.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia 
(tzw. magisterskich) o profilu akademickim na kierunku ARCHEOLOGIA 
w Instytucie Prahistorii UAM

Semestr 2 - 4 (I i II rok studiów)

Specjalizacja: Archeologia Orientalna i Antyczna
..

Lp.
Przedmiot
w/ćw/
k/lab
Liczba godzin
Forma rozliczenia
Pkt.
ECTS
Opis przedmiotu
(POL/ENG)
Sylabus 
z efektami kształcenia
..
Moduł 1: Najdawniejsze dzieje cywilizacji śródziemnomorskiej
Rok studiów I, semestr 2
..
1.
00
0
Początki cywilizacji bliskowschodniej w epoce kamienia (S Lewant, N Mezopotamia, Anatolia)
w
30
egzamin
3
2.
Początki cywilizacji bliskowschodniej w epoce kamienia (S Lewant, N Mezopotamia, Anatolia)
k
30
zaliczenie
2
.3. Kultury minojska i mykeńska oraz ich znaczenie dla cywilizacji europejskiej  ..w
30
egzamin
3
4.
Bursztyn w kulturze mykeńskiej
k
30
zaliczenie
2
. RAZEM .
120
.
10
. .
..
Moduł 2: Archeologia cywilizacji orientalnej i antycznej
Rok studiów II, semestr 3
..
1.
00
Siła obrazu – sztuka Mezopotamii 
w świetle badań ikonologicznych
w
30
egzamin
3
2.
Kultura starożytnego Egiptu
w
30
egzamin
3
3.
00
Archeologia polowa w Egipcie
k
30
zaliczenie
2
 
 4.
0
Archeologia polowa miast bliskowschodnich i antycznych
k
15
zaliczenie
1
5.
Sztuki plastyczne w kontekście społecznym świata antycznego 
k
15
zaliczenie
1
 .. RAZEM  ..
120
 ....
10
....
....
.
  • Język obcy nowożytny, specjalistyczny - 60 godz. w tym 30 realizowanych w ramach zajęć kursowych, obowiązkowych, prowadzonych w j. ang. (I rok, sem. 1) a 30 w ramach lektoratu (I rok, sem. 2, 2 pkt. ECTS)
  • Praktyka wykopaliskowa - 4 tygodnie/160 godz. 4 pkt. ECTS (po I roku)
  • Seminarium magisterskie (karta przedmiotu | sylabus) - 90 godz. (rok I, sem. 2/30 godz. 4 pkt. ECTS; rok II, sem. 3/30 godz. 6 pkt.; sem. 4/30 godz. 30 pkt.)
  • Praktyka muzealno-konserwatorska - 2 tygodnie/80 godz. (rok II, sem. 3 - 3 pkt. ECTS)
  • Pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - 15 godz. (rok II, sem. 3 - 1 pkt. ECTS)

  •  
POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.