Nasi mistrzowie

Prof. dr hab. Józef Kostrzewski

Józef Kostrzewski

Pierwszy dyrektor Instytutu, Współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego

Prof. dr hab. Józef Kostrzewski (1885-1969), archeolog i muzeolog. W latach 1909-1914 studiował archeologię, m.in. w Berlinie u Gustafa Kossinny. Od 1914 pracownik Muzeum im. Mielżyńskich, 1923-1958 kierownik kolejnych instytucji przechowujących zbiory tego Muzeum, w tym od 1950 Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Od 1919 profesor i współorganizator uniwersytetu w Poznaniu, w latach 1919-1939, 1945-1950 i 1956-1960 kierownik tamtejszego Instytutu Prehistorycznego. W latach 1950-1956 na przymusowej emeryturze. Od 1928 członek PAU, od 1952 PAN.

Założył i redagował w latach 1919-1969 "Przegląd Archeologiczny", 1926-1939 "Z otchłani Wieków", 1950-1969 obecne "Fontes Archaeologici Posnanienses. W latach 1920-1969 założył i kierował Polskim Towarzystwem Prehistorycznym (później Archeologicznym). 1934-1939 i po II wojnie światowej wraz z Z. Rajewskim badał osadę obronną w Biskupinie.

Aktywny w wielu dziedzinach archeologii, usystematyzował wiedzę dotyczącą zarówno poszczególnych epok, zwłaszcza brązu, okresu lateńskiego, wczesnego średniowiecza, jak i obszarów, m.in. Wielkopolski, Śląska, Pomorza. Był najwybitniejszym przedstawicielem koncepcji autochtonistycznej, zakładającej obecność Słowian w Polsce jeszcze przed okresem wczesnego średniowiecza. Za najstarszą kulturę prasłowiańską uważał kulturę przedłużycką.

Autor m.in. takich prac jak prac: Wielkopolska w czasach przedhistorycznych (1913, wydanie 3: 1955), Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit (1919), Prehistoria ziem polskich (wraz z R. Jakimowiczem i S. Krukowskim, 1939, reedycja 1948), Kultura prapolska (1947, wydanie 3. 1962), Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach (1961), Pradzieje Polski (wraz z W. Chmielewskim, K. Jażdżewskim, 1965).

Prof. dr habZofia Hilczer-Kurnatowska

Zofia Hilczer-Kurnatowska

11 sierpnia 2013 roku zmarła prof. dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska, wybitna archeolog-mediewistka, której dokonania w zakresie problematyki formowania się państwa pierwszych Piastów zyskały trwałe miejsce nie tylko w polskiej historiografii. Od początku pracy naukowej Jej zainteresowania skupiały się na problematyce wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny. Wynikały one zapewne po części z pasji historycznych, a po części z prowadzonych w tym czasie, zakrojonych na wielką skalę badań grodzisk wczesnośredniowiecznych w ramach tzw. akcji milenijnej.

Prof. dr hab.Aleksandra Cofta-Broniewska

Aleksandra Cofta-Broniewska

12 maja 2013 r., w wieku 87 lat odeszła prof. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska, która całe swoje życie zawodowe poświęciła archeologii, pracując z ogromnym zaangażowaniem i twórczym entuzjazmem w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Prof. A. Cofta-Broniewska wyznaczała powojenne standardy polskiej archeologii, takie jak dbałość o archeologiczne badania regionalne oraz interdyscyplinarność badań, a także rozwój metod analitycznych.

Prof. dr hab.Jerzy Fogel

jerzy Fogel

4 kwietnia 2013 r. zmarł prof. dr hab. Jerzy Fogel, który całe swoje życie zawodowe poświęcił archeologii i Instytutowi Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym pracował z ogromnym zaangażowaniem przez 47 lat. Odszedł wielce zasłużony i wybitny uczony, wychowawca wielu pokoleń studentów oraz promotor prac doktorskich. Kształtował w nich otwartość wobec problemów archeologii, a także rzetelną postawę wobec wymogów i misji archeologii we współczesnym świecie.