Informacje dla kończących studia

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest przedłożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej i przyjęcie jej przez promotora;
 2. Złożenie w Biurze Obsługi Studenta pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora. Promotor wyraża swoją akceptację wpisując na stronie tytułowej słowa: „Pracę przyjmuję” oraz złożenie podpisu pod tym stwierdzeniem. Zaliczenie seminarium dyplomowego następuje poprzez dokonanie wpisu w elektronicznym indeksie za pomocą USOS;
 3. Zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją ds. egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa:

 1. Przyjętą przez promotora pracę dyplomową należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta nie później niż do
  30 września. Przypominam, że nie ma możliwości przedłużenia tego terminu;
 2. Student, który nie zaliczy jakiegokolwiek przedmiotu (w tym seminarium dyplomowego) do 30 września, może zwrócić się o powtarzanie ostatniego roku studiów w zakresie niezaliczonych przedmiotów. W takiej sytuacji zaległe przedmioty (także ewentualne różnice programowe) muszą być zaliczone w kolejnym roku akademickim;
 3. Student, który nie zaliczy powtarzanego semestru lub roku zostanie skreślony z listy studentów;
 4. Egzamin dyplomowy musi się odbyć najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego, student przed wyznaczonym przez promotora terminem takiego egzaminu:

Składa podanie przez USOS o rejestrację na egzamin dyplomy podając: tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału; imię i nazwisko promotora; imię i nazwisko recenzenta oraz zaplanowany termin egzaminu;

Składa w Biurze Obsługi Studenta:

 • Wypełnioną kartę obiegową (druk do odbioru w Biurze Obsługi Studenta);
 • Dowód wniesienia opłaty za dyplom w kwocie 60,00 PLN na indywidualne konto studenta (numer konta przeznaczonego do opłaty za dyplom widoczny jest w USOSweb
 1. Wprowadza do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1:
 1. tytuł pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż polski,
 2. tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż angielski,
 3. streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 4. słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 5. elektroniczną wersję pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)).

Na 7 dni przed egzaminem dyplomowym składa w Biurze Obsługi Studenta egzemplarz pracy dyplomowej do teczki akt osobowych studenta. Egzemplarz pracy przeznaczony do akt (Biura Obsługi Studenta) musi być wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękkiej oprawie z wyłączeniem bindowania. Do egzemplarza pracy, po stronie tytułowej, należy włączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o tym, że praca dyplomowa nie jest plagiatem (załącznik nr 2). Student drukuje pracę dyplomową bezpośrednio z systemu APD, jednak nie wcześniej niż po jej akceptacji w systemie APD przez kierującego pracą (promotora). Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio z systemu APD skutkuje wygenerowaniem unikatowych numerów kontrolnych, które drukują się na kolejnych stronach pracy dyplomowej.

Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:

 1. a) 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów;
 2. b) 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej;
 3. c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

1) do 3,40 – dostateczny;

2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;

4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;

5) powyżej 4,60 – bardzo dobry.

Zwrot legitymacji studenckiej  i karty obiegowej do Biura Obsługi Studenta:

Legitymację studencką:

– absolwent studiów drugiego stopnia zdaje w dniu egzaminu dyplomowego;

– absolwent studiów pierwszego stopnia zachowuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy absolwent jest również studentem innego kierunku UAM musi dostarczyć do Biura Obsługi Studenta zaświadczenie potwierdzające jego status studenta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów , §5, ust. 2 ( Dz. U. Nr 224, poz. 1634, dnia 8.12.2006 r.) : „Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją uczelni”.

Kartę obiegową absolwent jest zobowiązany złożyć w dniu rejestracji obrony.

Student, który nie złoży w dziekanacie pracy dyplomowej wydrukowanej z APD nie może przystąpić do egzaminu.

Instrukcja APD promotorObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Instrukcja APD promotor (1.7 MB)
Instrukcja APD dla studentówObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Instrukcja APD dla studentów (1.2 MB)
Karta obiegowaObowiązującyMaciej Bether
DOC
Pobierz DOC Karta obiegowa (14.5 KB)
Oświadczenie z APDObowiązującyMaciej Bether
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie z APD (36.0 KB)
Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracyObowiązującyMaciej Bether
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy (25.0 KB)
Wzór strony tytułowejObowiązującyMaciej Bether
DOC
Pobierz DOC Wzór strony tytułowej (131.5 KB)
Regulamin pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego na WA UAMObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Regulamin pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego na WA UAM (680.9 KB)
Regulamin pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego na WA UAMObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Regulamin pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego na WA UAM (672.5 KB)