie. Badania - kreacje - popularyzacje, Wrocław 2014, s. 65-77.

153. Auf der Insel Ostrów, bei der heute Poznań gelegen ist…, Poznań 2014 (ss. 80). 

154. Palatium pierwszych Piastów na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) A. Kaszubkiewicz, J.T. Łożyński, P. Mielewczyk (red.), Zamek królewski w Poznaniu. Historia i restytucja, Poznań 2014, s. 57-63.

155. Archeolodzy uniwersyteccy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVIII:2013 (wyd. 2014), s. 119-134.

156. Wczesnośredniowieczna biżuteria zachodniosłowiańska, Studia Lednickie, t. XIII: 2014, s. 27-38.

157. wraz z M. Sachanbiński, J. Skoczylas, R. Girulski, Gemstones from the ducal part of the fortified settlement of Poznań (10th/11th century) in the light of gemological studies and micro-Raman spectroscopy, Slavia Antiqua, t. 55: 2014, s. 145-169.

158. Złotnictwo w państwie pierwszych Piastów, (w:) Ł. Kaczmarek, D. Stryniak (red.), Dawna wytwórczość na ziemiach polskich, Gniezno 2015, s. 60-64.

159. Proces formowania się państwa Piastów, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XX:2015, s. 205-218.

160. Poznań w czasach panowania pierwszych Piastów, (w:) U. Mazurczak (red.), Ziemia, człowiek, sztuka, Lublin 2015, s. 71-98.

161. Wczesnośredniowieczny Poznań, Renowacje i zabytki. No 4 (56), 2015, s. 24-35.

162. Ostrów Tumski w Poznaniu w początkach polskiej państwowości, (w:) A. Stempiń  (red.),  966. Pamięć w dębie zachowana, Poznań 2015, s. 11-25.

163. Palatium poznańskie na tle wczesnośredniowiecznych zespołów rezydencjonalnych, (w:) M. Przybył (red.), Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa, Poznań 2016, s. 21-46.

164. Przejawy chrystianizacji państwa Piastów w źródłach archeologicznych, Kronika Miasta Poznania, 2016, nr 1, s. 21-35.

165. Mesco dux Poloniae baptizatur (tekst do oratorium - tekst do płyty wydanej przez  Filharmonię Poznańską na rocznicę chrztu Mieszka I w kwietniu 2016 r.).

166. W centrum państwa Piastów, Tygodnik Powszechny, 23/2016, s. 49-51.

167. Poznań - od grodu do miasta, Archaeologia Historica Polona, t. 23:2015 (wyd. 2016), s. 121-138.

168. Najstarsze kościoły poznańskiego grodu, w: M. Rębkowski (red.), Kościoły w dobie chrystianizacji, Szczecin 2016, s. 117-135.

169. Kwestia obecności basenu chrzcielnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) A. M. Wyrwa (red.), Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, Poznań-Dziekanowice 2016, s. 165-177.
 

170. Badania milenijne w perspektywie archeologicznej, (w:) M. Danielewski, H. Kóčka-Krenz, M. Matla (red.), Tradycje i nowoczesność – początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, Poznań 2016, s. 163-168.
 

171. Chrystianizacja państwa Piastów w źródłach archeologicznych, (w:) E. Dobierzewska-Mozrzymas, A. Jezierski (red.), Nauka w służbie człowiekowi, Wrocław 2016, s. 105-131.
 

172. wraz z Luiza Handschuh, Marzena Matla, Anna Juras, Andrzej Legocki, Piotr Kozłowski, Józef Dobosz, Tomasz Jasiński, Janusz Piontek, Marek Figlerowicz, Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych - podstawowe założenia i cele projektu realizowanego przez Poznańskie Centrum Archeogenomiki, (w:) Kóčka-Krenz Hanna, Danielewski Marcin, Matla Marzena (red.), Tradycje i nowoczesność – początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, Poznań 2016, s. 301-313.
 

173. wraz z Luiza Handschuh, Ireneusz Stolarek, Anna Juras, Michał Zeńczak, Małgorzata Marcinkowska-Swojak, Anna Myszka, Dawid Trzciński, Aleksandra Losik-Sidorska, Jakub Wojtczak, Anna Philips, Artur Różański, Artur Dębski, Piotr Kozłowski, Marzena Matla, Józef Dobosz, Tomasz Jasiński, Janusz Piontek, Marek Figlerowicz, W poszukiwaniu Piastów, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, t. XIV/4 [2]. Interdyscyplinarne badania nad dziedzictwem Piastów śląskich, Opole 2016, s. 63-77.
 

174. Poznań – miejsce centralne w średniowieczu, Archaeologia Historica Polona, t. 24: 2016, s. 21-36.
 

175. Archeologiczne ślady wczesnego chrześcijaństwa w Polsce, (w:) J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk (red.), Chrzest Mieszka I a chrystianizacja państwa Piastów, Poznań 2017, s. 111-123.
 

176. Schmuck der Westslawen. Repräsentationsformen der neuen Eliten im 10. Jahrhundert, (w:) Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, Bd. I, Ch. Lübke, M. Hardt (red), 400–1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik, Berlin/München 2017, s. 232-241.

 

177. Posen, vorromanische Kapelle der Fürstenresidenz, (w:) Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, Bd. I, Ch. Lübke, M. Hardt (red.), 400–1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik, Berlin/München 2017, s. 520-521.
 

178. Noty katalogowe (w:) Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, Bd. I, Ch. Lübke, M. Hardt (red), 400–1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik, Berlin/München 2017, s. 536-541.


179. Archeologia o początkach chrześcijaństwa w państwie Piastów, Kwartalnik Opolski, R. LXIII, nr 1: 2017, s. 65-74.


180. Archeologiczne ślady Christianitatis w przestrzeni poznańskiego Ostrowa Tumskiego, (w:) A. Stempiń (red.), Blask Christianitatis, Poznań 2018, s. 51-59.


181. Problem eksponowania, zachowania, ingerencji w historyczną przestrzeń dziedzictwa na przykładzie palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim, (w:) M. Herkt (red.), Pomnik historii — historia w pomniku, Poznań 2018, s. 54-77.


182. z A. Różański, Wielkopolskie palatia pierwszych Piastów na tle europejskich wczesnośredniowiecznych zespołów rezydencjonalnych, (w:) A. Buko, K. Kollinger. S. Jędrzejewska (red.), Badania interdyscyplinarne, Rzeszów 2018, s. 121-140. 

Redakcje prac zbiorowych:

1. wraz z W. Łosińskim, Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, ss. 699.

2. Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Poznań 1998, ss. 101.

3. Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, ss. 393.

4. Tu się Polska zaczęła..., Poznań 2007, ss. 83.

5. Przemysłowie wielkopolscy od księcia dzielnicowego do króla Polski, Poznań 2008, ss. 192.

6. Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008, ss. 286.

7. Questiones Medii Aevi Novae, t. 13:2008, ss. 242.

8. Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, Poznań 2012, ss. 227.

9. Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VIII, Poznań 2013, ss. 356.

10. Tradycje i nowoczesność - początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych (wraz z M. Matlą i M. Danielewskim), Poznań 2016.
 

................................................................................................................EDYTUJ

 

 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznañskiego 7, 61-614 POZNAÑ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrze¿one.