.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Dlaczego warto studiować archeologię na UAM?
 
ARCHEOLOGIA na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to kierunek studiów z wielkimi tradycjami, obecny w kanonie kształcenia od początków Uniwersytetu Poznańskiego, tworzony przez wybitne postaci tej dyscypliny, szczycący się doniosłymi osiągnięciami swej naukowo-dydaktycznej kadry.

ARCHEOLOGIĘ obecnie studiuje się na poziomie licencjackim (3-letnie studia I stopnia) i magisterskim (2-letnie studia II stopnia), a zdobywanie wiedzy kontynuować u nas można również na studiach doktoranckich i podyplomowych. Wydział Archeologii UAM oferuje studia, pozwalające na wybór szerokiego wachlarza specjalizacji, obejmujący problematykę taką jak:
 

1. Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna - APiS

  • pradzieje powszechne (epoka kamienia, epoka brązu, okres lateński i wpływów rzymskich), ze szczególnym uwzględnieniem terenów Europy Środkowej
  • wczesne średniowiecze i średniowiecze Europy
  • metody i teorie archeologiczne


2.  Archeologia Orientalna i Antyczna - AOiA

  • Bliski Wschód (Egipt, Mezopotamia, Anatolia)
  • starożytna Egea, Grecja i Rzym
  • kontakty starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego z Europą Środkową


3. Dziedzictwo Archeologiczne - DA (na poziomie magisterskim)

  • ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
  • metody pozyskiwania danych z zakresu dziedzictwa archeologicznego
  • zarządzanie danymi archeologicznymi oraz ich integracja dla praktyki konserwatorskiej


Szerokiemu zakresowi terytorialnemu oraz merytorycznemu studiów archeologicznych w Poznaniu, dającemu możliwość zdobycia różnorodnej i wszechstronnej wiedzy, towarzyszy wielość perspektyw oraz stanowisk metodologicznych reprezentowanych przez znakomite grono wykładowców Wydziału oraz ich otwartość na najnowsze trendy w nauce i zdobycze technologiczne mające zastosowanie w archeologii.

W aspekcie praktycznym daje to, m.in. unikatową w skali Polski możliwość opanowania umiejętności prowadzenia prac archeologicznych w oparciu o nieinwazyjne metody badań terenowych. Ponadto na Wydziale Archeologii UAM działają liczne ekspedycje wykopaliskowe, pracujące na obszarach wielkich inwestycji w Polsce, jak i takie, które prowadzą w ramach długofalowych projektów badawczych wykopaliska na znaczących, wybranych stanowiskach (m.in. Ostrów Tumski w Poznaniu), na których studenci odbywają praktyki. Studenci mają także możliwość udziału w innych badaniach wykopaliskowych na terenie całego kraju oraz uczestnictwa w ekspedycjach zagranicznych, w tym w prowadzonych przez naszych pracowników badaniach na Ukrainie, w Egipcie, Sudanie, Syrii, na terenie Turcji, a ostatnio również na obszarze Grecji, Rumunii i Węgier.

Archeologia jednak to nie tylko praca w terenie - to zaledwie wstęp do dalszych badań, wokół których koncentruje się ta dyscyplina wiedzy. Studia polegają przede wszystkim na poznawaniu sposobów interpretowania przeszłego świata, budowania wiedzy o nim, formułowania nowych problemów badawczych i ich rozwiązywania. Metody stosowane w archeologii dotyczą zatem wszystkich etapów procedury badawczej i obejmują zarówno sposoby pozyskiwania, dokumentowania, opisu, analizy i interpretacji danych archeologicznych, jak i formułowania hipotez, wyjaśniania i interpretowania zjawisk z przeszłości. W studiowaniu archeologii jest więc na pewno coś z przygody i poznawania wielu urokliwych obszarów świata, ale w większym stopniu to drobiazgowa praca i twórcze myślenie.

Współczesna archeologia ponadto nie tylko idzie w parze z historią czy historią sztuki, ale także z antropologią kultury i socjologią, a coraz częściej również z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, włączanymi do badań nad przeszłością, takimi np. jak genetyka czy geofizyka. To sprawia, że badania archeologiczne stają się obecnie coraz bardziej pasjonującą, wszechstronną i obiecującą dziedziną wiedzy.

Absolwenci Wydziału Archeologii UAM to cenieni profesjonaliści, posiadający rozległą wiedzę i pełne kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach naukowych, muzealnych, konserwatorskich, kulturalno-oświatowych, turystycznych oraz w zakresie badań terenowych. Ich kwalifikacje od wielu lat należą do najwyżej ocenianych w środowisku czynnych zawodowo archeologów w Polsce i za granicami.

W trakcie studiów archeologicznych w Poznaniu można zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, dające większe szanse na rynku pracy, a także podejmować kursy uzupełniające oraz roczne lub semestralne studia w Polsce i za granicą, w ramach licznych umów krajowych i międzynarodowych oraz programów edukacyjno-stypendialnych (m.in. 'Erasmus’, ’Most', tzw. szkoły letnie).
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STUDIA DO NAS!
 

Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz na PORTALU KANDYDATA UAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..

..........................................................................................................................................


 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.