.
..

Publikacje naukowe


Powrót do menu

prof. zw. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
 
Publikacje naukowe

Dotąd opublikowałam 129 prac naukowych oraz 3 popularno-naukowe. W skład publikacji naukowych wchodzą dwie monografie autorskie. Pierwsza nosi tytuł: „Elementy metodologii prahistorii w historiozofii P. Teilharda de Chardin” (Poznań 1986, Wydawnictwo Naukowe UAM), a druga  to "Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych" (Poznań 1994, Wydawnictwo Naukowe UAM). Ponadto byłam redaktorem lub współredaktorem kilku opublikowanych monografii, a mianowicie: "Archeologia-Paradygmat-Pamięć" (Poznań 2001); "Komu potrzebna jest przeszłość" (Poznań 2006); "Współczesne oblicza przeszłości" (Poznań 2011, Wydawnictwo Poznańskie); "Dziedzictwo odzyskane. Badania ratownicze na Ziemi Gnieźnieńskiej", (Poznań 2012). W ostatnim czasie ukazała się pod moja redakcją monografia pt. "Tworków, stanowisko ZRD9. Badania archeologiczne na terenie „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder)", t. III/1 Poznań-Wrocław, 2014. W druku znajduje się kolejna piąta monografia pt. "Dziedzictwo odzyskane. Ratownicze badania wykopaliskowe na obwodnicy Bojanowa i Rawicza w trasie drogi krajowej S5" (Poznań-Wrocław 2017). Ponadto jestem redaktorem monografii popularno-naukowej - Wydział Historyczny, wczoraj i dziś. W 30. rocznicę utworzenia Wydziału Historycznego,  Poznań 2006.

W latach 2013-2016 byłam redaktorem 4 tomów czasopisma Instytutu Archeologii (Prahistorii): Folia Praehistorica Posnaniensia. 

W tłumaczeniu na j. angielski jest kolejna monografia, której jestem współautorem  pt.  "Introduction to archeological practice in Central Europe". Temat ten realizowałam w ramach międzynarodowego grantu pt. Archaeology in contemporary Europe, w latach 2007-2012 we współpracy ośmiu partnerów. Był on koordynowany przez "Institute National de Recherches Archéologiques préventives" z Paryża. 

Ponadto jestem współautorem jednej książki popularno-naukowej pt. "Wydział Historyczny, wczoraj i dziś. W 30. rocznicę utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu", Poznań 2006.

Reszta publikacji to artykuły zamieszczone w czasopismach naukowych lub rozdziały w pracach zbiorowych, opracowania źródeł i ekspertyzy, recenzje monografii. Część artykułów zamieszczona została w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, takich jak: Archeologia Polona, Archeologia Polski, Przegląd Archeologiczny, a spoza archeologii: Studia Metodologiczne. Wśród czasopism zagranicznych należy wymienić publikacje w Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, czy w Revista de Historia da Arte e Arqueologia, a także w World Archaeological Congress.


2. 1. Wykaz ważniejszych prac naukowych udostępnionych w obiegu społecznym: 


a. monografie

1. Elementy metodologii prahistorii w historiozofii P. Teilharda de Chardin, Poznań 1986.

2. Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań 1994.

3. (redakcja z W. Rączkowski), Archeologia-Paradygmat-Pamięć, Poznań 2001, Wydawnictwo Poznańskie. 

4.  (redakcja z Ł. Olędzkim), Komu potrzebna jest przeszłość,  Poznań 2006, 

5.  (redakcja z A. Marciniak i M. Pawleta), Współczesne oblicza przeszłości, Poznań 2011, Wydawnictwo Naukowe UAM,

6. (redakcja), współautorska, Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej, Poznań 2013, Wydawnictwo Naukowe UAM,

7.  (redakcja), Tworków, stanowisko ZRD9. Badania archeologiczne na terenie „Zbiornik  przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder), t. III/1 Poznań-Wrocław., 2014.

8.  (redakcja wraz z M. Chrapek), Ratownicze badania wykopaliskowe na obwodnicy Bojanowa i Rawicza w trasie drogi krajowej S5, Poznań-Wrocław 2017.

9. (redakcja), Wydział Historyczny, wczoraj i dziś. W 30. rocznicę utworzenia Wydziału Historycznego,   Poznań 2006. 

10. 2013 redakcja, Folia Praehistorica Posnaniensia,  t.18.

11. 2014 redakcja, Folia Praehistorica Posnaniensia,  t.19.

