.
..
dr Danuta Żurkewicz
 
email: danuta@amu.edu.pl
tel: 61 829-1418
 

Etapy pracy  naukowej
 
2003-2008 ... Pięcioletnie studia na Wydziale Historycznym UAM na kierunku archeologia, specjalność epoka kamienia
...
2008 Obrona pracy magisterskiej na temat: "Społeczności kultury późnej ceramiki wstęgowej we wschodniej części zlewni Jeziora Gopło"
..
2008 Rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM na kierunku archeologia. Realizacja dysertacji doktorskiej pod opieką naukową prof. dr hab. A. Kośko: "Kontekst środowiskowy, gospodarczo - społeczny oraz komunikacyjno - obrzędowy późnoneolitycznego centrum osadniczego na Wzgórzu Prokopiaka w Opatowcach. IV – III tysiąclecie przed Chrystusem."
.
2016 Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia

 

Zainteresowania badawcze

Środkowy i późny neolit Europy Środkowej i Wschodniej, przemiany społeczno-gospodarcze, struktury osadnicze, ceramik neolityczna
 

Granty
 
  Projekt międzynarodowy, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
Tytuł: Podole jako przestrzeń kontaktów kulturowych w III - 1 połowie II tys. BC 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Kośko 
Termin rozpoczęcia: 28. 07. 2014 roku
Termin zakończenia: 27.07. 2017roku
....... .....
  Projekt międzynarodowy w ramach badań podstawowych Harmonia 
Tytuł: Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200 -1750 BC 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Kośko 
Termin rozpoczęcia: 13. 10. 2011 roku 
Termin zakończenia: 30. 06. 2015 roku
. ...
... Projekt badawczy - promotorski 
Tytuł: Kontekst środowiskowy, gospodarczo-społeczny oraz komunikacyjno-obrzędowy późnoneolitycznego centrum osadniczego na Wzgórzu Prokopiaka w Opatowicach. IV - III tysiąclecie przed Chrystusem 
Termin rozpoczęcia: 04. 05. 2011 roku 
Termin zakończenia: 03.06.2015 roku

 

Wybrane publikacje

Żurkiewicz D.

2011 Społeczności kultury późnej ceramiki wstęgowej centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej, "Folia Praehistorica Posnaniensia". Tom  XVI, s.47-111. 

Żurkiewicz D.

2011 Krajobraz kulturowy otoczenia Wzgórza Prokopiaka w Opatowicach (pow. Radziejowski, woj. Kujawsko-pomorskie), w V – III tys. przed Chrystusem. (w:) I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska (red) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Środowisko i kultura . Tom 3.  s. 57-61. Poznań.

Kośko A., Żurkiewicz D.

2012 W kręgu magii Podola. (w:) Życie Uniwersyteckie. T.III (222). Poznań.

Żurkiewicz D. 

2014 Osadnictwo neolityczne (w:) P. Bobrowski , B. Gediga , D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder), Tom III/1  Tworków, stanowisko 9 (ZRD 9). Poznań – Wrocław. s. 15-28.

A. Kośko, A.  Przybył,  D.  Żurkiewicz, 

2014 Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych. (w:) A. Kośko, 
M. Szmyt (red.)Studia i materiały do badań nad późnym neolitem na Wysoczyźnie Kujawskiej. Opatowice Wzgórze Prokopiaka tom IV. Osadnictwo pradziejowe na stanowisku Opatowice 3. Poznań s. 105-242.

A. Kośko, S. Razumow, D. Żurkiewicz, 

2014 Cechy formalno-typologiczne obiektów oraz ich wyposażenia. (w:) A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (red.) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur "wczesnobrązowych" strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris. Monografie tom 6. Poznań s. 213-236.

A. Sikorski, D. Żurkiewicz, 

2014 Charakterystyka mat udokumentowanych w pochówkach związanych z kurhanem 1 w Pidlisiwce. (w:) A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (red.) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur "wczesnobrązowych" strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris. Monografie tom 6. Poznań s.281-290.

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S.M., Włodarczak P., Żurkiewicz D.

2015a Eneolithic, Yamnaya, Catacomb and Babyno culture cemeteries, Pidlisivka, barrow 1, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: archaeometry, chronometry and taxonomy. In: A. Kośko (Ed.) Podolia as a Cultural Contact Area in the 4th/3rd-2nd Millennium BC. Baltic-Pontic Studies 20: 40-77.

2015b Eneolithic, Yamnaya and Noua culture cemeteries from the first half of the 3rd and the middle of the 2nd millennium Bc, Porohy, site 3A, Yampil region, Vinnitsa Oblast: archaeometric and chronometric description, ritual and taxonomic-topogentic identification. In: A. Kośko (Ed.) Podolia as a Cultural Contact Area in the 4th/3rd-2nd Millennium BC. Balti-Pontic Studies 20: 78-141.

2015c Eneolithic,  Babyno  and  Noua  culture  cemeteries,  Klembivka,  site  1, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: archaeometry, taxonomy and topogenetics. In: A. Kośko (Ed.) Podolia as a Cultural Contact Area in the 4th/3rd-2nd Millennium BC. Baltic-Pontic Studies 20: 142-182.

Klochko V.I., Kośko A., Potupczyk M.V., Włodarczak P., Żurkiewicz D., Ivanova S.V.

2015 Tripolye (gordineşti group), Yamnaya and catacomb culture cemeteries, Prydnistryanske, site 1, Yampil region, Vinnitsa Oblast: an archaeometric and chronometric description and a taxonomic and topogenetic discussion. In: A. Kośko (Ed.) Podolia as a Cultural Contact Area in the 4th/3rd-2nd Millennium BC. Baltic-Pontic Studies 20: 183-255.

Litvinova L.W., Łukasik S., Żurkiewicz D., Gwizdała M., Chyleński M., Malmström H., Jakobsson M., Juras A.

2015 Anthropological description of skeletal material from the Dniester Barrow Cemetery Complex, Yampil Region, Vinnitsa Oblast (Ukraine). In: A.  Kośko  (Ed.)  Podolia  as  a  Cultural  Contact  Area  in  the  4th/3rd-2nd Millennium BC. Baltic-Pontic Studies 20: 293-335.
Goslar T., Klochko V.I., Kośko A., Włodarczak P., Żurkiewicz D.

2015 Chronometry of Late Eneolithic and 'Early Bronze' cultures in the Middle Dniester area: investigations of the Yampil Barrow Complex. In: A. Kośko (Ed.) Podolia as a Cultural Contact Area in the 4th/3rd-2nd Millennium BC. Baltic-Pontic Studies 20: 256-291.
 

     
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.