.
..

Powrót do menu

prof. zw. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
 
ZORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE (w ostatnich 6-ciu latach) - polskie: 4; o charakterze międzynarodowym : 15;  zagraniczne: 1.

Sumując od  2000 roku współorganizowałam lub organizowałam 32 konferencje, w tym 10 konferencji w ramach UAM: w tym 9 z ramienia IP UAM (obecnie IA UAM), 1 z ramienia Wydziału Historycznego.

Najważniejsze konferencje:.

 • Archaeologies West - Archaeologies East, 18-21 maja 2000 r. (Poznań); konferencja międzynarodowa; uczestniczyło w niej kilkudziesięciu zagranicznych uczestników.
 • Archeologia-paradygmat-pamięć (w 10-rocznicę śmierci prof. dra hab. Jana Żaka); 22.03. 2000 r. Poznań; (organizatorem był Zakład Historii i Metodologii Prahistorii IP UAM).
 • Wydział Historyczny. Wczoraj i dziś, w związku z Jubileuszem 30-lecia Wydziału Historycznego, 2005 r., Poznań. 
 • Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś, 2-3. 07. 2009 r., Obrzycko.
 • Współczesne oblicza przeszłości, 21-22. 10. 2009 r., Poznań.
W ramach Komisji/Zespołu Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN (od 1999 r.), współorganizowałam/ organizowałam 15. konferencji, poświęconych następującym zagadnieniom:
 • Zasoby dziedzictwa archeologicznego w Polsce. Koncepcja komputerowej bazy danych. 1.04.2004 r., Warszawa (wraz z IAiE PAN,Warszawa),
 • Naśladownictwa i kopie w pradziejach i starożytności. 18.05.2004 r., Gdańsk (wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku),
 • Antropomorfizacja w pradziejach i starożytności. 1-2.06.2005 r., Gdańsk (wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku),
 • Wielkie inwestycje - problemy metodyczne i perspektywy poznawcze. 29.11.2005 r., Poznań ( wraz z IP UAM, MA w Poznaniu),
 • Teoretyczne problemy archeologicznych badań nad sztuką figuralną. 8-9.06.2006 r., Gdańsk (wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku),
 • Jak publikować źródła archeologiczne? 15.11. 2006 r.,  Poznań (wraz z Instytutem Prahistorii UAM),
 • "Granice" archeologii, 24.04. 2007 r., Gdańsk. (wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku),
 • Sztuka jako komunikowanie, 21-22. 05. 2009, Gdańsk (wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku),
 • (międzynarodowa sesja) z ramienia Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych wraz z Muzeum w Gdańsku, Sztuka przedstawieniowa: świat realny, świat idei w epoce żelaza, 21-22. 05. 2011 r., Gdańsk (wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku). Interpretacja sztuki w archeologii a źródła pisane, 23-24. 05. 2012 r., Gdańsk, org.:  Zespól Teorii i Metod Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Prahistorii UAM,
 • Estetyzacja w archeologii w aspekcie społecznego odbioru sztuki, 1-2. 07. 2013 r. Gdańsk, (wraz z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku oraz z Instytutem Prahistorii UAM),
 • Bioarcheologia - warsztaty na temat biologicznych metod w archeologii, 15-16. 03. 2012 r. (Wrocław; wraz z Polskim Towarzystwem Antropologicznym, z Komisją Archeologiczną Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, z Zakładem Antropologii Polskiej Akademii Nauk),
 • Estetyzacja w archeologii w aspekcie społecznego odbioru sztuki, Gdańsk, 1-2. 07. 2013 r., org.:  Zespól Teorii i Metod Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Prahistorii UAM, 
 • Zagadnienia schematyzacji i geometryzacji w sztuce archaicznej., Gdańsk, 3-4. 10. 2014 r., org.:  Zespól Teorii i Metod Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Prahistorii UAM, 
 • Sztuka jako odbicie wzoru kulturowego, 7-8. 11. 2015 r., Gdańsk, org.:  Zespól Teorii i Metod Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Prahistorii UAM,
 • Estetyka jako obszar badań archeologii – 15 lat później, 21-22. 11. 2016, Gdańsk, org.:  Zespól Teorii i Metod Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii UAM.