12. 2015 redakcja, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 20.

13. 2016 redakcja, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 21.


b. artykuły

14. 1980 O metodzie systematyki wytworów kulturowych (na podstawie ceramiki naczyniowej z Kruszy Zamkowej, stan.3), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 31, s. 145-183.

15. 1986 Pradziejowe i wczesnośredniowieczne  osadnictwo w rejonie Lwówka,  Fontes Archaeologici Posnanienses ,  t. 34, s. 94-133.

16. 1986 Model prahistorii inspirowany przez historiozofię, Archeologia Polski,  t.31(2), s. 397-  425.

17. 1987 Kwestia postępu poznawczego w archeologii i prahistorii, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.2, s. 

18. 1987 Prehistorical sources in Józef Kostrzewski’s view, Folia Praehistorica  Posnaniensia, t.3, s. 189-196.

19. 1989 Prahistoria i pradzieje człowieka w ujęciu P. Teilharda de Chardin, Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, s. 48-58.

20. 1991 (1990) (z J. Żak), Józef Kostrzewski (1887-1969), Kronika Wielkopolska,, s.221-236.

21. 1991 Ujęcie nauki w historiozofii P. Teilharda de Chardin, Studia Metodologiczne, t.26, s.221-236.

22. 1991 (z J. Żak), Problematyka prahistorii pozytywistycznej, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.4, s. 9-25.

23. 1991 Pamięci Profesora Doktora Jana Żaka (1923-1990), współtwórcy współczesnej prahistorii polskiej, Archeologia Polski, t. 36, s. 321-336.

24. 1993 Classification et les moyens d'interpretation dans l'archéologie, Actes du XII Congres de USPP, Bratislava, s.7-15.

25. 1979, Pomianowo, gm. Białogard, Informator Archeologiczny.

26. 1977, V. Vogel, Slavische Funde in Wagrien, Neumunster 1972, Studia Slavo-Germanica, t.  6, s. 258-261.

27. 1986, Teoria i praktyka badań archeologicznych. Przesłanki metodologiczne, W.Hensel, G. Donato, S. Tabaczynski (red.), Warszawa 1986, Archeologia Polski, t.36(2), s. 283-291.

28. 1994 Sposoby formułowania hipotez w archeologii i prahistorii, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.6, s. s.225-255.

29. 1996 (z W. Rączkowski), Theoretical Traditions in Contemporary Polish Archaeology, World Archaeological Congress, t. 8, s. 196-209.

30. 1996 Culture and Society in Traditional and Procesual archaeology, Archaeologia Polona, t.34, s.59-81.

31. 1997 Francuska szkoła logicystyczna jako program badań w archeologii, (w: ) Archeologia i starożytnicy,  Łódź, s.223-228.

32. 1998 Continuity and change of classification in archaeology, (w: ) Theory and practice of archaeological research: Dialogue with the data: The archaeology of complex societies and its context in the ’90,  t. III, S.Tabaczyński,  red., Warszawa 1998, s.191-223.

33. 1998 Jerzego Topolskiego koncepcja źródła historycznego a ujęcia źródeł archeologicznych, (w:) Świat historii, W. Wrzosek, red.,  Poznań, s. 329-340.

34. 2000 Postmodernizm, myśl postrukturalistyczna a archeologia (Zarys problematyki),  (w: ) Archeologia w teorii i w praktyce, A. Buko & P. Urba?czyk, red., Warszawa 2000,  s. 87-97.

35. 2000 Kwestia przełomu metodologicznego w archeologii i prahistorii polskiej (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań, s. 527-537

36. 2000 Symbole i symbolika w perspektywie badań archeologicznych, (w:) Kultura symboliczna w kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, B. Gediga, D. Piotrowska (red.), Warszawa-Wrocław-Biskupin 2000, s. 45-54.

37. 2000 Archeologiczne rekonstrukcje świata pradziejowego wobec krytyki postmodernistycznej, (w:) Kultury pradziejowe a rzeczywistość, S. Tabaczyński, W. Hensel (red.), Warszawa, s. 185-198.

38. 2000 Rola i znaczenie pojęcia doświadczenia w archeologii, Przegląd Archeologiczny, t. 48,  , s. 5-18.

39. 2000 Świat archeologii w świetle źródeł archeologicznych, Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, t.5, Opava, s. 49-59.

40. 2000 Debates contemporancos na Arqueologia: o examplo da classificacio, parte 1, Nova Revista de Historia da Arte e Arqueologia,, t. 3; s. 218-224. 

