.
..
dr Danuta Żurkewicz
 
email: danuta@amu.edu.pl
tel: 61 829-1418

Informacje o dorobku naukowym

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z neolitem/eneolitem i początkami epoki brązu na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Na udokumentowanie zarysowanej specjalizacji zawodowej składają się: badania archeologiczne, w których brałam udział,  projekty i granty których jestem współwykonawcą oraz kierownikiem,  konferencje a także realizowana działalności dydaktyczna. 

Empiryczny aspekt mojego zawodu od czasów studiów był dla mnie niezwykle istotny. Jeszcze przed ich zakończeniem angażowałam się w projekty terenowe i opracowania źródłowe, które w okresie późniejszym stały się podstawą do tworzenia specjalistycznych opracowań i ekspertyz tworzonych w gronie specjalistów z różnych dziedzin i okresów pradziejowych. Zarówno moja praca magisterska jak też doktorat nie powstałyby bez rozbudowanych opracowań źródłowych.  
Szerokie pole do zdobycia doświadczenia w pracach edytorskich dała mi funkcja sekretarza  w dwóch tomach serii UAM Archaeologa Bimaris, poświęconej problematyce pograniczy kulturowych Wschodu i Zachodu Europy, publikującego teksty w językach narodowych, ze znacznym udziałem autorów z Europy wschodniej oraz w kolejnych siedmiu tamach periodyku UAM Baltic-Pontic Studies, w całości anglojęzycznego. 

Znaczna część przytaczanych wyżej badań terenowych ich opracowań publikacji oraz prezentacji możliwa była głównie dzięki finansowaniu ze źródeł zewnętrznych, uzyskiwanych w ramach grantów. Do chwili obecnej byłam wykonawcom zadań o charakterze naukowym w 3 projektach o zasięgu krajowym oraz  w 4 grantach międzynarodowych. W ostatnim czasie zakończyłam też grant, którego byłam kierownikiem. 

W ramach przedstawionego dorobku szczególnie wysoko sobie cenię możliwość współpracowania z gronem uznanych ekspertów nie tylko w ramach zagadnień archeologicznych ale także bioarcheologicznych (chemia, fizyka, biologia, medycyna) dzięki którym stawianie nowych pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi staje się niezwykłą przygodą intelektualną. 
 
 
 

     
..

..........................................................................................................................................


 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.