LICZBOWY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH: polskie: 39; polskie o charakterze międzynarodowym i zagraniczne: 16.

a) wykaz najważniejszych tytułów wystąpień (w ostatnich latach):

 • 5-7. 07. 2006 r. Biskupin, Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, z referatem: Teoretyczne problemy interpretacji "sztuki" pradziejowej. Docieranie do znaczenia "pierwotnych" przestrzeni sztuk.
 • 4-15. 05. 2008 r., Lednica - Metody. Źródła. Dokumentacja. z referatem:  "Archeologia i  jej  źródła wobec problematyki śmierci". 
 • 18 -19. 06. 2009 r.,  Biskupin dawniej, dziś i jutro, z referatem pt. Miejsce-Tradycja-Pamięć w dyskursie wokół dawnego i dzisiejszego Biskupina,
 • 7-9. 07. 2010 r. Biskupin - Rytm przemian kulturowych w pradziejach i wczesnym średniowieczu, z referatem: Zmiana kulturowa w perspektywie teorii archeologicznych.
 • 19-20. 02. 2009 r., Poznań,  Interdyscyplinarne oblicza przeszłości, z referatem pt. Materializacja przeszłości w perspektywie archeologicznej, UAM,
 • 2-3. 07. 2009 r., Archeologia Uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś. Z referatem (wraz z M. Chrapek, M. Pawletą) Teoria i metodologia archeologii na Uniwersytecie w Poznaniu - dlaczego właśnie tu?, UAM, Obrzycko.
 • 8-9. 05. 2009 r., Uniwersytet im. K. Wyszyńskiego, Warszawa, Cyfrowa przeszłość - metody komputerowe w archeologii, z referatem pt. "Formalizacja idei i obrazów przeszłości", 
 • 15-16. 10. 2009 r., Archeologia miasta Poznania. Stan i potrzeby, z referatem na zaproszenie "Archeologia historyczna wobec wyzwań współczesności", MA, Poznań,
 • 21-22.  10.  2009 r., Poznań - Współczesne oblicza przeszłości, z referatem: Do kogo 'należy' przeszłość?,
 • 27.11.2009 r., Poznań - Archeologia versus historiam-Historia versus archeologiam, Poznań,  z wystąpieniem W jaki sposób można ujmować dialog historii i archeologii?,
 • 3-4.12.2009, Warszawa, Uniwersytet Warszawski - Artes Liberales, Narracja we współczesnej humanistyce i naukach społecznych, z referatem na zaproszenie "Narracja w archeologii", 
 • 9-10.06. 2011, Gdańsk, Sztuka przedstawieniowa: świat realny, świat idei w epoce żelaza, z referatem: Prezentacja czy wizualizacja? Przykłady grobów z okresu halsztackiego. 
 • 4-6 lipca 2012, Biskupin, Miejsca pamięci - pradzieje, średniowiecze i współczesność, z referatem: O "użyteczności" pojęcia pamięci w badaniach archeologicznych.
 • 6-7 listopada 2015 r., Gdańsk, Sztuka jako odbicie wzoru kulturowego, z referatem Wzory kultury a sztuka. 
 • 2015  r., Opava, Doba halsztacka, z referatem: Świat doby halsztackiej jako rodzaj wspólnoty w ujęciu archeologii. Przypadek południowo-zachodnich ziem polskich. 
 • 2016  r., Biskupin, Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, z referatem: Miejsca ze sztuką pradziejową i graffiti tam zamieszczone w perspektywie "archeologii krajobrazu."
 • 2016  r., Gdańsk, Estetyka jako obszar badań archeologii - 15 lat później, z referatem:  Czy idea "nowej estetyki" może stanowić "nowe" odniesienie dla dociekań archeologicznych?


Powrót do menu

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.