.
..
dr Katarzyna Pyżewicz
 
email: pyzewicz@amu.edu.pl
tel: 61 829-1423
 

Zainteresowania badawcze

 • badania mikroskopowe materiałów krzemiennych
 • wykorzystanie badań eksperymentalnych w procesie interpretacyjnym danych archeologicznych
 • wytwórczość krzemieniarska oraz użytkowanie wytworów krzemiennych przez społeczności epok kamienia i brązu
 • szeroko rozumiana problematyka górnego i schyłkowego paleolitu oraz mezolitu

Wyksztalcenie
 
2003 - 2008 .. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Studium Doktoranckie, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany 8 czerwca 2009 r.; tytuł pracy doktorskiej: "Holoceńskie społeczności zbieracko-łowieckie zachodniej części Niżu Polskiego kontekście analiz funkcjonalnych inwentarzy krzemiennych".
...............
1998 - 2003 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, kierunek - Archeologia (egzamin magisterski złożony 29 maja 2003 r. z wynikiem bardzo dobrym), tytuł pracy magisterskiej: "Analiza funkcjonalna mezolitycznych zbrojników krzemiennych ze stanowiska Żuławka 13, gm. Wyrzysk, pow. Piła, woj. wielkopolskie".

..
Działalność naukowa

 • Sekretarz Redakcji "Folia Praehistorica Posnaniensia" (od stycznia 2012 r.), http://archeo.amu.edu.pl/fpp/; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/
 • Realizacja projektu Eksperymentalne Obozowisko Epoki Kamienia (wraz ze studentami i doktorantami z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz pracownikami Muzeum Archeologicznego w Biskupinie) mającego na celu przygotowywanie i realizację archeologicznych badań eksperymentalnych prowadzonych  przez studentów i doktorantów oraz popularyzację epoki kamienia na terenie rezerwatu przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych - kierownik (od 2005 r.) https://pl-pl.facebook.com/obozowisko.biskupin/
 • Pomoc merytoryczna studentom Instytutu Archeologii UAM przy opracowywaniu materiałów do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich związanych z problematyką epoki kamienia
 • Otwarcie  i prowadzenie Galerii "Archaios" powstałej jako efekt współpracy artystycznej i naukowej między II Interdyscyplinarną Pracownią Rysunku Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP a Instytutem Archeologii UAM (od 18 stycznia 2018)
 • Odbycie stażu naukowego w Pracowni Traseologicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, luty 2008 r.
 • Współorganizacja wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM - IV Warsztaty Krzemieniarskie SKAM Metody badań inwentarzy krzemiennych - teoria i praktyka, Sandomierz, 7-8 września 2007 r.
 • Współorganizacja wraz z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM - VII Warsztaty Krzemianiarskie SKAM "Trop i funkcja", Poznań, 21-23 czerwca 2010 r.
 • Współorganizacja sesji tematycznej "Stan obecny i perspektywy badań nad epoką kamienia" w ramach Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 r. 
 • Współorganizacja wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, SNAP Oddziałem w Warszawie ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM - 12. Warsztaty Krzemieniarskie SKAM Czytanie kamienia - między teorią a praktyką, Biskupin, 15-16 października 2015 r.
 • Organizacja warsztatów naukowych "Go east - a work meeting in Warsaw dedicated to the Polish Upper and Late Palaeolithic" (Państwowe Muzeum Archeologiczne, dla archeologów z Niemiec, Francji i Norwegii (University of Oslo, Université Paris, INRAP, UMR 7041, ZBSA), Warszawa, 24-27 października 2017 r.
 • Organizacja sesji "Stone tools and their biographies" w ramach międzynarodowej konferencji 14th SKAM Lithic Workshops "Understanding Lithic Technologies", Warszawa, 26-28 października 2017 r.
 • Współorganizacja  ogólnopolskiej konferencji naukowej - II Seminarium Młodych Badaczy Pradziejów) w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, 6-8 kwietnia 2018 r.
 • Współorganizacja międzynarodowej  konferencji naukowej  "Crossing the Borders. Interregional and Cross-Cultural Interactions in the Context of Lithic Studies. 15th SKAM Lithic Workshop", Mińsk, Białoruś 17-19 października 2018 r.
 • Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowo-artystycznej "Archeologia. Pamięć. Sztuka", Poznań, 20-22 marca 2019 r.
 • Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej - III Seminarium Młodych Badaczy Pradziejów) w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, 30-31 marca 2019 r.
 • Udział we wspólnym projekcie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - "Badania nad osadnictwem paleolitycznym w północnej części Wyżyny Sandomierskiej", 2006-2009.
 • Realizacja projektu badawczego promotorskiego, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, nr 1 H01H 031 29, pt. "Funkcja wczesnoholoceńskich artefaktów z Niżu Polskiego w kontekście analiz mikroskopowych" (lata 2005-2008), wykonawca.
 • Realizacja badań terenowych w ramach projektu Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego Łowcy i Rolnicy. Epoka kamienia na Wyspie Wolin (2011 r.)
 • Wykonanie analiz traseologicznych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Opracowanie bioarcheologiczne grobu zbiorowego KAK z Koszyc (nr 725/12) (lata 2012-2013), współpracownik.
