Studia I stopnia (licencjackie)

Tryby studiowania: stacjonarny.
Specjalności w ramach kierunku: Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna, Archeologia Orientalna i Antyczna.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wykaz dokumentów

Link do sylabusa: https://archeo.amu.edu.pl/Studenci/informacje-ogolne/plany-i-programy-zajec

Szczegółowe zasady rekrutacji i przeliczanie punktów: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/archeologia,14

Kontakt: dr Aldona Kurzawska tel.: 61 829 1423
e-mail: aldona.kurzawska@amu.edu.pl

Studiowanie na kierunku archeologia to nie tylko zdobywanie przez Ciebie wiedzy i doświadczenia, ale także wielka przygoda. Jako przyszły absolwent możesz się uczyć od naukowców o międzynarodowym doświadczeniu. Badania naukowe na naszym Wydziale są skoncentrowane na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie oraz Archeologii Basenu Morza Śródziemnego. W programach studiów wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geografii oraz nauk ścisłych.

✔ możliwość kształtowania specjalizacji zgodnie z zainteresowaniami (przedmioty do wyboru i fakultety)

✔ wiedza specjalistyczna w zakresie archeologii

✔ poznanie źródeł (zabytków) i metod ich analizy

✔ praktyka archeologiczna w ramach „ćwiczeń terenowych” i badań wykopaliskowych po I i II roku studiów oraz przy projektach badawczych pracowników Wydziału

✔ umiejętność opracowania tekstów naukowych

Wybór specjalności po I roku studiów:

· Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna (APiS) – obejmuje zainteresowaniami obszar Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i ziem polskich. W jej ramach student poznaje metody badawcze i źródła (zabytki) archeologiczne oraz możliwości badań interdyscyplinarnych. Ważnym elementem specjalizacji jest praktyka wykopaliskowa na różnorodnych stanowiskach (osady, miasta, zamki, cmentarzyska).

· Archeologia Orientalna i Antyczna (AOiA) – specjalność dotyczy obszarów wokół Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Szczególnie ukierunkowana jest na okres archeologii pradziejów i starożytności Egiptu, Grecji, Rzymu, Mezopotamii i Anatolii. W ramach praktyki wykopaliskowej studenci mogą brać udział w badaniach m.in. w Turcji i Grecji.

· Archeologia powszechna (części od I do VI),

· Metodyka badań terenowych,

· Technologie informacyjne w archeologii,

· Archeologia starożytnego Egiptu,

· Archeologia i sztuka Bliskiego Wschodu,

· Archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i żelaza,

· Podstawy historii i metodologii archeologii,

· Muzealnictwo, pragmatyka archeologiczna i ochrona praw autorskich

· Szeroka wiedza z zakresu dyscypliny Archeologia

· Umiejętność dokumentacji i inwentaryzacji zabytków

· Poznanie różnych metod badawczych i znaczenia badań interdyscyplinarnych

· Zdobycie doświadczenia w różnych pracach przy wykopaliskach archeologicznych

· Porozumiewanie i posługiwanie się specjalistycznym słownictwem w wybranym języku obcym

· Zadania związane z ochroną dziedzictwa i muzealnictwem

· Prace techniczne w trakcie wykopalisk

· Prace laboratoryjno-inwentaryzacyjne w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych

· Praca w placówkach kulturalno-oświatowych

· Praca w zakresie usług turystycznych

· Uprawnienia zawodowe do samodzielnego kierowania pracami archeologicznymi nabywa się dopiero po ukończeniu II stopnia studiów (magisterskich) i odbyciu 12 miesięcznej praktyki. Zakres wymaganych uprawnień określa ustawa O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami