.
..

powrót do menu

prof. zw. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
 
UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ KBN, FUNDACJE, TEMATÓW ZAMÓWIONYCH (z ostatnich 6-ciu lat)

a) granty uzyskane w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- w latach 2008-2011 byłam kierownikiem projektu badawczego Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych ośrodków miejskich na Pomorzu w świetle badań archeologicznych (grant promotorski; wykonawca Michał Sołtysiak, zakończony publikacją w 2012 r. w Wydawnictwie UAM),

b) granty uzyskane w ramach Ministerstwa Środowiska

- projekt NCB 01/EZ/BWR-370-1/2011- w latach 2011-2015 (włącznie), koordynowałam z ramienia UAM- jako lider UAM, w ramach konsorcjum UAM, Uniwersytet Wrocławski, PAN (Oddział w Poznaniu, we Wrocławiu) projekt "Archeologiczne badania ratownicze przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". Realizowany w ramach współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach Prace archeologiczne rozpoczęły się w końcu 2012 r., a trwały do końca grudnia 2015 r.. Miał status  projekt badawczo-rozwojowego, przyznanego  przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej. Efektem jest opracowanie wyników badań w formie kilkutomowej  monografii. 

c) udział w grantach międzynarodowych:

w latach 2007-2012 brałam udział w międzynarodowym projekcie: Archaeology in contemporary Europe; Projekt realizowany był w latach 2007-2012 we współpracy ośmiu partnerów z Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Włoch i Polski przy udziale zespołów badawczych z Węgier i Litwy. Był on koordynowany przez "Institut National de Recherches Archéologiques Préventives" z Paryża. W jego ramach byłam realizatorem jednego z tematów: Introduction to archeological practice in Central Europe, Przygotowana została publikacja współautorska,

d) koordynacja i kierowanie projektami w ramach umów z GDDKiA (jako lider w ramach UAM) i innymi jednostkami  - wraz z I. Kołoszukiem z IA UAM:

- w latach 2009-2010 projekt: ratownicze badania wykopaliskowe na trasie drogi krajowej S5 Gniezno - Poznań (odc I. Gniezno - węzeł Czachurki). Ukazała się monografia.

- w latach 2011-2013 projekt: ratownicze badania wykopaliskowe na obwodnicy Międzyrzecza, w trasie drogi krajowej S3 na stanowiskach Międzyrzecz stan. 78, Św. Wojciech stan. 17, Św. Wojciech stan. 18.

- w latach 2011-14 ratownicze badania wykopaliskowe na obwodnicy Bojanowa i Rawicza w trasie drogi krajowej S5 - stanowiska Pakówka 7, Kaczkowo 21. Monografia w druku.

- 2014 r., projekt o nazwie "Weryfikacyjne badania archeologiczne na stanowiskach Chojno 25 i Chojno 56". 

- 2014  Badania archeologiczne na stanowisku w Grudnej k. Złotowa.

- 2014 r. Badania archeologiczne na stanowisku w Słopanowie stan. 14, koordynacja badań archeologicznych prowadzonych w ramach obozu studenckich praktyk na stanowisku wielokulturowym - Słopanowo 14, gm. Obrzycko. 

- 2014  projekt: ratownicze badania archeologiczne na stanowisku Obrzycko 1b, Inne, Dzięki tym badaniom udało się uchwycić najwcześniejsze ślady średniowiecznego w mieście Obrzycko, datowane na fazę B wczesnego średniowiecza,

- 2014  prace archeologiczne w Poznaniu (projekt: wykonanie studium historyczno-archeologicznego, które określi przedmiot zamówienia i podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej na remont ogrodzenia i rekonstrukcji muru oporowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu na odcinku od strony ul. Kościuszki.

- 2015 r., projekt K34/2015 DUN. PAN, Sztuka jako odbicie wzoru kulturowego, 

- 2015-2015,  udział w projekcie badawczym, dofinansowanym przez MKiDN (kierownik M. Paleta), tytuł projektu: Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. Zachodniopomorskie.

- 2015-2020, realizacja jako członek konsorcjum/ lider w ramach UAM wraz z I. Kołoszukiem,, umowy z GDDKiA o nr I/303/ZI/I-2/2015, Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi ekspresowej S7 odc. Moczydło-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków wraz z opracowaniem wyników badań z podziałem na 4 części (cz.2), 2015-12-15, 

- 2015-2020,  realizacja jako członek konsorcjum/ lider w ramach UAM wraz z I. Kołoszukiem, umowy z GDDKiA o nr I/303/ZI/I-2/2015, Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi ekspresowej S7 odc. Moczydło-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków wraz z opracowaniem wyników badań z podziałem na 4 części, 2015-12-15. 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.