.
..

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1. Problematyka badawcza

2. Publikacje naukowe

UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH

KONFERENCJE NAUKOWE

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

KSZTAŁCENIE KADR

NAUKOWA I DYDAKTYCZNA WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powrót do menu

prof. zw. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
 
tel: 61 829-1420
email: danminta@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe krystalizowały się w czasie studiów na kierunku archeologia, które odbyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1972-1977. Pracę w ówczesnej Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej  UAM podjęłam od 1 lipca 1977 r.

Archeologię studiowałam u znanego i cenionego prahistoryka i mediewisty, prof. Jana Żaka. Seminaria, na które uczęszczałam, nauczyły mnie z jednej strony warsztatu naukowego, a z drugiej krytycznego podejścia do wielu problemów ówczesnej archeologii. Nie bez wpływu były idee metodologicznej szkoły poznańskiej, z którymi zapoznałam się uczęszczając (w ramach indywidualnego toku studiów) na wykłady i konwersatoria głównego twórcy tejże szkoły, prof. Jerzego Kmity. Efektem poszukiwania nowych inspiracji w zakresie metod badawczych i procedury badawczej w archeologii była napisana przeze mnie praca magisterska pod kierunkiem prof. J. Żaka, zatytułowana "Systematyka ceramiki naczyniowej z Kruszy Zamkowej, stan. 3". Praca została obroniona 8 czerwca 1977 r., a następnie opublikowana w 1980 r. w formie artykułu i nagrodzona nagrodą Rektora UAM. Dodam, że za wyniki w studiach i pracę magisterską otrzymałam dyplom z wyróżnieniem.

Wraz z podjęciem pracy zaczęłam uczęszczać na seminaria doktorskie prof. J. Żaka, prowadząc studia z zakresu metodologii prahistorii, którą to dziedzinę Profesor zaczynał tworzyć na UAM. Wkrótce powstał Zakład zajmujący się metodologią i historią archeologii, jako jedyna tego typu uniwersytecka jednostka organizacyjno-dydaktyczna w Polsce. Zostałam włączona w prace Zakładu o tak zarysowanym profilu badań. Zaczęłam również uczęszczać na seminaria doktorskie  historyka i metodologa prof. Jerzego Topolskiego.

Pierwszym etapem pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza było podjęcie przez mnie pracy doktorskiej. Napisałam ją pod kierunkiem prof. J. Żaka, a recenzował ją  prof. J. Kmita i prof. Michał Kobusiewicz. Została obroniona 2 listopada 1983 r., a zatwierdzona 21 listopada 1983 r., decyzją rady Wydziału Historycznego UAM. Tytuł pracy brzmiał: "Elementy metodologii prahistorii sugerowane przez historiozofię P. Teilharda de Chardin". Została opublikowana w 1986 r. jako książka (pt. "Elementy metodologii prahistorii w historiozofii P. Teilharda de Chardin", Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM ), a następnie nagrodzona nagrodą III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1987 r. 

Z kolei stopień doktora habilitowanego uzyskałam w dniu 16 maja 1994 r. na podstawie pracy habilitacyjnej pt. "Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez i teorii archeologicznych" i oceny dorobku naukowego przez prof. dr Jerzego Topolskiego, prof. dra hab. Stanisława Tabaczyńskiego, doc. dra hab. Jacka Lecha. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii nadała mi  Rada Wydziału Historycznego UAM. Praca została opublikowana w 1994 r. w Wydawnictwie Naukowym UAM. Otrzymałam za nią Nagrodę III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Natomiast tytuł naukowy profesora został mi nadany w dniu 17 lipca 2015 r. przez Prezydenta RP. 


A. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

1. Problematyka badawcza

2. Publikacje naukowe
 

B. UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ KBN, FUNDACJE, TEMATÓW ZAMÓWIONYCH (z ostatnich 6-ciu lat)

C. ZORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE (w ostatnich 6-ciu latach) - polskie: 4; o charakterze międzynarodowym : 15;  zagraniczne: 1.

D. LICZBOWY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH - polskie: 39; polskie o charakterze międzynarodowym i zagraniczne: 16.
...

E. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne na kierunku archeologia: 

I stopień studiów: 

a) Wstęp do archeologii, wykład; b) Wprowadzenie do metodologii i historii archeologii, wykład; c) Symbolika pradziejowa, wykład (zajęcia fakultatywne); 

II stopień studiów:

d) Dziedzictwo archeologiczne w strategiach ochrony i zarządzania w Europie,  wykład; e)Europejskie krajobrazy kulturowe i ich ochrona; wykład f) Metody interpretacji „sztuki”, konwesatorium/zajęcia laboratoryjne; g) Współczesna refleksja metodologiczna i teoretyczna w archeologii, wykład; h) Seminarium magisterskie; 

III stopień studiów:

i) seminarium doktorskie. 

Zajęcia dydaktyczne, które prowadzę, obejmują w głównej mierze problemy z zakresu metod, teorii i metodologii badań archeologicznych, poszerzone o dziedzictwo archeologiczne. 
 

2.  Opracowanie programów, ścieżek programowych studiów: 

- w 2011 roku byłam współautorem nowego programu studiów dla kierunku archeologia w związku z reformą kształcenia (podziału na studia licencjackie, studia magisterskie). Współtworzyłam zwłaszcza program specjalizacji dziedzictwo archeologiczne, na II stopniu studiów. W skali Polski był to pierwszy taki program w ramach archeologii. 


