Studia podyplomowe

Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym oraz Muzeologia Archeologiczna

Studia podyplomowe

Wydział Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Wydział Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (aktualnie: Narodowy Wydział Dziedzictwa) otworzył w październiku 2008 roku studia podyplomowe pt. "Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem archeologicznym". W 2011 roku poszerzony został profil studiów, a do współpracy dołączyło Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. W związku z powyższym zmianie uległa nazwa studiów, która aktualnie jest następująca: "Ochrona i Zarządzenie Dziedzictwem Archeologicznym oraz Muzeologia Archeologiczna".

Nasza oferta dydaktyczna skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem archeologów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z ochroną i opieką nad zabytkami oraz z muzealnictwem archeologicznym. Podstawową grupę docelową planowanych studiów stanowią absolwenci studiów archeologicznych, którzy rozpoczęli lub planują podjęcie pracy w służbach konserwatorskich i muzeach archeologicznych lub z działem archeologicznym. Drugą grupę odbiorców naszej oferty tworzą pracownicy administracji samorządowej oddelegowani do pracy związanej z ochroną dóbr kultury. Nasza propozycja jest również otwarta na wszystkich zainteresowanych ochroną dziedzictwa archeologicznego.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko od strony prawnej i administracyjnej, ale także pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzictwa archeologicznego oraz zachęcenia do aktywnego zarządzania tymi zasobami poprzez realizację projektów inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych ze środków pozabudżetowych. Równie istotnym celem naszych studiów jest zaznajomienie słuchaczy z wyzwaniami współczesnej muzeologii archeologicznej, takimi jak: zarządzanie muzeami i aspekty prawne muzealnictwa archeologicznego, gromadzenie i ochrona zbiorów, wystawiennictwo archeologiczne, działalność edukacyjna, zarządzanie archiwaliami czy też ogólne zagadnienia muzeologii. Absolwent naszych studiów będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w służbach konserwatorskich, muzeach typu archeologicznego i instytucjach związanych z opieką nad zabytkami. Ideą studiów jest z zarówno kształcenie kadr konserwatorskich, które sprostają wyzwaniom współczesności, zachowując jednocześnie bogactwo naszego dziedzictwo, jak również pogłębienie wiedzy pracowników muzeów archeologicznych (z działami archeologicznymi), w tym również umożliwienie im awansu służbowego.

Program studiów obejmuje trzy semestry, dwa o charakterze teoretycznym oraz jeden - praktyczny. Ich harmonogram jest następujący:

I semestr (teoretyczny): 1 marca - 15 czerwca
II semestr (praktyczny): 16 czerwca - 30 września
III semestr (teoretyczny): 1 października - 28 lutego

W sumie studia liczą 364 godziny zajęć dydaktycznych, w tym 204 o charakterze teoretycznym i 160 godzin praktycznych (2 tygodnie zajęć terenowych, 1 tydzień praktyk muzealnych i 1 tydzień praktyki w instytucji zajmującej się ochroną dziedzictwa archeologicznego).

Zajęcia w semestrach teoretycznych odbywają się w ramach 10 zjazdów weekendowych (5 zjazdów na semestr), po ok. 20 godzin w trakcie każdego z nich.

Wśród naszych wykładowców są m. in:

Dr Michał Brzostowicz (Vice-Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
Prof. Janusz Czebreszuk (UAM)
Prof. Tomasz Goslar (Kierownik Poznańskiego Laboratorium 14C)
Mgr Joanna Grzonkowska (Kierownik Działu Strategii i Analiz Prawnych NIMOZ)
Prof. Iwona Hildebrandt-Radke (UAM)
Prof. Hanna Kóčka-Krenz (UAM)
Prof. Aleksander Kosko (UAM)
Mgr Wioletta Łabuda-Iwaniak (Kierownik Biura ds. Komunikacji NID)
Dr hab. Piotr Majewski (Dyrektor NIMOZ-u)
Prof. Mirosław Makohonienko (Kierownik Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu UAM)
Prof. Arkadiusz Marciniak (UAM)
Prof. Danuta Minta-Tworzowska (Dyrektor Wydziału Prahistorii UAM)
Prof. Janusz Piontek (Dyrektor Wydziału Antropologii UAM)
Prof. Włodzimierz Rączkowski (Vice-Dyrektor Wydziału Prahistorii UAM)
Mgr A. Starzyński (Urząd Konserwatora Wielkopolskiego)
Prof. Marzena Szmyt (Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
Prof. Maciej Trzciński (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Tomasz Ważny (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mgr Jakub Wrzosek (Kierownik Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych NID)
Prof. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański)

Kierownikiem studiów jest dr Paulina Suchowska-Ducke

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
telefoniczny: 061 8291409 lub mailowy: pausuc@amu.edu.pl

Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym oraz Muzeologia Archeologiczna
Studia podyplomowe

Program i plan studiów.pdfObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Program i plan studiów.pdf (238.1 KB)
Rekrutacja.pdfObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Rekrutacja.pdf (187.8 KB)
Podanie na studia podyplomowe.docObowiązującyMaciej Bether
DOC
Pobierz DOC Podanie na studia podyplomowe.doc (23.0 KB)
Sylwetka absolwenta.pdfObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Sylwetka absolwenta.pdf (185.1 KB)
Warunki ukończenia studiów.pdfObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Warunki ukończenia studiów.pdf (179.8 KB)
Czesne.pdfObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Czesne.pdf (182.3 KB)