41. 2000, Contemporary Debates in Archaeology: the example of classification-Part I, Nova Revista de Historia da Arte e Arqueologia,  t. 3; s.121-128. 

42. 2000, Wstęp - etyka w archeologii, (w: ) Etyka w archeologii,  L. Wróblewska (red.), Poznań, s. 5-6.

43. 2001 (z W. Rączkowski) Archeologia-Paradygmat-Pamięć. W Dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Jana Żaka, (w:) Archeologia-Paradygmat-Pamięć, D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski, red., Poznań, s.  7-15.

44. 2001 Życie i działalność Profesora dr hab. Jana Żaka,(w:) Archeologia-Paradygmat-Pamięć, D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski, red., Poznań, s. 19-35.

45. 2001 Profesora Jana Żaka poszukiwanie paradygmatu, (w:) Archeologia-Paradygmat-Pamięć, D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski, red., Poznań, s. 109-122.

46. 2002 Between a community of inspiration and the separateness of archaeological traditions, (w:) Archaologien Europas/ Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien/ History, Methods and Theories, Münster, Tubinger Archaeologische Taschenbucher, P. Biehl, A. Gramsch, A. Marcinak, red., New York, München, Berlin, s. 53-64.

47. 2002  Rola archeologii we współczesnej humanistyce. Na marginesie pracy "Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?", Historyka, t.32, s.45-57.

48. 2002 Profesorowi Czesławowi Łuczakowi w hołdzie, Życie Uniwersyteckie, nr. 9, s.1- 4.

49. 2003 Archeologies West - Archaeologies East, sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. X/XI, , s.373-383.

50. 2003 Archeologia-Paradygmat-Pamięć. W dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Jana Żaka, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.X/XI, , s. 383-394.

51. 2003  Zamiast zakończenia – kilka refleksji na temat pamięci o przeszłości, (w:) Wiara, pamięć, archeologia, Ł. Olędzki (red.), Poznań, s. 255-262.

52. 2004 Heros dans l'histoire - wprowadzenie [w:] Les heros dans l'histoire - Colloque Poznań, M. Kujawska, B. Jewsiwicki (red.), Laval,  s.7-10.

53. 2005 (z W. Rączkowski), Overcoming the barriers: Jan Żak's involvement in building contacts with German archaeology, Archaeologia Polona, t.42, s.128-142.

54. 2006 Archeolog i inni "kulturolodzy" wobec pytania o potrzebę przeszłości, (w :) "Komu potrzebna jest przeszłość", D. Minta-Tworzowska & Ł. Olędzki (red.), Poznań, 2005   s.26-33.

55. 2006 (wraz z Ł. Olędzkim), Słowo wstępne, czyli komu potrzebna jest przeszłość, (w) "Komu potrzebna jest przeszłość", D. Minta-Tworzowska & Ł. Olędzki (red.), Poznań, s. 5-25.

56. 2006 Interdyscyplinarność badań naukowych a archeologia, (w) Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. VI - XXV lat badań archeologiczno-architektonicznych w Łekneńskim kompleksie osadniczym,  A. Wyrwa (red.), ,  Poznań, s.17-27.

57. 2006 Interdisciplinary research and archaeology, Archaeologia Polona,  t. 44,  s.41-51.

58. 2006,  Wydział Historyczny - jego wczoraj, dziś i jutro, (w) 30.rocz:nica utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 7-13.

59. 2006, (z K. Jasiewicz) Instytut Prahistorii UAM, (w) 30.rocznica utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s.42-51.

60. 2007 (z W. Rączkowski), Standardy teoretyczne we współczesnej polskiej archeologii, (w :) Pół wieku z dziejów archeologii polskiej, J. Lech (red.),  Warszawa, s.219-247.

61. 2008 Człowiek "uwięziony" w źródłach archeologicznych i w narracji archeologa, (w:) Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, S. Rosik, P. Wiszewski, red., Wrocław, s.17-26. 

62. 2008 Teoretyczne problemy interpretacji "sztuki" pradziejowej, (w:) Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław,  s.23-47.

63. 2009 Do kogo 'należy' przeszłość Biskupina, Przegląd Archeologiczny,  t. 57, s. 7-22. 

64. 2009 Archeologia i jej źródła wobec problematyki śmierci, (w: ) Metody. Źródła. Dokumentacja, Funeralia Lednickie, t.11, J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki (red.), 2009, Lednica, s. 147-152.

