.
..
dr Katarzyna Pyżewicz
 
email: kpyzewicz@gmail.com
tel: 61 829-1423
 

Zainteresowania badawcze

 • badania mikroskopowe materiałów krzemiennych
 • wykorzystanie badań eksperymentalnych w procesie interpretacyjnym danych archeologicznych
 • wytwórczość krzemieniarska oraz użytkowanie wytworów krzemiennych przez społeczności epok kamienia i brązu
 • szeroko rozumiana problematyka górnego i schyłkowego paleolitu oraz mezolitu

 •  
Wyksztalcenie
 
2003 - 2008 .. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Studium Doktoranckie, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany 8 czerwca 2009 r.; tytuł pracy doktorskiej: "Holoceńskie społeczności zbieracko-łowieckie zachodniej części Niżu Polskiego kontekście analiz funkcjonalnych inwentarzy krzemiennych".
...............
1998 - 2003 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, kierunek - Archeologia (egzamin magisterski złożony 29 maja 2003 r. z wynikiem bardzo dobrym), tytuł pracy magisterskiej: "Analiza funkcjonalna mezolitycznych zbrojników krzemiennych ze stanowiska Żuławka 13, gm. Wyrzysk, pow. Piła, woj. wielkopolskie".

..
Działalność naukowa

 • Sekretarz Redakcji "Folia Praehistorica Posnaniensia" (od stycznia 2012 r.), http://archeo.amu.edu.pl/fpp/; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/
 • Realizacja projektu Obozowisko łowców i zbieraczy z epoki kamienia (wraz ze studentami i doktorantami z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz pracownikami Muzeum Archeologicznego w Biskupinie) mającego na celu przygotowywanie i realizację archeologicznych badań eksperymentalnych prowadzonych  przez studentów i doktorantów oraz popularyzację epoki kamienia kierownik (od 2005 r.),  link 1 / link 2
 • Pomoc merytoryczna studentom Instytutu Prahistorii UAM przy opracowywaniu materiałów do prac licencjackich i magisterskich związanych z problematyką epoki kamienia.
 • Odbycie stażu naukowego w Pracowni Traseologicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, luty 2008 r.
 • Współorganizacja wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM - IV Warsztaty Krzemieniarskie SKAM Metody badań inwentarzy krzemiennych - teoria i praktyka, Sandomierz, 7-8 września 2007 r.
 • Współorganizacja wraz z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM - VII Warsztaty Krzemianiarskie SKAM "Trop i funkcja", Poznań, 21-23 czerwca 2010 r.
 • Współorganizacja sesji tematycznej "Stan obecny i perspektywy badań nad epoką kamienia" w ramach Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 r. 
 • Współorganizacja wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, SNAP Oddziałem w Warszawie ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM - 12. Warsztaty Krzemieniarskie SKAM Czytanie kamienia - między teorią a praktyką, Biskupin, 15-16 października 2015 r.
 • Udział we wspólnym projekcie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - "Badania nad osadnictwem paleolitycznym w północnej części Wyżyny Sandomierskiej", 2006-2009.
 • Realizacja projektu badawczego promotorskiego, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, nr 1 H01H 031 29, pt. "Funkcja wczesnoholoceńskich artefaktów z Niżu Polskiego w kontekście analiz mikroskopowych" (lata 2005-2008), wykonawca.
 • Realizacja badań terenowych w ramach projektu Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego Łowcy i Rolnicy. Epoka kamienia na Wyspie Wolin (2011 r.)
 • Wykonanie analiz traseologicznych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Opracowanie bioarcheologiczne grobu zbiorowego KAK z Koszyc (nr 725/12) (lata 2012-2013), współpracownik.
 • Realizacja projektu badawczego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. "Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania" (wniosek nr 15971/11, nr zadania 682/12) (lata 2012–2013), wykonawca. http://azp.archeo.edu.pl/
 • Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wystawy Prehistoryczny łowca. Wystawa o Człowieku z Janisławic. Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu ministerialnego Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych - nabór 1) zrealizowany przez Muzeum Archeologiczne w Warszawie (2013 r.), współpracownik, http://www.czlowiekzjanislawic.pl/
 • Realizacja projektu badawczego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. "Klementowice - obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego" (nr 02498/13) (lata 2013–2014), wykonawca. http://www.klementowice.eu/
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn (nr 3803/14) (lata 2014-2015), wykonawca; http://archeo.edu.pl/kopydlowo/cel_projektu.htm
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1-2 w Zgórzu pow. Kutno, woj. łódzkie (nr zadania 05344/15) (2015 r.), wykonawca.
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów - przejęcie terenu czy integracja kulturowa? (nr 03536/15) (2015 r.), wykonawca.
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne (nr 05152/15) (lata 2015-2016), wykonawca; http://www.snap.zgora.pl/projekty-mkidn-2015-1.htm
 • Realizacja projektu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie (nr 03222/16) (lata 2016-2017), wykonawca.
 • Wykonanie analiz traseologicznych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu PRELUDIUM 9, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Dynamika osadnictwa schyłkowopaleolitycznego w zachodniej części Północnego Podkarpacia (nr 2015/17/N/HS3/00158 ) (lata 2016-2018)
 • Wykonanie analiz traseologicznych i eksperymentalnych materiałów krzemiennych i z muszli w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu SONATA 10, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Biografie kulturowe ozdób z muszli w społecznościach okresu neolitu i wczesnej epoki brązu z terenu Polski i Europy Środkowej (nr 2015/19/D/HS3/01594) (lata 2016-2019), wykonawca, link
 • Wykonanie analiz traseologicznych i eksperymentalnych materiałów krzemiennych w projekcie badawczym realizowanym w ramach programu SONATA Bis, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Epigoni i prekursorzy - strategie adaptacyjne społeczności Afryki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern Dongola Reach, Sudan (nr 2015/18/E/HS3/00416) (lata 2016-2021), link

 •  
Uczestnictwo w archeologicznych badaniach terenowych (PDF)

Referaty wygłoszone podczas konferencji oraz pozostałe wystąpienia o charakterze naukowym (PDF)

Wykaz publikacji (PDF)

Ekspertyzy (PDF)

Działalność popularnonaukowa (PDF)
 

Przynależność do ogólnoeuropejskich i krajowych organizacji naukowych

 • European Association of Archaeologists - członek
 • Société préhistorique française – członek
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział  w Warszawie - członek
 • Przewodniczący sekcji Epoka kamienia przy Oddziale w Warszawie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
 • Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM - członek
 • Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu - członek


Dydaktyka

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria i konwersatoria) dla studentów archeologii na Wydziale Historycznym UAM (I i II stopień):


Wypromowani licencjaci (PDF)

   
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.