.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu
 
2011-2018
.
Kulturkonzepte und konzipierte Kulturen. Aussagemöglichkeiten und Grenzen einer systematischen Erfassung archäologischer Funde des eisenzeitlichen Mittel- und Nordeuropas
red. Andrzej Michałowski, Jan Schuster

Dr. Rudolf Habel GmbH, Bonn 2018
ISBN: 978-3-7749-4183-0
 

..
Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017
red. Jacek Wierzbicki
Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, Poznań 2018 / ISBN: 978-83-85872-13-9
..
Dziedzictwo we współczesnym świecie: kultura - natura - człowiek
red: Kornelia Kajda, Michał Pawleta, Arkadiusz Marciniak

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Kraków, 2018

ISBN: 97883-242-3481-3

..
Extra limites
red. Marcin Bohr, Milena Teska

Instytut Archeologii UAM i Instytut Archeologii UWr, Poznań-Wrocław 2017

ISBN 978-83-946591-4-1, 978-83-61416-14-2, 251 stron

..
Wojciech Kaczor, Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski
Grabkowo, gm. Kowal, stanowiska 7 i 8. Źródła archeologiczne do studiów nad okresem przedrzymskim na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, ISBN 978-83-65988-03-4

Spis treści

..
Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum - new research perspectives
red. Andrzej Michałowski, Milena Teska, Przemysław Niedzielski, Marek Żółkiewski

Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2017, 

ISBN 978-83-61845-25-6, 204 stron. 

.. ...
Archeologia sarbskich lasów
red. Andrzej Michałowski, Maciej Strawa, Romualda Bartkowiak, Milena Teska

Oficyna Reklamowo-Edytorska Draco-Art Renata Drozd, Sarbia 2017, ISBN 978-83-913339-1-4, 160 stron.
 

Spis treści

..
Paulina Suchowska-Ducke
Znaczenie kontaktów z Europą Środkową w sieci dalekosiężnych powiązań kultury mykeńskiej

Seria Archeologia nr 57

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2016; ISBN 978-83-232-3132-5, ISSN 0554-8195 / Spis treści

.. ...
Michał Kara, Mirosław Makohonienko, Andrzej Michałowski.
Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, ISBN 978-83-79-86088-3, 300 stron.

Spis treści

...
Michał Pawleta
Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie
kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologia nr 55, Poznań 2016, ISBN: 978-83-232-3008-3

Spis treści

...
Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site, Tom 13
Janusz Czebreszuk, Johannes Müller (eds.)

Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag, Wydawnictwo Naukowe UAM, Bonn-Poznań. 2015, ISBN: 978-3-7749-3955-4

Spis treści

...
Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, Tom 14
Janusz Czebreszuk, Johannes Müller, Mateusz Jaeger, Jutta Kneisel (eds.).

Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag, Wydawnictwo Naukowe UAM, Bonn-Poznań, 2015, 299 stron, ISBN: 978-3-7749-3956-1

Spis treści

...
Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza
red. Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologiczna, nr 53, Poznań 2015, ISBN 978-83-232-2938-4, 366 stron.

Spis treści

...
Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości

red: Michał Pawleta, Rafał Zapłata

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja "5Medium", E-Naukowiec, Lublin 2015, ISBN: 978-83-941018-3-1

...
Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with Concluding Conference at Aarhus University, Moesgaard 2012: Volume 1
red. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha S. Reiter, Helle Vandkilde

Archaeopress, BAR International Series 2771, Oxford 2015, 
ISBN 978-1407314334, 271 stron

Spis treści

...
Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with Concluding Conference at Aarhus University, Moesgaard 2012: Volume 2
red. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha S. Reiter, Helle Vandkilde

Archaeopress, BAR International Series 2772, Oxford 2015, 
ISBN 978-1407314402, 269 stron

Spis treści

...
El problema de las "imitaciones" durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental. Entre el concepto y el ejemplo
red. Raimon Graells i Fabregat, Michał Krueger, Samuel Sarda Seuma, Gabriella Sciortino.

