Studia I stopnia (licencjackie)

Tryby studiowania: stacjonarny.
Specjalności w ramach kierunku: Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna, Archeologia Orientalna i Antyczna.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt: nieodpłatne – studia stacjonarne;  (zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: dr Danuta Żurkiewicz, tel. 61 829 1418,
e-mail: danuta@amu.edu.pl

Pragniemy aby archeolog wykształcony w Poznaniu był wszechstronnie przygotowany do uprawiania tego zawodu bez względu na to, gdzie rzucą go życiowe losy: do instytutu naukowego w wielkim mieście, czy do małego regionalnego muzeum. Chcemy przekazać niezbędną wiedzę z zakresu naszej dyscypliny oraz nauczyć prowadzenia badań wykopaliskowych na różnych typach stanowisk, z różnych okresów chronologicznych przy pomocy najnowszych metod badawczych, a także wpoić zasady niezbędnej współpracy interdyscyplinarnej. Ma to pozwolić naszym absolwentom uprawiać zawód archeologa na poziomie akceptowanym w ramach standardów europejskich i światowych.

Absolwent Wydziału Archeologii UAM powinien posiadać usystematyzowaną znajomość pradziejów od pojawienia się człowieka i kultury ludzkiej aż po schyłek średniowiecza oraz znajomość rozwoju cywilizacji śródziemnomorskich, od Bliskiego Wschodu poczynając, na świecie greckim i rzymskim kończąc. Intencją naszą jest, aby absolwent był przygotowany do podejmowania każdej problematyki z wyżej podanego zakresu, a więc winien reprezentować wszechstronne wykształcenie archeologiczne, posiadając jednocześnie dobrze opanowaną konkretną specjalizację. Proponowany przez nas maksymalnie szeroki wachlarz specjalizacji ma odpowiadać indywidualnym zapotrzebowaniom studentów i całego środowiska.

Studia archeologiczne prowadzą do opanowania wiedzy na temat wyników badań nad przeszłością oraz umiejętności interpretowania źródeł archeologicznych i ich pozyskiwania. Studia polegają na poznawaniu sposobów interpretowania przeszłego świata, budowania wiedzy o nim, formułowania nowych problemów badawczych i ich rozwiązywania. Pozwala to na krytyczną ocenę sposobów rozwiązywania kwestii dyskusyjnych, formułowanych hipotez czy proponowanych metod postępowania badawczego. Metody stosowane w archeologii dotyczą wszystkich etapów procedury badawczej i obejmują zarówno sposoby pozyskiwania, dokumentowania, opisu, analizy i interpretacji danych archeologicznych, jak i opisywania, formułowania hipotez, wyjaśniania i interpretowania zjawisk z przeszłości.

Pierwszy etap studiów polega na zapoznaniu się z podstawowymi aspektami pracy archeologa. Obejmuje to zarówno wiedzę o szerokim wachlarzu wytworów kultury materialnej, jak i rozmaitych wariantach ich interpretowania w zależności od kontekstów ich zalegania w ziemi. Istotnym elementem jest poznanie warsztatu pracy archeologa obejmującego zarówno pozyskiwanie danych (np. metody inwazyjne i nieinwazyjne), jak i ich porządkowanie (np. sekwencje chronologiczne, sposoby systematyzowania), a także interpretowanie (sposoby konstruowania narracji, integrowanie wyników badań). Powiązanie wszystkich tych elementów pozwala na kształtowanie wyobrażeń o przeszłych kulturach, na budowanie obrazu przeszłości, jako efektu umiejętności uzyskiwanej w czasie studiów - konceptualizacji wiedzy o przeszłości.

Drugi etap studiów, studia magisterskie, mają na celu zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu archeologii, która powinna być podstawą oryginalnego myślenia i podejmowania badań oraz ma dawać dobre podstawy do dalszego kształcenia. Towarzyszyć temu winna krytyczna świadomość podejmowanych zagadnień, zarówno w archeologii, jak i w innych dyscyplinach, na styku których jest uprawiana. Studia magisterskie umożliwiają także zdobycie wybranych specjalistycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania w przyszłości samodzielnej praktyki zawodowej, do prowadzenia badań i podejmowania działań służących tworzeniu nowej wiedzy i procedur badawczych mających zastosowanie w integrowaniu wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin.

ARCHEOLOGIĘ w Poznaniu studiuje się jako jeden kierunek z możliwością wyboru różnych specjalizacji (ścieżek). Studia te są studiami stacjonarnymi, dwustopniowymi (licencjat, następnie studia magisterskie), z możliwością ich kontynuacji w ramach wydziałowych studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych). Dla zainteresowanych proponujemy także studia podyplomowe (odpłatne) "Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym".

Na studiach licencjackich po wspólnym dla wszystkich studentów roku I, następuje podział na dwie specjalizacje: Archeologię Pradziejową i Średniowieczną (APiŚ) oraz Archeologię Orientalną i Antyczną (AOiA).

W ramach studiów magisterskich po wspólnym dla wszystkich studentów semestrze 1 roku I, następuje podział na trzy specjalizacje: Archeologię Pradziejową i Średniowieczną (APiŚ), Archeologię Orientalną i Antyczną (AOiA) oraz Dziedzictwo Archeologiczne (DA). Do uzyskania zaliczenia wybranej specjalizacji wymagane jest zaliczenie dwóch, wskazanych w programie bloków zajęć (moduły 1 i 2), spośród czterech koniecznych do ukończenia studiów. Oznacza to możliwość ukończenia w Poznaniu studiów magisterskich w zakresie dwóch specjalności (por. schemat studiów drugiego stopnia). Taka oferta stwarza również duże możliwości samodzielnego kształtowania programu studiów.

Archeologia powszechna (części od I do VI),

Metodyka badań terenowych,

Technologie informacyjne w archeologii,

Archeologia starożytnego Egiptu,

Archeologia i sztuka Anatolii,

Podstawy historii i metodologii archeologii,

Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy,

Człowiek i środowisko w epoce kamienia między Bałtykiem a Alpami,

Archeologia historyczna,

Dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej.

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na Wydziale Archeologii!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz podania na studia.
  2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona oryginałem.
  3. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Uwagi praktyczne

  1. Starając się o przyjęcie na jakikolwiek kierunek należy wykazać przynajmniej ogólną orientację w przedmiocie przyszłych studiów (np. nie mylić archeologii z geologią).
  2. Kandydaci startujący na kierunki Wydziału Historycznego (w tym na archeologię) powinni lubić i rozumieć historię.
  3. Kandydaci winni ponadto znać dobrze jakiś język obcy, przynajmniej biernie (tzn. bez problemu czytać literaturę fachową).

Absolwenci Instytutu Archeologii UAM to cenieni profesjonaliści, posiadający rozległą wiedzę i pełne kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach naukowych, muzealnych, konserwatorskich, kulturalno-oświatowych i turystycznych. Możliwości pracy "po studiach" są duże, ponieważ w trakcie studiów archeologicznych w Poznaniu można zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, dające większe szanse na rynku pracy w ramach projektów krajowych i międzynarodowych.