65. 2010 Czy malowidła i rysunki naskalne to "sztuka" pradziejowa?, (w:) Szkice Humanistyczne, red. K. Ilski, R. Koliński, A. Kotłowska, Poznań, s. 99-111. 2011 Zmienność kulturowa i społeczna w ujęciu archeologii, Przegląd Archeologiczny, t.59, s. 5-26.

66. 2011 (z A. Marciniak, M. Pawleta), Współczesne oblicza przeszłości. Wprowadzenie, (w:) Współczesne oblicza przeszłości, (red.) A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta, Poznań, s. 9-22.

67. 2011 Człowiek i rzecz w perspektywie archeologicznej (czyli rzecz w perspektywie antropocentrycznej), (w:) Współczesne oblicza przeszłości, (red.) A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta, .Poznań, s. 39-61.

68. 2011 Badania nad kulturą wizualną i ich wpływ na konstruowanie obrazów przeszłości przez  archeologów, (w:) Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia, red. R. Zapłata, Lublin, s. 315-334. 

69. 2011 W jaki sposób  można ujmować  dialog historii i archeologii? (wybrane zagadnienia), (w:) Archeologia versus historiam. Historia versus archaeologiam, red. M. Przybył,  Poznań, s. 116-121.

70. 2011 Archeologia uniwersytecka. Jej wczoraj i dziś, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.16, s. 471-479.

71. 2012 Archeologia wobec problematyki zmiany społecznej, (w: Rytm przemian kulturowych i społecznych w epoce brązu i wczesnej epoce metali w Europie Środkowej, Biskupin, s. 55-73.

72. 2012 Źródło/Ślad/Artefakt/Rzecz/Przedmiot, (w:) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań 2012, s. 137-161.

73. 2012 Klasyfikacja i typologia (w:) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska,  red., Poznań 2012, s.409-429.

74. 2012 Program  logicystyczny w archeologii europejskiej (w:) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań 2012, s. 72-83.

75. 2012 Przeszłość we współczesności, (w:) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska,  Poznań 2012, s. 1089-1098.

76. 2012  Profesor Jerzy Fogel - wspomnienie (in memoriam Profesor J. Fogel);  Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 17 , s. 9-15.

77. 2012  (z M. Kaczmarek), The Józef Kostrzewski Poznań School of Archaeology. Several reflections on the illuminations and shadows of prehistory studies in respect to the Bronze and Early Iron Ages, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 17, s. 25-40.

78. 2013 Dziedzictwo odzyskane w kontekście ratowniczych badań archeologicznych, (w:) Dziedzictwo odzyskane. Ratownicze badania archeologiczne na Ziemi Gnieźnieńskiej, Poznań, s.7-14.

79. 2013 Archeologia historyczna wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia (w: ) Archeologia o przeszłości Poznania. Stan i potrzeby badań, (red.) J. Kaczmarek, Poznań, s.13-25.

80. 2013 O "użyteczności" pojęcia pamięci w studiach archeologicznych, Przegląd Archeologiczny, t. 61, s.4-20.

81. 2013  (z M. Pawleta), Teoria i metodologia archeologii na Uniwersytecie w Poznaniu - dlaczego właśnie tu?  Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 18, s. 54-74.

82. 2013, (z W. Rączkowski). Prahistoria i archeologia na Uniwersytecie w Poznaniu - wczoraj i dziś, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 18, s.3- 15.

83. 2013  Życie i działalność  Profesora Jerzego Fogla, Przegląd Wielkopolski, nr  3 (101) s. 61-65.

84. 2013  Profesor dr hab. Jerzy Fogel - pożegnanie, Kórniczanin, Nr 8, s.4-6.

85. 2014  Józefa Kostrzewskiego ujęcie źródeł w relacji do współczesnej archeologii, Fontes Archaeologici Posnanienses, t.50, s. 137-145.

86. 2014  Pierre Teilhard de Chardin - po latach, (w:) De catechizandis adultus. Opuscula Romualdo Niparko septuageneratio dedicaata, Poznań, s. 181-190.

87. 2014  (z I. Kołoszuk), ZRD5, Bienkowice, stan. 24. Podstawowe informacje o stanowisku. Wyniki badań (w :) Badania archeologiczne na terenie "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder)", P. Bobrowski (red.), t. I, Poznań-Wrocław, s. 147-153.

