.
..
prof. UAM dr hab. Przemysław Makarowicz
 
E-mail: przemom@amu.edu.pl
 

Kariera naukowa

Studia w zakresie archeologii powszechnej - 1981-1986, UAM w Poznaniu

Zatrudniony na etacie inżynieryjno-technicznym 
w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu - 1990-1992

Studia doktoranckie na UAM w Poznaniu - 1993-1997

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii - 08.12.1997 r. (dysertacja: "Rola kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego")

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu od 01.03.1998

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii - 14.03.2011 r. (dysertacja: "Trzciniecki krąg kulturowy - wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy")

Od 01.02.2014 zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu. 
 

Specjalizacja

Późny neolit, wczesna i środkowa epoka brązu na terenie Europy, III i II tys. BC na stepach pontyjsko-kaspijskich 
 

Zainteresowania naukowe

 • Schyłkowy neolit i wczesna epoka brązu na terenie Europy
 • Badanie struktur społecznych i osadniczych w epoce brązu miedzy Atlantykiem i Uralem
 • Dalekosiężne szlaki komunikacyjne w epoce brązu na terenie międzymorza bałtycko-pontyjskiego 
 • Teoria Systemu Światowego i jej aplikacja w epoce brązu
 • Metalurgia społeczności kultury mogiłowej 
 • Wojna i konflikty zbrojne w Europie doby neolitu i epoki brązu
 • Puchary Dzwonowate - kultura elit w III tys. BC


Kierownik projektów badawczych

1. Projekt KBN Nr 1 H01G 033 08 Kształtowanie się ośrodków cywilizacji wczesnobrązowej na Niżu Polski. Rozwój społeczeństw tzw. grupy południowo-wschodniej kultury iwieńskiej (1995-1997), realizowany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu 

2. Projekt KBN/Narodowego Centrum Nauki Nr N N109 054039 "Osada metalurgów kultury mogiłowej w Szczepidle nad środkowa Wartą" (termin realizacji 2010-2013), realizowany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu 

3. Projekt Narodowego Centrum Nauki Nr 2011/03/B/HS3/00839 "Bukivna. Elitarna nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem" (2012-2015), realizowany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu 

4. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Nr 12H 12 0019 81 "Katalog cmentarzysk kurhanowych kultury komarowskiej w dorzeczu górnego Dniestru (dawne województwo stanisławowskie)" (2013-2016), realizowany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu (Zakład Prahistorii Polski) realizowany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu 
 

Wykonawca w projektach badawczych

1. Projekt Narodowego Centrum Nauki Nr 2011/01/M/HS3/02142 "Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu. Obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC" (2011-2014) realizowany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu 

2. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Nr 11H 11 018680 pt. THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (2012 –2017) realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
 

Stypendia

 • Stypendium Rządu Duńskiego i Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Duńskich (Aarhus 2001, cztery miesiące) 
 • Stypendium rządowe w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, dwukrotnie - 2002, 2004, łącznie trzy miesiące)
 • SStypendium rządowe w Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Mińsk 2005, dwa tygodnie). 


Staże naukowe 

 • Instytut Ukrainoznawstwa im I. Krypjakiewicza Narodowej Akademii Nauk we Lwowie (2007)
 • Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (2010) 
 • Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main (2012)
 • Instytut Ukrainoznawstwa im I. Krypjakiewicza Narodowej Akademii Nauk we Lwowie (2014)


Wykłady na zaproszenie

 • Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie: "Chronologia radiowęglowa kręgu trzcinieckiego w Polsce" (2004)
 • Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku "Kontakty interkulturowe niżowych społeczności zachodnio- i wschodniotrzcinieckich" (2005)
 • Komisja Archeologiczna PAN Odddział w Krakowie "Osady i cmentarzyska trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stan. 1, woj. łódzkie" (2011) 
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: "Kurhany z epoki brązu nad Dniestrem", Poznań, 13.03.2013
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego:  "Bukivna - elitarna nekropola kurhanowa z epoki brązu nad Dniestrem", Rzeszów 25.01.2014
 • Komisja Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności - Cmentarzysko kurhanowe w Bukównej na Podkarpaciu Ukraińskim, Kraków 17.02.2014


Promotorstwo prac licencjackich, magisterskich (m.in. 2. miejsce dla mgra Jana Romaniszyna w trzeciej edycji konkursu na "Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2013 roku". Praca pt:."Obrzędowość pogrzebowa społeczności kultury komarowskiej w dorzeczu górnego Dniestru i Seretu");

pracy doktorskiej - Marcina Maciejewskiego "Depozyty przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej na Pobrzeżu i Pojezierzach Południowobałtyckich (późna epoka brazu – wczesna epoka żelaza)", 2013 

Aktualnie jestem promotorem dwóch doktoratów mgra Rafała Skrzynieckiego i mgra Jana Romaniszyna 
 

Doświadczenie dydaktyczne (zajęcia prowadzone na UAM w Poznaniu)

Ćwiczenia

Techniki pracy naukowej w archeologii
AArcheologia powszechna część III. Eneolit i wczesna epoka brązu

Konwersatorium 

Archeologia powszechna część III. Eneolit i wczesna epoka brązu

Wykłady

Europa we wczesnej epoce brązu (fakultatywny, prowadzony przez trzy lata) 
Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej - wczesny brąz (2011) 
Wspólnota pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy w II tys. BC 

Seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie
Badania terenowe w Polsce i na Ukrainie

Praktyki terenowe dla sudentów 

Aktualne badania terenowe - powierzchniowe, nieinwazyjne i wykopaliskowe na Ukrainie (od 2010 r) w ramach projektów grantowych.
 

Udział w komitetach redakcyjnych

 • Sekretarz-koordynator serii "Archeologia Bimaris", Poznań
 • Członek redakcji czasopisma "Materiały Archeologiczne", Kraków 


Recenzent w czasopismach

 • Analecta Archaeologica Ressoviensia, Rzeszów
 • Fontes Archaeologici Posnanienses, Poznań
 • Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów
 • Recherches Archéologiques Nouvelles, Kraków
 • Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa
 • Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń
Recenzent Narodowego Centrum Nauki
Recenzent Netherlands Organisation for Scientific Research

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych

Recenzent dorobku habilitacyjnego dr Haliny Taras "Społeczeństwa pogranicza zlewni Bałtyku i Morza Czarnego w II tys. BC" (2014) 
 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • European Association of Archaeologists
 • Association Archeologie et gobelets
 • Komisja Schyłku Neolitu i Początków Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN - sekretarz (2009-2011)
 • Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
 • Komisja Archeologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk/O Poznań
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS)


Otrzymane nagrody

 • Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne 1° (2011) 
 • Dwie nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne 2° (1998, 2000)
 • Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne 3° (2012)
 • Nagroda Kapituły Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za najlepszą pracę doktorską dotyczącą regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (1998).


Udział w konferencjach i organizacja konferencji

Lista publikacji
 

................................................................................................................EDYTUJ

 

 

 


 
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail:iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrze¿one.