.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia 
(tzw. magisterskich) o profilu akademickim na kierunku ARCHEOLOGIA 
w Instytucie Prahistorii UAM

I rok - 1 semestr (moduł obowiązkowy - wspólny dla wszystkich)

Lp.
Przedmiot
w/ćw/
k/lab
Liczba godzin
Forma rozliczenia
Pkt.
ECTS
Opis przedmiotu
(POL/ENG)
Sylabus 
z efektami kształcenia
1.
1. Archeologia regionów i stref kulturowych, część 1  
30:
egzamin
3
 
1.1. Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej - paleolit - neolit
w
15
.. ..
1.2. Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej - eneolit 
w
15
.. ..
2.
1. Archeologia regionów i stref kulturowych, część 2
.
30:
egzamin
3
 ..
1.3. Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej - wczesny brąz
w
15
 .. ..
1.4. Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej - epoka brązu i wczesna epoka żelaza
w
15
 ..  ..
3.
1. Archeologia regionów i stref kulturowych, część 3  
30:
 egzamin
 3
.. ..
1.5. Węzłowe problemy archeologii epoki metali w Europie Środkowej - okres przedrzymski i wpływów rzymskich
w
15
 .. ..
1.6. Węzłowe problemy archeologii średniowiecznej w Europie Środkowej
w
15
  ..
4.
1. Archeologia regionów i stref kulturowych, część 4  ..
30:
 egzamin
3
 ..
1.7. Węzłowe problemy archeologii śródziemnomorskiej (orient)
w
15
 ..  ..
1.8. Węzłowe problemy archeologii śródziemnomorskiej (antyk)
w
15
.. ..
5.
2. Metodologia i historia archeologii ..
90:
egzamin
9
..0
2.1. Współczesna refleksja metodologiczna i teoretyczna w archeologii
w
30
0 0
2.2. Methods of interpretation in archaeology (Metody interpretacji w archeologii)
k
30
Kurs w j. ang. 
jako przedmiot kierunkowy 
i lektorat specjalistyczny
0
2.3. Interpretacja procesów oraz zjawisk pradziejowych i wczesnodziejowych w rejonach Europy (aplikacje)
k
30
00

0

0

0

6.
3. Metody interpretacji źródeł archeologicznych 0
90:
zal. z oceną z każdego tematu
9
0
3.1. Metody mikroskopowe i makroskopowe badań źródłoznawczych (traseologiczne i inne - przykłady np. z zakresu krzemieniarstwa, bursztyniarstwa, tkanin itp.)
lab
15
0......................... 0
BURSZTYN (PROF. J. CZEBRESZUK)
PODSTAWY TRASEOLOGII (DR K. PYŻEWICZ)
TKANINY (MGR A. SIKORSKI)
3.2. Metody interpretacji źródeł przyrodniczych w archeologii do "rekonstrukcji" paleośrodowiska /paleoklimatu/paleodemografii (lityczne, kostne, itp.)
lab
15
0 0
SKAŁY KRZEMIONKOWE
(DR K. PYŻEWICZ)
3.3. Metody interpretacji "ceramologicznej" 
lab
15
0 0
CERAMIKA OD PRADZ. DO NOWOŻYTNOŚCI (MGR A. SIKORSKI)
CERAMIKA OKRESU PRZEDRZYM., RZYM. I WEDRÓWEK LUDÓW
(DR M. TESKA)
TECHNOLOG. METODA
TAKSONOMICZNEGO PODZIAŁU CERAMIKI (MGR D. ŻURKIEWICZ)
3.4. Metody interpretacji źródeł metalowych 
lab
15
0 0
METALE ŚREDNIOW. I WCZESNONOWOŻYTNE (MGR A. SIKORSKI)
METALE Z EP. BRĄZU I WCZESNEJ EP. ŻELAZA (DR HAB. M. KACZMAREK)
METALE OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH (PROF. A MICHAŁOWSKI)
3.5. Metody interpretacji "sztuki" 
lab
15
0 0
(PROF. DANUTA MINTA-TWORZOWSKA)
(PROF. HANNA KÓČKA- KRENZ)
(DR EWA BUGAJ)
3.6. Metody interpretacji pozostałości osadniczych, w tym źródeł architektonicznych
lab
15
0 0
(PROF. WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI)
(DR ARTUR RÓŻAŃSKI)
 0 RAZEM 0 300  5 egzaminów 30  ..................................  

POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.