.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym oraz 
Muzeologia Archeologiczna

Studia podyplomowe

WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie oraz 
Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (aktualnie: Narodowy WYDZIAŁ Dziedzictwa) otworzył w październiku 2008 roku studia podyplomowe pt. "Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem archeologicznym". W 2011 roku poszerzony został profil studiów, a do współpracy dołączyło Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. W związku z powyższym zmianie uległa nazwa studiów, która aktualnie jest następująca: "Ochrona i Zarządzenie Dziedzictwem Archeologicznym oraz Muzeologia Archeologiczna".

Nasza oferta dydaktyczna skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem archeologów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z ochroną i opieką nad zabytkami oraz z muzealnictwem archeologicznym. Podstawową grupę docelową planowanych studiów stanowią absolwenci studiów archeologicznych, którzy rozpoczęli lub planują podjęcie pracy w służbach konserwatorskich i muzeach archeologicznych lub z działem archeologicznym. Drugą grupę odbiorców naszej oferty tworzą pracownicy administracji samorządowej oddelegowani do pracy związanej z ochroną dóbr kultury. Nasza propozycja jest również otwarta na wszystkich zainteresowanych ochroną dziedzictwa archeologicznego. 

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko od strony prawnej i administracyjnej, ale także pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzictwa archeologicznego oraz zachęcenia do aktywnego zarządzania tymi zasobami poprzez realizację projektów inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych ze środków pozabudżetowych. Równie istotnym celem naszych studiów jest zaznajomienie słuchaczy z wyzwaniami współczesnej muzeologii archeologicznej, takimi jak: zarządzanie muzeami i aspekty prawne muzealnictwa archeologicznego, gromadzenie i ochrona zbiorów, wystawiennictwo archeologiczne, działalność edukacyjna, zarządzanie archiwaliami czy też ogólne zagadnienia muzeologii. Absolwent naszych studiów będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w służbach konserwatorskich, muzeach typu archeologicznego i instytucjach związanych z opieką nad zabytkami. Ideą studiów jest z zarówno kształcenie kadr konserwatorskich, które sprostają wyzwaniom współczesności, zachowując jednocześnie bogactwo naszego dziedzictwo, jak również pogłębienie wiedzy pracowników muzeów archeologicznych (z działami archeologicznymi), w tym również umożliwienie im awansu służbowego. 

Program studiów obejmuje trzy semestry, dwa o charakterze teoretycznym oraz jeden - praktyczny. Ich harmonogram jest następujący:

I semestr (teoretyczny): 1 marca - 15 czerwca
II semestr (praktyczny): 16 czerwca - 30 września
III semestr (teoretyczny): 1 października - 28 lutego 

W sumie studia liczą 364 godziny zajęć dydaktycznych, w tym 204 o charakterze teoretycznym i 160 godzin praktycznych (2 tygodnie zajęć terenowych, 1 tydzień praktyk muzealnych i 1 tydzień praktyki w instytucji zajmującej się ochroną dziedzictwa archeologicznego). 

Zajęcia w semestrach teoretycznych odbywają się w ramach 10 zjazdów weekendowych (5 zjazdów na semestr), po ok. 20 godzin w trakcie każdego z nich.

Wśród naszych wykładowców są m. in:

Dr Michał Brzostowicz (Vice-Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
Prof. Janusz Czebreszuk (UAM)
Prof. Tomasz Goslar (Kierownik Poznańskiego Laboratorium 14C)
Mgr Joanna Grzonkowska (Kierownik Działu Strategii i Analiz Prawnych NIMOZ)
Prof. Iwona Hildebrandt-Radke (UAM)
Prof. Hanna Kóčka-Krenz (UAM)
Prof. Aleksander Kosko (UAM) 
Mgr Wioletta Łabuda-Iwaniak (Kierownik Biura ds. Komunikacji NID)
Dr hab. Piotr Majewski (Dyrektor NIMOZ-u) 
Prof. Mirosław Makohonienko (Kierownik Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu UAM)
Prof. Arkadiusz Marciniak (UAM) 
Prof. Danuta Minta-Tworzowska (Dyrektor Wydziału Prahistorii UAM) 
Prof. Janusz Piontek (Dyrektor Wydziału Antropologii UAM) 
Prof. Włodzimierz Rączkowski (Vice-Dyrektor Wydziału Prahistorii UAM) 
Mgr A. Starzyński (Urząd Konserwatora Wielkopolskiego)
Prof. Marzena Szmyt (Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu) 
Prof. Maciej Trzciński (Uniwersytet Wrocławski) 
Prof. Tomasz Ważny (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mgr Jakub Wrzosek (Kierownik Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych NID) 
Prof. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański) 
 

Kierownikiem studiów jest dr Paulina Suchowska-Ducke

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt 
telefoniczny: 061 8291409 lub mailowy: pausuc@amu.edu.pl
 

Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym oraz Muzeologia Archeologiczna
Studia podyplomowe

..........................................................................................................................................

 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.