.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

  Uroczyste pożegnanie Pani dr Barbary Stolpiak 
2 lutego 2016, dawna siedziba Collegium Historicum UAM
 
.... Szanowni Państwo, 

w dniu 2 lutego 2016 roku spotkaliśmy się w dawnej siedzibie Collegium Historicum, korzystając z gościnności Pani Marii Królskiej, na uroczystym seminarium, mającym na celu uhonorowanie Pani dr Barbary Stolpiak i podziękowanie Jej za lata pracy na rzecz IP UAM i naszej  uczelni. Przypomnijmy najważniejsze fakty z działalności Dr Barbary Stolpiak. W 1982 roku  uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii na UAM na podstawie pracy "Rozwój prahistorii polskiej w pierwszym 10-leciu międzywojennym 1918-1928"

..
Od kwietnia 1982 roku do 31 grudnia 2015 roku pełniła funkcję kierownika biblioteki Instytutu Prahistorii UAM. Dzięki niej w dużej mierze nastąpiło ukierunkowanie działalności na komputeryzację i pozyskiwanie specjalistycznego księgozbioru drogą specjalistycznej wymiany z instytucjami archeologicznymi w kraju i zagranicą. 

W latach 1992-2000 Dr B. Stolpiak była zastępcą dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek zakładowych. W okresie 1990-1993 była członkiem senatu UAM - jako reprezentantka środowiska bibliotekarzy UAM. 

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce dziejów archeologii, dziejów szklarstwa oraz  średniowiecza (zwłaszcza organizacji i funkcjonowania klasztorów zakonu cystersów). W tych zakresach uczestniczyła: a) w latach 1974-1982 w pracach Zespołu do Badań Dziejów Szkła w Polsce północno-zachodniej (kierownik prof. dr hab. J. Olczak) biorąc udział w programie badań powierzchniowo-weryfikacyjnych stanowisk hutniczych; b) w latach 1978-1985 w pracach interdyscyplinarnego Zespołu Badań Kujaw przy UAM (pod kierunkiem prof. dr hab. A. Cofta-Broniewskiej) skupiając się na problematyce kultury przeworskiej a zwłaszcza udziału szkła w inwentarzach tej kultury. W latach 1985 -1991 uczestniczyła (jako zastępca kierownika prof. dr hab. A. Cofta-Broniewskiej) w badaniach wykopaliskowych na stanowisku wielokulturowym w Gąskach (stan.18). 
 
... Od 1992 r. prowadzi badania wykopaliskowe archeologiczno-architektoniczne o charakterze interdyscyplinarnym na terenie byłego średniowiecznego opactwa cysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie. Prace te dały podstawę do rekonstrukcji pomieszczeń klasztornych i odbudowy kościoła klasztornego. Ich rezultaty publikowane są w specjalnie powołanym wydawnictwie pod redakcją Barbary Stolpiak - "Zeszyty Bierzwnickie". Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że Bierzwnik przystąpił w 2004 roku do Europejskiej Karty Opactw i Miejsc Cysterskich (z siedzibą w Clairvaux). 

Pozyskane w trakcie badań archeologicznych źródła stanowiły podstawę 20 prac magisterskich oraz 4 licencjackich - to bardzo poważny wkład Dr B. Stolpiak w rozwój wiedzy i kształcenie studentów.

Dr B. Stolpiak uczestniczy w kongresach i konferencjach tak krajowych, jak i zagranicznych, m.in. w cyklicznych jak forum Cystersi Morza Północnego i Południowego Bałtyku z siedzibą w Aurach, w których bierze udział od 2004 roku. 

B. Stolpiak jest członkiem  PTPN, SNAP, SAS, Komitetu Narodowego AIHV oraz Fundacji "Cuiavia" (sekretarz, następnie prezes), a także Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku - od 2008 roku jako jego przewodnicząca.  Kierując badaniami wykopaliskowymi z ramienia Instytutu Prahistorii UAM uczestniczy w procesie dydaktycznym kształcąc studentów w metodyce badań terenowych. Natomiast w ramach swych zainteresowań szklarstwem prowadziła przez 20. lat dwa wykłady fakultatywne - 1. Wytwórczość szklarska w pradziejach, 2. Wytwórczość szklarska we wczesnym średniowieczu i średniowieczu (wzbogacone o warsztaty witrażownicze) - są to jedyne wykłady o tej tematyce na uczelniach polskich. Dorobek naukowy opublikowany wynosi ponad 40 pozycji.

W ramach popularyzacji wiedzy o archeologii  w latach 2004 - 2006 pod kierunkiem dr Barbary Stolpiak przeprowadzone zostały w Bierzwniku tygodniowe warsztaty archeologiczne dla młodzieży gimnazjalnej z 3 szkół gmin "cysterskich" (Bierzwnika, Pełczyc i Recza). Została także opracowana i zrealizowana w terenie ścieżka edukacyjna historyczno-przyrodnicza. Od 2007 r. w ramach tzw. "3 dni na szlaku cysterskim" - prowadzone są dla dzieci i młodzieży warsztaty garncarskie oraz pokazy różnych kategorii materiałów z badań archeologicznych. Na terenie klasztoru znajduje się też stała ekspozycja przedmiotów pozyskanych w trakcie wykopalisk. Oprócz wspomnianej ekspozycji B. Stolpiak była też autorką scenariuszy 6 innych ważnych wystaw: w Inowrocławiu; są to: w 1995 roku - "Inowrocław w starożytności", w 1996 roku - "Kujawskie peregrynacje", w 2000 roku - "Pradziejowy obrządek pogrzebowy na cmentarzysku w Gąskach". Także konsultowała wystawę w Kołbaczu - w 1995 roku, w Bierzwniku - w 1998 roku  i 2008 roku oraz była konsultantką wystawy we Frankfurcie n/O (1998 - "Klöster und Landschaften Zisterzienser Westlich und Östlich der Oder".

W 2006 roku otrzymała medal Zasłużony dla Powiatu Choszczeńskiego, w 2008 roku - medal Zasłużony dla Gminy Bierzwnik oraz Złoty Medal za Wieloletnią śłużbę (przyznany przez Prezydenta RP), a także prestiżową Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami (przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Droga Pani Doktor, Pani Kierownik, Miła Koleżanko - dziękujemy za trud i oddanie archeologii oraz bibliotece IP UAM. Życzymy Ci, by również władze Bierzwnika ceniły Twoje starania i dokonania oraz żebyś swoją wiedzą, pasją, doświadczeniem mogła się dzielić z nami i młodzieżą archeologiczną przez następne długie lata. 

Pracownicy Instytutu Prahistorii UAM oraz Bibliotekarze Sekcji Archeologicznej

..............................................................(Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie).

.
.
 

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.