.
..

Prof. Józef Kostrzewski 
1885-1969

Pierwszy dyrektor Instytutu, Współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego

Nasi Mistrzowie

Józef Kostrzewski (1885-1969), archeolog i muzeolog. W latach 1909-1914 studiował archeologię, m.in. w Berlinie u G. Kossinny. Od 1914 pracownik Muzeum imienia Mielżyńskich, 1923-1958 kierownik kolejnych instytucji przechowujących zbiory tego Muzeum, w tym od 1950 Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Od 1919 profesor i współorganizator uniwersytetu w Poznaniu, 1919-1939, 1945-1950 i 1956-1960 kierownik tamtejszego Instytutu Prehistorycznego, 1950-1956 na przymusowej emeryturze. Od 1928 członek PAU, od 1952 PAN.

Założył i redagował 1919-1969 Przegląd Archeologiczny, 1926-1939 Z otchłani Wieków, 1950-1969 obecne Fontes Archaeologici Posnanienses. 1920-1969 założył i kierował Polskim Towarzystwem Prehistorycznym (później Archeologicznym). 1934-1939 i po II wojnie światowej wraz z Z. Rajewskim przebadał Biskupin.

Aktywny w wielu dziedzinach archeologii, usystematyzował wiedzę dotyczącą zarówno poszczególnych epok, zwłaszcza brązu, okresu lateńskiego, wczesnego średniowiecza, jak i obszarów, m.in. Wielkopolski, Śląska, Pomorza. Najwybitniejszy przedstawiciel koncepcji autochtonistycznej, zakładającej obecność Słowian w Polsce jeszcze przed okresem wczesnego średniowiecza. Za najstarszą kulturę prasłowiańską uważał kulturę przedłużycką.

Autor m.in. prac: Wielkopolska w czasach przedhistorycznych (1913, wydanie 3: 1955), Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit (1919), Prehistoria ziem polskich (wraz z R. Jakimowiczem i S. Krukowskim, 1939, reedycja 1948), Kultura prapolska (1947, wydanie 3: 1962), Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach (1961), Pradzieje Polski (wraz z W. Chmielewskim, K. Jażdżewskim, 1965). 
 
 
11 sierpnia 2013 roku zmarła Profesor dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska, wybitna archeolog-mediewistka, której dokonania w zakresie problematyki formowania się państwa pierwszych Piastów zyskały trwałe miejsce nie tylko w polskiej historiografii. Od początku pracy naukowej Jej zainteresowania skupiały się na problematyce wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny. Wynikały one zapewne po części z pasji historycznych, a po części z prowadzonych w tym czasie, zakrojonych na wielką skalę badań grodzisk wczesnośredniowiecznych w ramach tzw. akcji milenijnej.
.
12 maja 2013 r., w wieku 87 lat odeszła Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska, która całe swoje życie zawodowe poświęciła archeologii, pracując z ogromnym zaangażowaniem i twórczym entuzjazmem w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska wyznaczała powojenne standardy polskiej archeologii, takie jak dbałość o archeologiczne badania regionalne oraz  interdyscyplinarność badań, a także rozwój metod analitycznych. 

.
4 kwietnia 2013 r. zmarł Profesor Jerzy Fogel, który całe swoje życie zawodowe poświęcił archeologii i Instytutowi Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym pracował z ogromnym zaangażowaniem przez 47 lat. Odszedł wielce zasłużony i wybitny uczony, wychowawca wielu pokoleń studentów oraz promotor prac doktorskich. Kształtował w nich otwartość wobec problemów archeologii, a także  rzetelną postawę wobec wymogów i  misji archeologii we współczesnym świecie. 

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.