.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia 
(tzw. magisterskich) o profilu akademickim na kierunku ARCHEOLOGIA 
w Instytucie Prahistorii UAM

Semestr 2 - 4 (I i II rok studiów)

Specjalizacja: Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna

Lp.
Przedmiot
w/ćw/
k/lab
Liczba godzin
Forma rozliczenia
Pkt.
ECTS
Opis przedmiotu
(POL/ENG)
Sylabus 
z efektami kształcenia
..
Moduł 1a: Archeologia pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy
Rok studiów I, semestr 2
..
 1.
0
0
Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy - mechanizmy i etapy rozwoju
w
15
egzamin
2
.2.
000
Kontakty wschodnioeuropejskie kultur wczesnoagrarnych Europy Środkowej
w
15
2
.3.
000
Krąg circumpontyjskich protocywilizacji wczesnoagrarnych a Europa Środkowa
k
15
zaliczenie
1
 4.
00
Wspólnota pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy w II tys. BC
w
15
egzamin
1
 5. Kultury pogranicza w epoce żelaza
w
30
2
 6. Chorografia zasobów surowcowych  Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
k
30
zaliczenie
2
... ..
 .. RAZEM  ..
120
 ....
10
....
....
..
Moduł 1b: Kamień - Brąz - Żelazo. Człowiek i środowisko między Bałtykiem a Alpami
Rok studiów I, semestr 2
..
1.
00
Od Bałtyku do Alp - zarys zmian środowiska naturalnego w pradziejach
k
15
zaliczenie
1,5
2.
Źródłoznawstwo krzemieniarskie
lab
15
zaliczenie
 .1,5
3.
Źródłoznawstwo ceramiczne
lab
15
zaliczenie
..1,5
4.
Źródłoznawstwo metalurgiczne
lab
15
zaliczenie
1,5
5.
00
Człowiek i środowisko w epoce kamienia między Bałtykiem a Alpami
w
30
egzamin
2
 
6.
0
0
Człowiek i środowisko w epoce brązu i początkach epoki żelaza między Bałtykiem a Alpami 
w
30
egzamin
2
 
... RAZEM  ..
120
00......
10
 ...... 0......
..
Moduł 2a: Archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum
Rok studiów II, semestr 3
..
1.
Przemiany kulturowe w epoce żelaza
w
30
egzamin
3
2.
Źródła pisane a archeologia Barbaricum
w
30
egzamin
3
3.
0
Prowincje kulturowe na terenie europejskiego Barbaricum
k
15
zaliczenie
1
4.
0
Struktury osadniczo-społeczne na terenie europejskiego Barbaricum, 1
k
30
zaliczenie
2
5.
 
Struktury osadniczo-społeczne na terenie europejskiego Barbaricum, 2
k
15
zaliczenie
1
 .... RAZEM ..0.... 120  .. 10    ..
 .
Moduł 2b: Archeologia średniowieczna Europy Środkowej
Rok studiów II, semestr 3
..
1.
Archeologia historyczna
w
30
egzamin
3
2.
Europa w 2. połowie I tysiąclecia
w
30
egzamin
3
3.
Europa w 2. połowie I tysiąclecia
k
15
zaliczenie
1
4.
0
Procesy państwotwórcze w średniowiecznej Europie
w
15
zaliczenie
1
5.
Ziemie polskie w późnym średniowieczu
w
30
zaliczenie
2
.. RAZEM ..
120
..
10
.. ..
..
  • Język obcy nowożytny, specjalistyczny - 60 godz. w tym 30 realizowanych w ramach zajęć kursowych, obowiązkowych, prowadzonych w j. ang. (I rok, sem. 1) a 30 w ramach lektoratu (I rok, sem. 2, 2 pkt. ECTS)
  • Praktyka wykopaliskowa - 4 tygodnie/160 godz. 4 pkt. ECTS (po I roku)
  • Seminarium magisterskie (karta przedmiotu | sylabus) - 90 godz. (rok I, sem. 2/30 godz. 4 pkt. ECTS; rok II, sem. 3/30 godz. 6 pkt.; sem. 4/30 godz. 30 pkt.)
  • Praktyka muzealno-konserwatorska - 2 tygodnie/80 godz. (rok II, sem. 3 - 3 pkt. ECTS)
  • Pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - 15 godz. (rok II, sem. 3 - 1 pkt. ECTS)


POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.