 • Realizacja projektu badawczego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. "Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania" (wniosek nr 15971/11, nr zadania 682/12) (lata 2012–2013), wykonawca. http://azp.archeo.edu.pl/
 • Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wystawy Prehistoryczny łowca. Wystawa o Człowieku z Janisławic. Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu ministerialnego Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych - nabór 1) zrealizowany przez Muzeum Archeologiczne w Warszawie (2013 r.), współpracownik, http://www.pma.pl/2016/Janislawice/czlowiek-z-janislawic.php
 • Realizacja projektu badawczego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. "Klementowice - obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego" (nr 02498/13) (lata 2013–2014), wykonawca. https://www.umcs.pl/pl/klementowice.htm
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn (nr 3803/14) (lata 2014-2015), wykonawca; http://archeo.edu.pl/kopydlowo/cel_projektu.htm
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1-2 w Zgórzu pow. Kutno, woj. łódzkie (nr zadania 05344/15) (2015 r.), wykonawca.
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów - przejęcie terenu czy integracja kulturowa? (nr 03536/15) (2015 r.), wykonawca.
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne (nr 05152/15) (lata 2015-2016), wykonawca; http://www.snap.zgora.pl/projekty-mkidn-2015-1.htm
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie (nr 03222/16) (lata 2016-2017), wykonawca.
 • Wykonanie analiz traseologicznych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu PRELUDIUM 9, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Dynamika osadnictwa schyłkowopaleolitycznego w zachodniej części Północnego Podkarpacia (nr 2015/17/N/HS3/00158 ) (lata 2016-2018)
 • Wykonanie analiz traseologicznych i eksperymentalnych materiałów krzemiennych i z muszli w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu SONATA 10, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Biografie kulturowe ozdób z muszli w społecznościach okresu neolitu i wczesnej epoki brązu z terenu Polski i Europy Środkowej (nr 2015/19/D/HS3/01594) (lata 2016-2019), wykonawca, link
 • Wykonanie analiz traseologicznych i eksperymentalnych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu SONATA Bis, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Epigoni i prekursorzy - strategie adaptacyjne społeczności Afryki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern Dongola Reach, Sudan (nr 2015/18/E/HS3/00416) (lata 2016-2021), link
 • Wykonanie analiz traseologicznych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu PRELUDIUM 9, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Najmniej znany spośród najbardziej interesujących - obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej (nr 2015/17/N/HS3/02865) (lata 2016-2019)
 • Wykonanie analiz traseologicznych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu OPUS 13, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry (nr 2017/25/B/HS3/00925) (lata 2018-2020)
 • Kierownik projektu realizowanego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Żuławka 13, gm. Wyrzysk - pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski (nr 03476/18) (lata 2018-2019) https://zulawka13.wordpress.com/
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydanie monografii pt. "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garncarzami" w Ożarowie" (nr 00389/19) (lata 2019-2020), wykonawca
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie (nr 01872/19) (lata 2019-2020), wykonawca
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sośnia "Szwedzki Most". Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera (nr 03626/19) (lata 2019-2020), wykonawca
 •  

Uczestnictwo w archeologicznych badaniach terenowych (PDF)

Referaty wygłoszone podczas konferencji oraz pozostałe wystąpienia o charakterze naukowym (PDF)

Wykaz publikacji (PDF)

Ekspertyzy i opracowania (PDF)

Działalność popularnonaukowa (PDF)
 

Przynależność do ogólnoeuropejskich i krajowych organizacji naukowych

 • European Association of Archaeologists - członek
 • Stowarzyszenie Archeologiczne Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques – UISPP - członek
 • Société préhistorique française – członek
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział  w Warszawie - członek
 • Przewodniczący sekcji Epoka kamienia przy Oddziale w Warszawie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
 • Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM - członek
 • Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu - członek
 • Rada Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim - członek na kadencję 2016-2020


Dydaktyka

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria i konwersatoria) dla studentów archeologii na Wydziale Historycznym UAM (I i II stopień):


Wypromowani licencjaci (PDF)

   
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.