Iberia Archaeologica, Bd. 18, Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Madrid, Wasmuth Verlag, Tübingen 2014, ISBN 978-3-8030-0240-2, 188 stron. / Spis treści

. ....
Piotr Chachlikowski
Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego (IV-III tys. przed Ch.)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013, 
ISBN 978-83-89250-88-9, 357 stron.

Spis treści

.
Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej.
red. Danuta Minta-Tworzowska

Instytut Archeologii UAM w Poznaniu oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Via Archaeologica Posnanienses, t. 6, Poznań 2013, ISBN 987-83-232-2487-7, 495 stron.

Spis treści

.
Jacek Wierzbicki
Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty: koniec V-poł. III tys. BC.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych t. VI, Poznań 2013, ISBN 978-83-931388-4-5, 373 stron.

Spis treści

.
Katarzyna Pyżewicz
Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego. Analiza funkcjonalna.

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra 2013, 
ISBN 987-83-932546-6-8, 269 stron.

Spis treści
 

.
Zenon Woźniak, Michał Grygiel, Henryk Machajewski, 
Andrzej Michałowski
The Jastorf Culture in Poland.

Archaeopres, BAR International Series 2579, Oxford 2013, 
ISBN 978-1-4073-1202-6, 103 strony.

Spis treści

.
Bruszczewo, Momentaufnahmen einer bronzezeitlichen Siedlung
J. Kneisel, J. Müller, J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.), 

Verlag Wachholtz, Neumünster, 2012, 94 strony, ISBN: 9783529017988.

Spis treści

.
Enclosed space - open society: contact and exchange in the context of bronze age fortified settlements in Central Europe
Red. Mateusz Jaeger, Janusz Czebreszuk, Klára P. Fischl

Poznań, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe; Bonn - Rudolf Habelt, 2012, Serie: Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, ISBN 9783774937918 (Rudolf Habelt), 9788363400446 (Bogucki), 371 stron.

Spis treści

.
Jacek Wierzbicki
Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce.

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra 2012, 
ISBN 978-83-932546-3-7, 499 stron.

Spis treści

.
Maciej Kaczmarek
Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych.

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Prace Komisji Archeologicznej, tom 28, Poznań 2012, 
ISBN 978-83-7654-185-3, 518 stron.

Spis treści

..
Janusz Czebreszuk
Bursztyn w kulturze mykeńskiej: zarys problematyki badawczej

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2011. 
ISBN 9788371777400, 280 stron.

Spis treści

.
Wielokulturowa osada w Juszkowie-Rusocinie gm. Pruszcz Gdański woj. pomorskie, stan. 28: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1
red. Józef Bednarczyk, Adriana Romańska.

Via Archaeologica Posnaniensis, t. 3, Wydawnictwo Poznańskie, INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Poznań 2011, ISBN 978-83-7177-790-5, 288 stron. / Spis treści

.
Janów, stanowisko 21: osada wielokulturowa: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2
red. Józef Bednarczyk

Via Archaeologica Posnaniensis, t. 2, Wydawnictwo Poznańskie, INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 2011, ISBN 978-83-7177-725-7, 310 stron. / Spis treści

.
Andrzej Michałowski
Budownictwo kultury przeworskiej.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, 
ISBN 978-83-7177-724-0, 352 strony.

Spis treści
 

.
Współczesne oblicza przeszłości
red. Arkadiusz Marciniak, Danuta Minta-Tworzowska, Michał Pawleta.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, 
ISBN 978-83-7177-717-2, 331 stron.

Spis treści
 

..
.
Publikacje wydane w latach 2000-2010

Publikacje wydane do 1999 roku

.
..


.
Wydawnictwo Naukowe UAM / Księgarnia on-line
.
Wydawnictwo Poznańskie
.
Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
.
Publikacje_poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.