88.  2014 Wstęp. Tworków, stanowisko 9 ZRD9, (w:) Badania archeologiczne na terenie "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder)", D. Minta-Tworzowska (red.), t. III/1 Poznań-Wrocław, s. 11-18.

89. 2015, Przedmowa, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 20, s. 7- 9.

90. 2015 Granice poznania dzieła malarskiego jako dzieła "sztuki" pradziejowej. Na kanwie rozważań Romana Ingardena, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.20, s.341-359.

91. 2015 O "użyteczności" rozważań nad miejscami i krajobrazami pamięci w archeologii (w:) Miejsca pamięci - pradzieje, średniowiecze i współczesność, red., B. Gediga,  A. Grossman, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław, s. 13-31.

92. 2015, Świat doby halsztackiej jako rodzaj wspólnoty w ujęciu archeologii. Przypadek południowo-zachodnich ziem polskich, (w: Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě, red.: Juchelka Jiří, Archeologický ústav AV ČR, Brno, (2015), s. 189-211.

93. 2015, Metafory genezy i antropogenezy w archeologii (prehistorii) w pierwszej połowie XX wieku.  Dyskurs naukowy wokół Biskupina, Archeologia Polski, t. LX, s.131-155.

94. 2015 Czy współczesna i  przyszła archeologia będzie "potrzebowała" teorii?   Archeologia Polski, t. LX, s.21-37.

95. 2015  Dziedzictwo archeologiczne w kontekście nieinwazyjnych badań - między metaforami ocalenia lub utraty, (w: ) Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości, red. M. Pawleta, R. Zapłata, s. 1-25.

96. 2016  z M. Kaczmarek, Poznańska szkoła archeologiczna Józefa Kostrzewskiego. Kilka refleksji o studiach nad pradziejami w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, (w:) "Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy". Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, s. 59-76.

97. 2016 Dlaczego trudno być Leo C. Kleinem: archeologiem, uczonym, myślicielem? (obrazy na podstawie autobiografii), Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XXI.

98. 2016 - w druku, (monografia) wraz z  J. Dyczkowska, M. Matczak, Ł. Olędzki, Introduction to archaeological practice in Central Europe, 230 ss.


c. Opracowania tzw. eksperckie (wybrane; z ostatnich 6 lat):

99. 2010 (z I. Kołoszuk) Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Mnichowo stan. 3-6. Osada z okresu wczesnego żelaza i nowożytności, Poznań 2010.

100. 2010 (z M. Chrapek) Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Chwałkówko stan. 1. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej oraz osada nowożytna, Poznań. 

101. 2010 (z I. Kołoszuk), Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Fałkowo stan. 14" , Poznań.

102. 2010 (z Ł. Olędzki) Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Wierzyce stan. 8 i 9 , Poznań.,

103. 2010 (z I. Kołoszuk), Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Wierzyce stan. 16, Poznań.

104. 2011 (z M. Chrapek), Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku nr 53 w Łubowie, powiat gnieźnieński, województwo Wielkopolskie.

105. 2011 ( z I Kołoszuk), Opracowanie wyników badań archeologicznych w Chojnie, stan. 1, Poznań.

106. 2011 (z I. Kołoszuk), Wykonanie studium historyczno-archeologicznego, które określi przedmiot zamówienia i podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej na remont ogrodzenia i rekonstrukcji muru oporowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu - na odcinku od strony ul. Kościuszki. Opracowanie dla konserwatora zabytków.

107. 2011 (z I. Kołoszuk, M. Chrapek, G. Kiarszys) Badania wykopaliskowe na obwodnicy Międzyrzecza, w trasie drogi krajowej S3 na stanowiskach Międzyrzecz stan. 78, Św. Wojciech stan. 
17, Św. Wojciech stan. 18. Opracowanie wyników badań dla potrzeb konserwatorskich.

108. 2012  ( z I. Kołoszuk), Badania Wykopaliskowe na obwodnicy Bojanowa i Rawicza w trasie drogi krajowej S5 - stanowiska Pakówka 7, Kaczkowo 21. Opracowania wyników badań pod kątem konserwatorskim.

109.  2013 ( z I. Kołoszuk), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku nr 24 w Bienkowicach, gm. Krzyżanowice, pow. Raciborski, woj. Śląskie (AZP 103-40/10).

110. 2010 Ocena stanu archeologii w Polsce na tle międzynarodowym (ekspertyza na zamówienie IAiE PAN w Warszawie). [Planowana  publikacja]..
 

Powrót do menu

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.