F. KSZTAŁCENIE KADR

1. Liczba wypromowanych magistrów: 163
2. Liczba wypromowanych doktorów: 6
 
Data zakończenia przewodu Imię i nazwisko doktoranta Tytuł rozprawy doktorskiej 
zatw. RW - 13.11..2000  dr Adriana Ciesielska  Elementy teorii społecznej w archeologii - koncepcja grup, instytucji i struktur społecznych
zatw. RW - 08.03.2004  dr Przemysław Krajewski  Analiza przestrzenna osadnictwa Wyspy Wolin i prawego brzegu Dziwny, od środkowego okresu epoki brązu do wczesnej epoki żelaza
zatw. RW - 17.10.2005  dr Michał Pawleta Koncepcje dziecka i dzieciństwa w perspektywie badań archeologicznych neolitu środkowoeuropejskiego
zatw. RW - 13.02.2006 dr Rafał Zapłata Archeologiczne studia nad przestrzenią. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w badaniach nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grobowym na Pomorzu
zatw. RW - 17.10.2011  dr Michał Sołtysiak Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych ośrodków miejskich na Pomorzu w świetle badań archeologicznych
zatw. RW - 19.01.2016  dr Magdalena Matczak Chorzy, niepełnosprawni we wczesnośredniowiecznym Culmine. Studium archeologiczno-antropologiczne 

3. Liczba opracowanych recenzji/opinii w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i postępowaniu o nadanie tytułu: 16

4. Tworzenie zespołów badawczych – zespól badawczy, który starałam się tworzyć w ciągu  lat pracy w Instytucie Prahistorii UAM (obecnie Archeologii) dotyczy metodologii i teorii w archeologii, poszerzonych ostatnio o zagadnienia dziedzictwa archeologicznego (Zakład Teorii i Metod w Archeologii).  Podobnie w ramach Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN  współtworzyłam zespół  Metod i  Teorii Archeologicznych jako jego  wice, a obecnie przewodnicząca  zespołu. 

5. Inne formy rozwoju młodej kadry naukowej: seminaria doktorskie, wykłady w ramach Zakładu oraz otwarte., wystąpienia na sesjach studenckich, na Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez UAM,  prelekcje dla mieszkańców Poznania i innych.


G.  NAUKOWA I DYDAKTYCZNA WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI  (wykłady, wymiana itp.)

a) wykłady w innych ośrodkach uniwersyteckich (Toruń, Poznań, Wrocław- Uniwersytet  Przyrodniczy, Warszawa – głównie  w ramach  różnych Komisji / Zespołów  KNPiP) ; 

b) uczestnictwo w pracach  wykopaliskowych w Blot (Masyw Centralny, Francja) , kier. przez  H. Delporte’a; pobyty studyjne w Lionie, Strasburgu, Paryżu, Kilonii (dwukrotnie), Brnie, Pradze, Nitrze, w Koszycach,  a także na stanowiskach archeologicznych  m.in. w  Mikulčicach (V. Podborsky).


H. OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

1. Kierowanie jednostką  organizacyjną UAM:

a) lata 1996 - 2002, prodziekan Wydziału Historycznego UAM, 
b) lata 2002 - 2008, dziekan Wydziału Historycznego UAM
c) lata 2008 - 2016, dyrektor Instytutu Prahistorii UAM,
d) lata 1997 - dziś, kierownik Zakładu Historii i Metodologii Prahistorii IP UAM (obecnie IA UAM).
e) lata 1998 - 2008 – koordynator wydziałowy programu wymiany  Erasmus-Sokrates,
f) lata 2008 - dziś, koordynator instytutowy programu Erasmus-Sokrates,
g) lata 2008 - 2012, przewodnicząca Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UAM,
h) lata 2009 - 2012, członek senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
i) rok 2012, rok 2013 - członek wydziałowej Komisji ds. naboru na studia doktoranckie.

2. Kierowanie innymi jednostkami typu ekspedycje, misje UAM:

Kierowanie i koordynowanie w ostatnich 6. latach prac archeologicznych w ramach 12 ekspedycji wykopaliskowych, głównie w zakresie ratowniczych badań archeologicznych jako członek konsorcjum, zawiązywanego na potrzeby tychże badań (pełnomocnik rektora/lider konsorcjum w ramach UAM ).

3. Udział w pracach zespołów/rad redakcyjnych: 

a) redaktor naczelny czasopisma Instytutu Archeologii UAM, Folia Praehistorica Posnaniensia,
b) współredaktor wspólnej serii Instytutu Archeologii UAM i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Via Archaeologica Posnaniensis,
c) członek i przewodnicząca komitetu redakcyjnego serii archeologicznej  pod nazwą: Biskupińskie Prace Archeologiczne i Prace Komisji Archeologicznej O/PAN we Wrocławiu,
d) członek komitetu redakcyjnego czasopisma PAN, Przegląd Archeologiczny,
e) członek komitetu redakcyjnego Poznańska Seria Zeszytów  Autostradowych.

4. Członkostwo z wyboru w komitetach naukowych, radach naukowych, towarzystwach naukowych:

a) członek rady naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ( od X. 2016 r.),
b) członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN w Warszawie ( 2011- 2014; 2015 - dziś),
c) wice-przewodnicząca Komisji Metod i teorii Archeologicznych w Komitecie Nauk Pra- I Protohistorycznych PAN ( 1999-2011), 
d) przewodnicząca Zespołu Metod i Teorii Archeologicznych w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Warszawa, (od 2011 roku do dziś),
e) członek Komisji ds. czasopism i monografii humanistycznych w ramach Wydziału I PAN  w Warszawie (od 2014 r. do dziś),
f) członek prezydium Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN,
g) członek PTPN w Poznaniu,
h) członek Komisji Archeologicznej PAN w Poznaniu,
oraz:
i) członek European Association of Archaeologists.

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.